Nabór na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - Gmina Mirzec

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu ogłasza nabór na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

I. Wymagania niezbędne

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Nieposzlakowana opinia.

 5. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem.

 6. Wykształcenie: dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby    niepełnosprawnej lub osoba z wykształceniem przynajmniej średnim, posiadająca co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

II. Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość metod pracy z osobami starszymi.

 2. Samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność i pracowitość.

3. Odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność.

4. Odporność na stres.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1. Pomoc w wyjściu i powrocie oraz w dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce, np. placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.

 2. Pomoc w wyjściu i powrocie oraz w dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne.

 3. Pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji.

 4. Załatwianie spraw  urzędowych.

 IV. Zakres odpowiedzialności

  1. Prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków.
  2. Przestrzeganie obowiązków, przepisów prawa.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1. Wymiar czasu pracy 40h miesięcznie.

2. Miejsce świadczenia pracy: teren gminy Mirzec.

VI. Wymagane dokumenty  

1. List motywacyjny.

 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbyciu stażu pracy.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (potwierdzone własnoręcznym podpisem).

 8. Oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii, (potwierdzone własnoręcznym podpisem).

 9. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku (potwierdzone własnoręcznym podpisem).

 10. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (potwierdzone własnoręcznym podpisem).

11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych (potwierdzone własnoręcznym podpisem).

 VII. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu (pokój 207) lub pocztą na adres: Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w terminie do dnia  8.03.2021r. do godz. 10.00.

 Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze jak również informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu.

asystent-osoby-niepelnosprawnej

Powrót do góry