Można składać wnioski o zwrot akcyzy - Gmina Mirzec

Urząd Gminy w Mircu informuje, że od 1 lutego można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na I półrocze 2021 roku.

W terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. W związku z epidemią COVID-19 we wniosku należy podać numer rachunku bankowego, na który przekazany zostanie zwrot pieniędzy.

Limity obowiązujące w 2021 roku stanowią sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego;

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym złożony został wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

W 2021 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł. na 1 litr oleju.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wnioski można dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Mircu lub wysłać pocztą. Do wniosku należy załączyć oryginalne faktury za paliwo.

akcyza-wniosek

akcyza-oświadczenie

akcyza-RODO

Powrót do góry