Trwa nabór wniosków do drugiej części programu „Czyste Powietrze” - Gmina Mirzec

Właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 60% poniesionych kosztów realizacji ekoinwestycji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że na podstawie obowiązujących od 15 maja 2020 r. nowych zasad programu „Czyste Powietrze” osoby fizyczne mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji ekoinwestycji (maksymalnie 37 tysięcy złotych).
Druga cześć programu skierowana jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków lub lokali mieszkalnych o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe).
Uwaga! Program nie obejmuje wymiany starego pieca gazowego na nowy czy na inne źródło ogrzewania! Program nie dotyczy domów nowo budowanych!
Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania:
Opcja 1
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu załącznika 2a do programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż);
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji
– 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej;
– 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.
Opcja 2
Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż);
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.
Kwota maksymalnej dotacji
– 15 000 zł.
Beneficjenci
Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Zaświadczenia o dochodach są wydawane przez gminy na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Żądanie można złożyć w gminie osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP.
Jak aplikować?
Wnioski o dotacje składa się drogą elektroniczną poprzez Portal Beneficjenta. Wymagana jest rejestracja, następne kroki to pobranie i wypełnienie formularza wniosku wraz z załącznikami i złożenie wniosku przez skrzynkę podawczą portalu. Wydrukowany i podpisany wniosek należy dodatkowo przesłać pocztą na adres WFOŚiGW w Kielcach.
W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego WFOŚiGW na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest dodanie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) za pomocą aktywnego formularza ze względu na „samoliczące się” pola.
Dane kontaktowe:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
25-155 Kielce, Aleja księdza Jerzego Popiełuszki 41
tel. sekretariat: 041-366-15-12,041-333-52-20
tel. biuro obsługi:041-333-52-21
e-mail sekretariat:biuro@wfos.com.pl
Infolinia Programu „Czyste Powietrze” tel. 41 333 59 16, email: czystepowietrze@wfos.com.pl
Szczegółowe informacje na temat programu znajdziesz na stronach
www.czystepowietrze.gov.pl
www.portalbeneficjenta.wfos.com.pl

Powrót do góry