Ocena działalności jednostek w 2021 roku, organizacja walnych zebrań sprawozdawczych i sprecyzowanie zadań na 2022 rok oraz zapoznanie z ustawą o Ochotniczych Strażach Pożarnych były głównymi tematami posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

Posiedzenie odbyło się w sobotę 22 stycznia w Urzędzie Gminy w Mircu. W zebraniu uczestniczyli prezes oddziału gminnego ZOSP RP Tadeusz Sobczyk, wiceprezesi oddziału gminnego ZOSP RP: wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn i Sławomir Zięba, komendant powiatowy Państwowej Staży Pożarnej, komendant gminny OSP Paweł Staszałek, sekretarz Stefan Niewczas, skarbnik Zygmunt Sołtykiewicz oraz członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Ocenę działalności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawił Andrzej Kutwin inspektor ds. obronnych Urzędu Gminy, odpowiedzialny za koordynację działalności OSP, który podkreślił wysoki poziom współpracy merytorycznej ze wszystkimi Zarządami. Druhowie brali udział w 88 akcjach bojowych i jednym ćwiczeniu. W ramach szkolenia podstawowego strażaków ratowników prowadzonego przez KP PSP przeszkolono 13 kandydatów, którzy zasilili szeregi druhów. Czterech strażaków uczestniczyło w szkoleniu kierowców – konserwatorów. Druhowie ochotnicy zabezpieczali imprezy kulturalne oraz prowadzili szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i popularyzowali ochronę przeciwpożarową w gminie.

– Jednostki są systematycznie doposażane. W 2021 roku zakupiono nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Osinach, nowe umundurowanie bojowe dla ośmiu jednostek po sześć kompletów, wyposażenie remiz w Osinach i Ostrożance, zamontowano monitoring wraz z systemem alarmowym w OSP Gadka, doposażono w sprzęt samochody pożarnicze w Gadce, Trębowcu, Tychowie Nowym oraz zakupiono kamerę termowizyjną dla OSP Mirzec. Zakupy realizowano ze środków KG PSP, MSWiA, WFOŚiGW, FSUSR przy dotacji z budżetu gminy. Pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 760.331 złotych – powiedział Andrzej Kutwin dziękując wójtowi za zaangażowanie i bardzo dobrą współpracę z jednostkami OSP.

Wójt Mirosław Seweryn omówił zadania inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku w jednostkach OSP i gminie. Jedną z najważniejszych było wykonanie termomodernizacji remiz w Jagodnem i Osinach. Ocieplone zostały ściany budynków, wymieniono okna, wymieniono oświetlenie, zamontowano ogniwa fotowoltaiczne oraz zamontowano alternatywne źródła ciepła: ogrzewanie gazowe w budynku remizy w Jagodnem oraz pompę ciepła w budynku remizy w Osinach. Prace w Osinach wykonała firma Kompens z Kielc za kwotę 437.754 złotych, prace w Jagodnem natomiast firma SG Bud z Kielc za kwotę 409.244 złotych. Łączna kwota poniesiona na inwestycję to 899 648 złotych. Gmina Mirzec otrzymała na ten cel dofinansowanie z RPOWŚ na lata 2014-2020 w kwocie 479 946 złotych. Strażacy z Tychowa Nowego zyskali natomiast nowy wjazd do garażu, wykonany w ramach zagospodarowania terenu wokół Klubu Wiejskiego „Niwy”. Teren przed budynkiem został wyrównany oraz utwardzony kostką, Prace, które wykonała firma Gadmet z Gadki, kosztowały 45 510 złotych.

W trakcie spotkania wójt Mirosław Seweryn przekazał brakujące trzy komplety mundurów bojowych dla OSP w Jagodnem, Trębowcu i Tychowie Nowym zakupionych przez gminę w celu zapewnienia bezpieczeństwo druhów podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Wraz z komendantem powiatowym PSP Sławomirem Ziębą wójt Mirosław Seweryn przekazał druhom z OSP w Mircu nową kamerę termowizyjną zakupioną ze środków KG PSP i dotacji gminy.

Wytyczne do przygotowania jednostek na zebrania sprawozdawcze przedstawił prezes Zarządu Tadeusz Sobczyk, który podziękował wójtowi za działania na rzecz jednostek OSP oraz strażakom za bezpieczne prowadzenie działań bojowych.

O autorze

Exit mobile version