Posiedzenia komisji Rady Gminy przed październikowymi obradami - Gmina Mirzec

Posiedzenie komisji wspólnej gminy

Posiedzenia komisji stałych rady Gminy w Mircu odbyły się we wtorek 24 października. Radni obradowali na wspólnym posiedzeniu, które poprowadził przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza.

We wspólnym posiedzeniu wzięli udział architekt i urbanista Karol Skuza, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, pracownicy Urzędu Gminy w Mircu. Karol Skuza z kieleckiej firmy Archiplaneo omówił kwestię oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Mirzec wraz z wieloletnim planem ich sporządzenia.

Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione informacje oraz omówili projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy w Mircu. Informację o stanie przygotowania do okresu zimowego wszystkich dróg położonych na terenie gminy Mirzec przedstawił kierownik Referatu Inwestycji Ryszard Nowak. Informację o stanie utrzymania urządzeń komunalnych służących ochronie przed podtopieniami w gminie oraz działań komisji ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych przedstawił Andrzej Kutwin inspektor ds. bezpieczeństwa.

Radni jednogłośnie przyjęli przedstawione projekty uchwał, które trafią pod obrady w najbliższy piątek 27października. Radni podczas sesji będą podejmować uchwały w sprawach udzielenia dotacji celowej parafii rzymskokatolickiej św. Leonarda w Mircu z przeznaczeniem na realizację zadania “Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła pw. św. Leonarda w Mircu”, uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2023 rok, uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2023-2029, uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego, uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego oraz uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie “Senior+” w Mircu.

25 października wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn spotkał się z sołtysami. W trakcie spotkania omówione zostały sprawy różne dotyczące poszczególnych sołectw.

Zobacz zdjęcia z posiedzenia komisji

Powrót do góry