Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy - Gmina Mirzec

Wójt gminy Mirzec zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok”.

Zarządzenie-74

Powrót do góry