Nabór dzieci do Publicznego Przedszkola w Mircu - Gmina Mirzec

Nabór dzieci do Publicznego Przedszkola w Mircu odbywać się będzie od 2 do 23 marca 2021 r.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w mirzeckim przedszkolu

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w mirzeckim przedszkolu składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. W przypadku niezłożenia deklaracji  dziecko zostaje skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na kolejny rok szkolny.

Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy

Rodzice dzieci 3 -, 4 -, 5 – i 6–letnich,  zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Rekrutacja do przedszkola skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających na terenie gminy Mirzec. Rodzice dzieci spoza terenu gminy będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola, gdy po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w gminie Mirzec w przedszkolu pozostaną wolne miejsca.

Ważne, aby wniosek był kompletny i złożony w terminie, przy czym kolejność składania nie wpływa na wynik rekrutacji.

Druki dokumentów do pobrania w Publicznym Przedszkolu w Mircu oraz na stronie internetowej www.mirzec.pl

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola będą wywieszone 20 kwietnia 2021 r. Dodatkowe informacje o rekrutacji są udzielane w placówce.

Harmonogram rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Mircu na rok szkolny 2021/2022

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym są następujące:

* 2 – 23 marca 2021 r. – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

* 25 marca – 1 kwietnia 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola;

* 2 kwietnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

*6 – 12 kwietnia 2021 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

* 20 kwietnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Harmonogram jest zgodny z Zarządzeniem nr 0050.9.2021 Wójta Gminy Mirzec z dn. 26 stycznia 2021 r.

Kryteria naboru

1) Dzieci do przedszkola przyjmowane są na podstawie liczby punktów uzyskanych w zależności od spełnionych kryteriów.

 2) Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

3) Kryteria ustawowe brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (kryteria mają jednakową wartość – 100 pkt.):

a) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych są odpowiednio:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Dokumenty wymienione w pkt. a-d należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentów, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

5) Kryteria dodatkowe (samorządowe) brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, t.j. w przypadku gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji oraz w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

Lp.KRYTERIUMLICZBA PUNKTÓW
1.Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad obowiązkowe 5 godzin.Za każdą dodatkową godzinę 10 pkt.
2.Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących30 pkt.
3.Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola20 pkt.
4.Dziecko z rodziny pozostającej pod opieką GOPS10 pkt.
5.Co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych udziela się społecznie w organizacjach i stowarzyszeniach mających siedzibę na terenie gminy Mirzec i działających na rzecz gminy10 pkt.

Spełnianie kryteriów dodatkowych jest potwierdzane odpowiednimi oświadczeniami (dotyczy kryterium 2,4 i 5).

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Mircu Renata Koriat

Aby pobrać wniosek w formacie pdf proszę wejść w link ->>> https://mirzec.pl/wp-content/uploads/2021/03/Wniosek-zapisu-do-przedszkola-2021.pdf

Wniosek do pobrania w formacie WORD (.doc) ->>> https://mirzec.pl/wp-content/uploads/2021/03/Wniosek-zapisu-do-przedszkola-2021_DOC-1.doc

Wygląd wniosku (5 stron):

Wniosek-zapisu-do-przedszkola-2021

Powrót do góry