Pomoc dla gospodarstw, które poniosły straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub ASF - Gmina Mirzec

Od dnia 11 marca 2021r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Wsparcie jest dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym w dwóch lat poprzednich.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana  na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych.

Wnioski będą przyjmowane do 31 grudnia 2021r. przez oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Więcej informacji na stronie https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej.html 

Ponadto od 8 lutego 2021r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na internetowej platformie aplikacyjnej, udostępniła współpracującym bankom na 2021 rok limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych ( Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych z linii K01, K02, DK01, DK02). O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. I SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bakach: BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Szczególne warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne

Powrót do góry