Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Gmina Mirzec

Spotkanie otworzył i poprowadził prezes ZG ZOSP RP druh Tadeusz Sobczyk. Oprócz przedstawicieli poszczególnych jednostek wzięli w nim udział wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz inspektor ds. OC i OSP Andrzej Kutwin.

Na wstępie zebrani ustalili harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych w poszczególnych jednostkach. Odbędą się one w następujących terminach:
12 czerwca 2021 r. – OSP Mirzec, OSP Tychów Nowy;
13 czerwca 2021 r. – OSP Tychów Stary, OSP Ostrożanka;
19 czerwca 2021 r. – OSP Osiny, OSP Jagodne;
26 czerwca 2021 r. – OSP Trębowiec, OSP Gadka.
Zebrania mają się odbyć w reżimie sanitarnym, jaki będzie obowiązywał w dniu ich przeprowadzenia.

Inspektor Andrzej Kutwin zapoznał zarząd z rządowym projektem ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Opracowało go Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. W pracach nad ustawą wsparcia doradczego udzielili również pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to pierwszy w historii akt prawny regulujący kompleksowo organizację i funkcjonowanie ochotniczej straży pożarnej.

Ustawa w nowy sposób reguluje status OSP i ma na celu jego zbliżenie do rozwiązań istniejących w PSP.

Do tej pory organizacja OSP opierała się wyłącznie o Ustawę – Prawo o Stowarzyszeniach. Występowały jednak problemy z określeniem sytuacji druha. Niniejsza ustawa dedykowana jest grupie ratowników uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczych, nadając im status podobny do PSP. Jako nowum wprowadza jednostkę ratowniczo-gaśniczą OSP, decydując jednoznacznie o tym, że jest ona jednostką ochrony przeciwpożarowej. Umożliwi to porównywalność z jednostką ratowniczo-gaśniczą PSP. Ważnym skutkiem wejścia w życie ustawy o ochotniczej straży pożarnej jest kompleksowe określenie świadczeń dla ratowników OSP. Po raz pierwszy wprowadza się dodatek emerytalny dla ratowników OSP z 25 letnim stażem z tytułu czynnego członkostwa w OSP.

Przygotowany projekt rodzi jednak wiele pytań i wątpliwości, które rozwiane zostaną być może w czasie dalszych prac nad ustawą.

W dalszej części posiedzenia poruszano sprawę badań lekarskich druhów i zabezpieczenia kosztownego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu poszczególnych jednostek. Mówiono również o nadchodzącej uroczystości przekazania nowego sztandaru jednostce OSP w Gadce ufundowanego przez posła Krzysztofa Lipca. Odbędzie się ona 30 maja 2021 r. o godzinie 11.00 w Gadce.

Powrót do góry