Wójt gminy Mirzec z jednogłośnym absolutorium - Gmina Mirzec

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Mirzec za 2020 rok.

Procedura absolutoryjna została przeprowadzona podczas sesji Rady Gminy w Mircu, które odbyła się w poniedziałek 28 czerwca 2021r. Przedstawienie sprawozdań z wykonania budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej i uchwały RIO poprzedził punkt „Debata nad Raportem o stanie Gminy Mirzec za 2020 rok” i głosowanie nad udzieleniem wójtowi gminy Mirzec wotum zaufania. Jednogłośnie „za” zagłosowali wszyscy obecni na sesji radni.

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn przedstawił sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirzec za 2020 rok i informacją o stanie mienia komunalnego. Zastępca skarbnika Urszula Barszcz przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za 2020 rok. po czym przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza rozpoczął procedurę głosowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirzec za 2020 rok. Za podjęciem uchwały zagłosowali wszyscy radni.

Przewodniczący Komisji rewizyjnej Kazimierz Kozieł odczytał wniosek Komisji rewizyjnej Rady Gminy w Mircu z sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mirzec, który następnie odczytał uchwałę Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Mircu o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mirzec za 2020 rok. Za udzieleniem absolutorium zagłosowali wszyscy obecni podczas obrad radni.

Po głosowaniu wójt podziękował za jednomyślność przy udzieleniu absolutorium za wykonanie budżetu w trudnym 2020 roku.

– Realizacja zadań inwestycyjnych obciążona była szeregiem utrudnień związanych z pandemią koronawirusa. – Dziękuję przewodniczącemu panu Janowi Zawiszy, wiceprzewodniczącej pani Agnieszcze Idzik – Napiórkowskiej Rady Gminy i wszystkim radnym Rady Gminy w Mircu za pomoc w realizacji budżetu. Dziękuję w szczególności pani skarbnik Wandzie Węgrzyn oraz zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz za przygotowanie materiałów sprawozdawczych, które pozwoliły na rzetelną ocenę działalności jeśli chodzi o finanse w 2020 roku. Podziękowania kieruję na ręce kierowników referatów oraz pracowników Urzędu Gminy a także sołtysów, przewodniczących rad sołeckich. Dzięki temu wsparciu są siły do działania – powiedział po głosowaniu wójt Mirosław Seweryn.

Głos zabrał przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza, który w imieniu Rady Gminy pogratulował wójtowi wyniku głosowania.

– Chciałem pogratulować jednomyślnego wyniku panu wójtowi, ale nie mogło być inaczej. Wystarczy spojrzeć na ilość pozyskanych do budżetu środków zewnętrznych. Dobrze wiemy, że nikt tych pieniędzy nam nie przyniesie, jeśli o nie się nie będzie zabiegało. Chciałem też podziękować wójtowi za dobrą współpracę z Radą Gminy. Wójtowi życzę, aby jednomyślność przy udzielaniu absolutorium była dla Pana motywacją do dalszej wytężonej pracy na rzecz naszej gminy – powiedział przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza i dodał, że wójtowi należą się wielkie podziękowania za utrzymanie sieci szkół w niezmienionym kształcie oraz poczynione na tym polu inwestycje, dzięki czemu dzieci mogą uczyć się w komfortowych warunkach.

Przewodniczący Jan Zawisza i wiceprzewodnicząca Agnieszka Idzik – Napiórkowska przekazali na ręce wójta Mirosława Seweryna bukiet kwiatów. Życzenia wójtowi złożyła także sekretarz gminy Anna Piątek wraz z kierownikami gminnych referatów oraz – w imieniu sołtysów – Jan Myszka, sołtys sołectwa Tychów Stary.

Powrót do góry