Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn ponownie zwrócił się z prośbą do Spółki Centralny Port Komunikacyjny – w ramach drugiego etapu konsultacji społecznych – o wykreślenie gminy Mirzec z wariantowej koncepcji w ramach Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Kończy się drugi etap konsultacji społecznych dotyczących wytyczenia korytarzy drogowych i kolejowych łączących poszczególne regiony Polski z planowanym do budowy Centralnym Portem Komunikacyjnym. Celem konsultacji jest zidentyfikowanie istotnych uwarunkowań mających wpływ na dalszy proces realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego kraju, w tym i województwa świętokrzyskiego. W ramach tych konsultacji w imieniu gminy Mirzec 30 grudnia 2020 roku Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn ponownie zgłosił negatywne stanowisko co do ewentualnego ciągu nr 6 i możliwego wariantu przebiegu nowej linii kolejowej nr 84 przez znaczny obszar terenu gminy Mirzec.

Negatywne stanowisko w tym zakresie zostało również wyrażone przez gminę Mirzec podczas pierwszego etapu konsultacji 9 marca 2020 roku. Nasze negatywne stanowisko podtrzymujemy, wskazując szczególnie, iż wg dokumentów znajdujących się na stronach Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczących raportu z konsultacji pierwszego etapu zamieszczone są niżej wymienione zapisy, cytat: „RAPORT Z KONSULTACJI PROJEKTU DOKUMENTU …Na udostępnionych przez Spółkę CPK w ramach projektu SSL mapach oprócz granic korytarzy zostały zaprezentowane orientacyjne wstępnie proponowane przebiegi nowych linii kolejowych i dróg, których ostateczny kształt nie został na razie przesądzony. W związku z tym autorzy raportu nie odnieśli się do poszczególnych uwag i propozycji zmian przebiegu linii kolejowej, których uwzględnienie, w postaci korekty przebiegu, mieściłoby się w granicach korytarza SSL.”

Takie zapisy naszym zdaniem w dalszym ciągu stanowią otwarty katalog kształtowania i planowania przebiegu linii kolejowych modernizowanych jak i nowobudowanych w ramach oznaczonych korytarzy transportowych także z budową linii kolejowej przez teren gminy Mirzec, na co nie ma aprobaty społecznej, zgody Rady Gminy w Mircu jak i Wójta Gminy Mirzec – gospodarza terenu. Biorąc po uwagę wspomniane wyżej zapisy i ewentualne planowanie budowy linii kolejowej nr 84 przez teren gminy Mirzec Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn ponownie zwrócił się z prośbą do Spółki Centralny Port Komunikacyjny – w ramach drugiego etapu konsultacji społecznych – o jej wykreślenie z wariantowej koncepcji w ramach Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

CPK-skonwertowany

O autorze

Exit mobile version