Październikowa sesja Rady Gminy w Mircu - Gmina Mirzec

Radni Rady Gminy w Mircu podczas wrześniowych obrad Rady Gminy

Podjęte zostały między innymi uchwały w spawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego oraz dla Województwa Świętokrzyskiego a także uchwała w sprawie określenia listy przystanków autobusowych na terenie gminy Mirzec.

LXVII sesja odbyła się w piątek 27 października 2023r. Obrady poprowadził przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza. Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przedstawił sprawozdanie z działalności za okres między sesjami. Następnie Małgorzata Raczyńska inspektor w Urzędzie Gminy w Mircu przedstawiła informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych radnych, natomiast Anna Piątek zastępca wójta gminy Mirzec przedstawiła informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia wójtowi.

Łukasz Zaręba kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawił projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Mirzec wraz z wieloletnim planem ich sporządzenia. Projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2023 rok, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2023-2029,  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego przedstawiła skarbnik Urszula Barszcz. Ewelina Strycharska kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie “Senior+” w Mircu. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Leonarda w Mircu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. “Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła pw. św. Leonarda w Mircu” przedstawiła Karolina Nosowicz- Kijewska kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego. Ryszard Nowak kierownik Referatu Inwestycji omówił projekt uchwały w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Radni Rady Gminy obecni podczas obrad LXVII sesji zagłosowali za przyjęciem przedstawionych uchwał.

Zobacz więcej zdjęć z obrad

Powrót do góry