Jednomyślne absolutorium dla wójta gminy Mirzec - Gmina Mirzec

grupowe zdjęcie radnych, sołtysów, kierowników jednostek z wójtem gminy Mirosławem Sewerynem

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Mirzec za 2022 rok.

Procedura absolutoryjna została przeprowadzona podczas sesji Rady Gminy w Mircu, która odbyła się w piątek 30 czerwca 2023 roku. Poprzedził ją punkt „Debata nad Raportem o stanie Gminy Mirzec za 2022 rok”. Zawartość raportu omówił krótko wójt Mirosław Seweryn. Przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza podkreślił, że wielkość i różnorodność inwestycji, które prowadzone są w gminie Mirzec, świadczą o skutecznym pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł.

Radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem wójtowi gminy Mirzec wotum zaufania. Wójt Mirosław Seweryn podziękował radnym za jednomyślne głosowanie w sprawie wotum zaufania.

Kolejnym punktem sesji było przeprowadzenie procedury absolutoryjnej. Informację o stanie mienia komunalnego oraz szczegółową informacją o realizacji rekordowej liczby 53 inwestycji w 2022 roku przedstawił wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mirzec za 2022 rok przedstawiła skarbnik gminy Mirzec Urszula Barszcz.

Opinię Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Mircu o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mirzec za 2022 roku oraz uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mirzec za 2022 roku odczytał Kazimierz Kozieł przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza przeprowadził głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mirzec za 2022 rok. Za podjęciem uchwały zagłosowali wszyscy radni.

Po głosowaniu wójt podziękował radnym za jednomyślność przy udzieleniu absolutorium oraz podkreślił, że traktuje jednomyślne głosowanie jako zobowiązanie do dalszej intensywnej pracy na rzecz gminy Mirzec.

– Jest mi niezmiernie miło, że udzieliliście mi Państwo jednogłośnie absolutorium. Chcę podkreślić, że nie jest to tylko moja praca, ale także radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy na czele z panią sekretarz Anną Piątek i panią skarbnik Urszulą Barszcz oraz kierowników jednostek podległych. To nie był łatwy rok. Zmierzyliśmy się z ambitnymi zamierzeniami, których miarą może być 53 realizowane inwestycje za około 20 milinów złotych przy tak skromnych dochodach własnych gminy. Zmierzyliśmy się z dodatkowymi wyzwaniami jak wojna na Ukrainie, wzrost cen, dodatkowe zadania dla gminy. Dzięki dobrej współpracy udało nam się zrealizować zamierzenia. To jest nasz wspólny sukces. Dziękuję za wszystkie dyskusje, pomysły, opinie mieszkańców, które Państwo przekazywaliście. Dzięki współpracy wszystkie inwestycje, których realizacji podjęliśmy się będą służyć mieszkańcom przez wiele lat. Jeszcze raz dziękuję za jednomyślne głosowanie i za współpracę przy realizacji budżetu – powiedział po głosowaniu wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn.

Głos zabrał przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza, który w imieniu Rady Gminy pogratulował wójtowi wyniku głosowania.

– Chciałem pogratulować jednomyślnego wyniku panu wójtowi. To wyraz uznania dla pracy wójta, który potrafi współpracować z radnymi, sołtysami dla dobra naszej społeczności. Jeszcze raz wielkie gratulacje  – powiedział Jan Zawisza.

Przewodniczący Jan Zawisza i wiceprzewodnicząca Agnieszka Idzik – Napiórkowska przekazali na ręce wójta Mirosława Seweryna bukiet kwiatów. Życzenia wójtowi złożyła także sekretarz gminy Anna Piątek wraz z Andrzejem Kutwinem inspektorem ds. obronnych Urzędu Gminy w Mircu, dyrektor Ośrodka Zdrowia Anna Rokita i księgowa Edyta Bąk, Dorota Tomaszewska dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec oraz – w imieniu sołtysów – Bernadeta Kalista sołtys Mirca II i Roman Stompor, sołtys sołectwa Osiny.

Podczas sesji podjęte zostały także uchwały finansowe dotyczące zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2023r. oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2023 – 2029 a także uchwały w sprawach udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego, powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, wysokości i ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom z terenu gminy Mirzec oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirzec.

Zobacz obrady sesji Rady Gminy

Powrót do góry