Nową drogą z Trębowca Małego do Mirca-Czerwonej - Gmina Mirzec

17 marca 2021 r. Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika gminy Urszuli Barszcz podpisał umowę z powiatem starachowickim reprezentowanym przez Starostę Starachowickiego Piotra Babickiego i wicestarostę Dariusza Dąbrowskiego przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Magdaleny Zawadzkiej.

Umowa dotyczy udzielenia w roku 2021 pomocy finansowej powiatowi starachowickiemu  przez gminę Mirzec  na remont drogi powiatowej Trębowiec Duży – Mirzec-Czerwona  oznaczonej numerem 0569T. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Gminy w Mircu 29 stycznia 2021 roku.

Prace remontowe dotyczą wykonania łącznika pomiędzy Trębowcem Małym a Mircem-Czerwoną. Koszt zadania wynosić będzie 515 000 zł, w tym 500 000 zł przeznaczone zostanie na roboty budowlane oraz nadzór budowlany, a 15 000 zł na wykonanie dokumentacji związanej z podziałami geodezyjnymi.

Powiat starachowicki i gmina Mirzec podzielą się kosztami robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego po połowie. Ponadto gmina Mirzec pokryje całość kosztów związanych z wykonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości zajętych pod łącznik.

projekty-krajowe

Powrót do góry