Szansa na pracę dla młodych ludzi - Gmina Mirzec

Akademia Przedsiębiorczości rozpoczęła realizację projektu „KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych”.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych  w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa świętokrzyskiego, będących uczestnikami projektu, uzyskany poprzez udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, realizowanych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie naboru w okresie trwania projektu (01.04.2022-30.06.2023). Nabór prowadzony jest do lutego 2023r. lub utworzenia pełnego naboru uczestników.

Działania kierowane do osób zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, w wieku 18-29 lat, (w szczególności miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów), w tym wyłącznie osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiet, osób z kategorii NEET, osób o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami, imigrantów z Ukrainy.

W ramach projektu uczestnicy mogą liczyć na:

1. Wsparcie doradcze i pośrednictwo pracy. Wsparcie będzie polegało na identyfikacji potrzeb osób młodych, pozostających bez zatrudnienia oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.

2. Szkolenia zgodne z IPD umożliwiające nabycie/podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych oraz uzyskanie formalnego ich potwierdzenia (certyfikat po pozytywnie zdanym egzaminie zewnętrznym) np.:

– uprawnienia elektryczne oraz montaż paneli fotowoltaicznych

– magazynier z obsługą wózka widłowego

– spawacz

– koparko-ładowacz

– kosmetyczka

– nowoczesny pracownik biurowy z obsługą komputera

3. Płatna praktyka w miejscu pracy (dla 120 osób)

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione: wymagane dla kursu badania lekarskie, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia, ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń, egzaminy zewnętrzne po ukończonych szkoleniach, zwroty koszty dojazdów i/lub kosztów opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, stypendium.

Projekt „KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-26-0010/21 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Więcej informacji na stronie Akademii Przedsiębiorczości

plakat-KAM-jpg-converted

Powrót do góry