Komunikat w sprawie nielegalnego porzucania tekstyliów - Gmina Mirzec

Szanowni mieszkańcy gminy Mirzec! W związku z pojawiającym się w ostatnim czasie na terenie gminy Mirzec procederem nielegalnego porzucania zużytych tekstyliów na prywatnych nieruchomościach, Posterunek Policji w Mircu oraz Urząd Gminy w Mircu apelują do Państwa o wzmożoną czujność oraz zgłaszanie na posterunek policji wszelkiego rodzaju podejrzanych zachowań.

W ostatnim czasie na Posterunek Policji w Mircu oraz do Urzędu Gminy w Mircu wpłynęły informacje o porzuconych na prywatnych nieruchomościach znacznych ilości zużytych tekstyliów typu: ubrania, buty, torby, itp. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach posiadacz odpadów jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 posiadaczem odpadów jest wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca w posiadaniu odpadów. Ponadto domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na jego nieruchomości. Wobec czego, w przypadku niewykrycia sprawcy, obowiązek usunięcia odpadów będzie ciążył na właścicielu nieruchomości.

Mając na uwadze zachowanie czystości i porządku na terenie gminy oraz ukrócenie tego procederu, prosimy, w przypadku zaobserwowania podejrzanych zachowań, o kontakt z Posterunkiem Policji w Mircu:

Kierownik Posterunku Policji w Mircu– asp. szt. Ryszard Błach, tel. 41 266 54 17,  tel. komórkowy: 723-192-194, e-mail: mirzec@ki.policja.gov.pl

Dzielnicowy Rejonu 15 asp. Marcin Markowski– obsługuje rejon – Mirzec, Gadka, Jagodne, Trębowiec Duży i Mały, Osiny, tel. 797-317-408, e-mail: dzielnicowy.starachowice15@ki.policja.gov.pl

Dzielnicowy Rejonu 16 st. sierż. Kamil Spadło – obsługuje rejon – Tychów Stary, Tychów Nowy, Ostrożanka, Małyszyn Górny i Dolny, Krzewa, tel. 734-477-642, e-mail: dzielnicowy.starachowice16@ki.policja.gov.pl

Dyżur całodobowy:
Dyżurny Komendy Powiatowej w Starachowicachtel.  47 804 32 05, telefon alarmowy 112 lub 997.

Powrót do góry