Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - Gmina Mirzec

Wójt Gminy Mirzec ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2023 roku.

Zarządzenie-23.2023

Oferta realizacji zadania publicznego

Aktualizacja planu i harmonogramu

Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Umowa o realizację zadania publicznego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Powrót do góry