Zaproszenie do udziału w debacie nad "Raportem o stanie gminy Mirzec" - Gmina Mirzec

Stosownie do treści art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn.zm.) Wójt Gminy Mirzec zobowiązany jest  w terminie do 31 maja przedstawić Radzie Gminy w Mircu  raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim tj. w 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy w Mircu.

Rada Gminy w Mircu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Sesja ta zaplanowana jest na 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek).

Nad przedstawionym przez wójta ,,Raportem o stanie gminy Mirzec za rok 2020 przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy Mirzec. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Gminy w Mircu pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, pok. 217 (Biuro Rady Gminy ) do 25 czerwca 2021 r. w godzinach pracy urzędu czyli do godz. 1530.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie przedstawienia “Raportu o stanie gminy Mirzec za rok 2020” >>

Raport o stanie gminy Mirzec za rok 2020 >>

Dokumenty do pobrania:

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy w Mircu w sprawie zgłoszenia do udziału w debacie >>

Zgłoszenie do udziału w debacie wraz z listą poparcia >>

Powrót do góry