Mamy dofinansowanie na zatrudnienie asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec otrzymała 215 289 złotych na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” na 2024 rok.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Barszcz umowę z wojewodą świętokrzyskim Józefem Bryką na finansowanie zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w 2024 roku. Finansowanie pozwoli na kontynuację usług świadczonych przez asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością. W tym roku wsparciem objętych zostało 11 osób z niepełnosprawnościami. W tym celu zatrudnionych zostało 5 asystentów.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. Wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. Wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. Wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. Wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Adresatami programu są:

 1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:
  1. znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  1. umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  1. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie 12 godzin na dobę.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów. Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej.

Program realizowany będzie do 31.12.2024 roku.

znaczki-asystent-osoby-niepelnosprawnej

plakat-2024-pdf

Powrót do góry