Zgłoszenie do udziału w debacie nad ,,Raportem o stanie Gminy Mirzec za rok 2023 wraz z listą poparcia udziału mieszkańca w ww. debacie.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim tj. w 2023, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy w Mircu.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Sesja ta zaplanowana jest na dzień 28 czerwca 2024 r. (piątek) godz. 900.

Nad przedstawionym przez Wójta „Raportem o stanie Gminy Mirzec za rok 2023” przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy Mirzec. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącej Rady Gminy w Mircu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, pok. 217 (Biuro Rady Gminy) do dnia 27 czerwca 2024 r. (czwartek) w godzinach pracy Urzędu czyli do godz.1530.

Przeczytaj “Raport o stanie Gminy Mirzec za 2023 rok”

O autorze

Exit mobile version