Pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gminy Mirzec - Gmina Mirzec

Na terenie gminy Mirzec zakończyła się realizacja projektu pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”.

Przedmiotem projektu była dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła na lub w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice oraz gminy Mirzec. Efektami wybudowania instalacji odnawialnych źródeł energii są: znaczne obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej i kosztów ogrzewania budynków oraz wody użytkowej, redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2, w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej i cieplnej, uzyskanej z wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii, poprawę warunków życia mieszkańców, zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 744,42 ton równoważnika CO2. Wybudowanych zostało 76 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (kolektorów solarnych oraz pomp ciepła). Wybudowano także 156 jednostek wytwarzania energii elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne). Produkcja energii cieplnej wynosi 750,75 MWh/rok, natomiast produkcja energii elektrycznej to 677,19 MWh/rok.

Wartość projektu: 3 862 674,52 PLN
Wkład własny Gminy Mirzec: 271 428,00 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 339 285,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Priorytet: III Efektywna i zielona energia
Działanie: 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Termin realizacji: 20.10.2017 – 30.06.2021 r.

Znaczki-EFRR

Powrót do góry