Majowe posiedzenia stałych komisji Rady Gminy w Mircu - Gmina Mirzec

Omówienie projektów uchwał oraz informacji na sesję w dniu 26 maja były głównymi tematami posiedzeń stałych komisji Rady Gminy w Mircu.

Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione informacje oraz projekty uchwał. Pozytywną opinię uzyskały: informacja o stanie ładu i bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego na terenie gminy, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie oraz realizacji podejmowanych działań w 2022r., informacja o działalności przeciwpożarowej i kosztach utrzymania poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2022r., informacja o sposobie zagospodarowania gruntów i terenów stanowiących własność Gminy Mirzec, informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami w 2022 roku oraz informacja o działalności kulturalnej i sportowej na terenie gminy Mirzec za 2022 rok. Radni zapoznali się także z uchwałą w sprawie przedstawienia Raportu o stanie gminy Mirzec za 2022 rok.

Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał. W najbliższy piątek 26 maja Rada Gminy w Mircu będzie głosować nad uchwałami finansowymi dotyczącymi zmiany w budżecie Gminy Mirzec na 2023r. oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2023 – 2029. W programie sesji znalazło się także podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mircu za 2022 rok, aneksu do porozumienia w sprawie programowania oraz wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego, aneksu do porozumienia międzygminnego w sprawie opracowania Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

Powrót do góry