1 września rusza nabór do stypendiów szkolnych - Gmina Mirzec

Termin i miejsce składania wniosków:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy w Mircu (na parterze), w terminie od 1 do 15 września 2021r.
Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Kto może złożyć wniosek?
– rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
– pełnoletni uczeń,
– dyrektor szkoły,
– stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.

Kto może otrzymać stypendium szkolne?
– Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży  i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
– Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom  i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
– Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 z późn. zm.).
Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.

Do wniosku  o przyznanie  stypendium należy dołączyć  zaświadczenia lub oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,  o wysokości dochodów członków rodziny  zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku  utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek  został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
– zasiłku celowego;
– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie
  przepisów o systemie oświaty;
– wartości świadczenia w naturze;
– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia
 i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
– świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r.
 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019r. poz. 2407 z późn. zm.) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm.).
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2020r., poz. 1876 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje:
– uczniom klas zerowych,
– uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Mirzec,
– uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dokumentowanie wydatków:
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne dla uczniów po przedłożeniu dowodu potwierdzającego poniesione wydatki wystawionego na wnioskodawcę, w formie gotówkowej, do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązują faktury, rachunki, umowy za:
– zakup podręczników od czerwca 2021r.,
– pozostałe materiały szkolne od lipca 2021r. do czerwca 2022r. 
– abonament internetowy od września 2021r. do czerwca 2022r.
– bilety za dojazdy do szkoły od września 2021r. do czerwca 2022r.

Powrót do góry