O przebudowie drogi 744 na sesji Rady Gminy w Mircu - Gmina Mirzec

Posiedzenie Rady Gminy w Mircu w lutym 2024r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej 744 była jednym z tematów poruszonych podczas LXXI sesji Rady Gminy w Mircu.

Gośćmi podczas lutowej sesji Rady Gminy w Mircu byli Dariusz Mosiołek i Andrzej Welik przedstawiciele Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz Tomasz Tatar kierownik budowy drogi z firmy Fart, która wykonuje prace. Tomasz Tatar poinformował, że firma Fart złożyła projekt czasowej organizacji ruchu na odcinku od Starachowic do skrzyżowania w Tychowie Starym, który zakłada zamknięcie całkowite drogi w okresie od września 2024 roku do maja 2025 roku. Ruch samochodowy zostałby w tym przypadku poprowadzony objazdem przez Wąchock. Kierownik budowy podkreślił, że w przypadku prowadzenia prac odcinkami drogi przebudowa może potrwać dłużej, będzie wiązała się z wprowadzeniem kolejnych świateł i na pewno spowoduje duże utrudnienia w ruchu. Radni podnosili kwestię bieżącego przekazywania informacji na temat planowanych utrudnień w ruchu, tak aby mogły one zostać przekazane mieszkańcom przed wprowadzeniem nowych ograniczeń w ruchu.

Radni wysłuchali sprawozdania z działalności wójta za okres między sesjami oraz informacji o realizacji uchwał Rady Gminy w Mircu podjętych w 2023 roku. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok” oraz sprawozdanie z realizacji w 2023 roku zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych przedstawiła Karolina Nosowicz-Kijewska kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego.

Radni podjęli także uchwały w sprawach zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2024r. i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirzec na lata 2024 — 2029, udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na budowę ciągu drogi dla pieszych w Osinach-Majoracie przy drodze wojewódzkiej 744, podjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy, ustalenia na rok 2024 planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2025 i 2026 oraz dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stanowiących dochody budżetu Gminy Mirzec za pomocą innego instrumentu płatniczego (karty płatniczej).

Obrady sesji poprzedzone zostały obradami komisji stałych Rady Gminy w Mircu, podczas których omówiono projekty uchwał a także informacja PGE na temat ograniczeń w produkcji energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne. Komisja Rewizyjna omówiła stan wykonania usług odśnieżania dróg gminnych po opadach śniegu.

Zobacz więcej zdjęć

Powrót do góry