Usuwanie odpadów zawierających azbest - Gmina Mirzec

Urząd Gminy w Mircu ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2021 roku dofinansowania na realizację prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest z terenu posesji położonych w Gminie Mirzec.

Wnioski należy składać do dnia 26 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy w Mircu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy  w Mircu tel. (041) 276 71 80.
Wzory dokumentów do pobrania w tut. Urzędzie oraz udostępnione na stronie internetowej: https://www.mirzec.pl/ w zakładce „Ochrona Środowiska => Gospodarka odpadami”, a także „Biuletynie Informacji Publicznej”.
Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

azbest-2023

Powrót do góry