Informacja o wyniku konsultacji społecznych - Gmina Mirzec

W dniach od 23 października 2020 roku do 10 listopada 2020 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w Mircu w sprawie uchwalenia ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

skan

Powrót do góry