W sobotę 18 marca odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodnem.

Zebranie rozpoczęła prezes OSP druhna Renata Witkowska od minuty ciszy za pamięć zmarłych strażaków w 2022 roku. Następnie przywitała przybyłych na zebranie gości: Mirosława Seweryna wójta gminy Mirzec, brygadiera Sławomira Ziębę Komendanta Powiatowego PSP w Starachowicach, druha Tadeusza Sobczyka Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP oraz radną i sołtys Jagodnego Teresę Sieczkę, druhów strażaków oraz młodzież z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zebranie poprowadził druh Sławomir Witkowski. Prezes OSP Jagodne Renata Witkowska podziękowała wójtowi gminy za pomoc w wykonaniu remontu strażnicy oraz młodzieży za zawiązanie się Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która liczy 12 członków. W zeszłym roku przeprowadzony został remont pomieszczeń w remizie. Po częściowej przebudowie ścian wewnątrz budynku wygospodarowano pomieszczenia magazynku, kuchni, pokoju dla Zarządu OSP Jagodne oraz świetlicy. Gmina Mirzec na remont w OSP w Jagodnem przeznaczyła 6 500 złotych. Prace wykonywane zostały metodą gospodarczą przy udziale pracowników interwencyjnych. 

Druh Rafał Mech został odznaczony brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Odznaczenie wręczyli: prezes OSP druhna Renata Witkowska, Mirosław Seweryn wójt gminy Mirzec, brygadier Sławomir Zięba Komendant Powiatowy PSP w Starachowicach, druh Tadeusz Sobczyk Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP.

Sprawozdanie z działalności za 2022 rok przedstawiła prezes OSP druhna Renata Witkowska. OSP w Jagodnem liczy 29 członków zwyczajnych oraz 2 honorowych. W zawodach gminnych Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zajęła IV miejsce, natomiast drużyna męska w zawodach pożarniczych powiatowych zajęła miejsce dziewiąte. W minionym roku zostały wykonane prace porządkowe (m.in. koszenie trawy, sprzątanie, przygotowanie remizy do remontu), przygotowano remizę na okoliczność przyjęcia uchodźców, przeprowadzone zostały pogadanki. Zostały zakupione węże tłoczne, ubrania koszarowe, agregat prądotwórczy. Została zorganizowana wycieczka dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz święto pieczonego ziemniaka.

Sprawozdanie finansowe przedstawił druh Marcin Witkowski. Dochody wyniosły ponad 14 tys. zł, natomiast wydatki wyniosły 14 238 zł. Został przekazany sprzęt dla Ukrainy. Następnie Zarząd OSP w Jagodnem otrzymał absolutorium za 2022 rok. W planie zakupów w 2023 roku znalazły się m.in. zakup monitoringu, wyposażenia do remizy, w planie działalności natomiast założono przyjęcie 2 nowych druhów, w tym jedną kobietę, dbanie o porządek, pozyskanie środków zewnętrznych, zakup umundurowania, udział w szkoleniach, zawodach, przeprowadzenie pogadanek, zorganizowanie wycieczki dla MDP oraz udział w dożynkach i zebraniach. Składka członkowska wynosi 10 zł na 2023 rok, natomiast w 2024 roku wzrośnie do 20 zł. W punkcie wolnych wniosków poruszono temat wykonania odwodnienia przy remizie, wykonanie utwardzenia przy wjeździe do garażu (np. kostką brukową) oraz zakup nowego sztandaru.

Brygadier Sławomir Zięba Komendant Powiatowy PSP w Starachowicach pogratulował absolutorium, a także osiągnięć w zawodach, liczby członków w MDP, przedstawił statystyki zdarzeń w powiecie starachowickim w 2022 roku, poinformował o planach szkoleniowych i zawodach powiatowych, które odbędą się w 2023 roku, a także o planowanych środkach skierowanych do strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych. Zaprosił do śledzenia strony KP PSP w Starachowicach, na której w poszczególnych zakładkach znajduje się wiele ważnych informacji (m.in. o bezpiecznym kierowaniu pojazdami, o świadczeniach dla strażaków seniorów).

Prezes Gminny Związku OSP RP w Mircu druh Tadeusz Sobczyk pogratulował absolutorium, wykonania remontu strażnicy i życzył sukcesów w 2023 roku.  Do życzeń przyłączyła się radna sołectwa Teresa Sieczka, która wyraziła ogromne zadowolenie z działalności MDP oraz podziękowała za udział strażaków w dożynkach w 2022 roku oraz młodzieży za udział w zebraniu sprawozdawczym.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn pogratulował aktywnej postawy i podziękował za działania podjęte w jednostce OSP w 2022 roku, w tym za dowożenie pacjentów w czasie pandemii, za organizowane zbiórki darów, pracę na rzecz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, działania w czasie pandemii oraz przekazanie sprzętu na Ukrainę i niesienie pomocy uchodźcom. Wójt złożył podziękowania za udział w działaniach szkoleniowych, pogratulował młodzieży działającej w MDP. Omówił zadania, które zostały zrealizowane dla OSP Jagodne, przedstawił planowane działania na bieżący rok, w których znalazły się m.in. zakup wyposażenia do remizy oraz możliwości pozyskania środków na nowy sztandar.

O autorze

Exit mobile version