Konsultacje społeczne projektu "Strategii rozwoju gminy Mirzec na lata 2021-2030+" - Gmina Mirzec

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn Obwieszczeniem z dnia 30.12.2021 roku zawiadamia mieszkańców gminy Mirzec, że w okresie od 31.12.2021r.do 07.02.2022r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektu „Strategii rozwoju gminy Mirzec na lata 2021-2030+”.

Projekt dokumentu „Strategii rozwoju gminy Mirzec na lata 2021-2030+” wraz z załącznikami dostępny jest poniżej, w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9 ( pokój 220), na stronie BIP: https://ugmirzec.sisco.info/?id=2562 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mircu.

Uwagi/ wnioski wniesione na przeznaczonym do tego formularzu zgłoszeniowym (do pobrania poniżej) należy składać w wersji papierowej poprzez dostarczenie do Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu) lub wysyłając wersję elektroniczną na adres mail: sekretariat@mirzec.pl.

Uwagi/wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Mirzec.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej gminy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mircu w ciągu miesiąca od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

Projekt “Strategii rozwoju gminy Mirzec na lata 2021-2030+”

Strategia-Rozwoju-Gminy-Mirzec-projekt-do-konsultacji-społecznych

Formularz konsultacji

Zarządzenie nr 0050.87.2021

Obwieszczenie

Powrót do góry