Informacja o realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mirzec w 2017r. - Gmina Mirzec

Przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące przebiegu realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mirzec w 2017r.

 

Realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2017 roku obejmowała: demontaż i usunięcie 2625m2 azbestu z dziewięciu nieruchomości oraz usunięcie azbestu  składowanego na pryzmie w ilości 20581m2– ze stu dwóch nieruchomości.  Łącznie w 2017r. zostało usuniętych 23206m2 wyrobów zawierających azbest ze stu jedenastu nieruchomości, co stanowi 255,266Mg odpadów. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „Euro-Gaz” Sp. Jawna, zgodnie umową zawartą w dniu 10.04.2017r., w okresie od 12 kwietnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r.

W celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mirzec w 2017r., w dniu 24.04.2017r. wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW), który wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) dotował realizację powyższego zadania.

Po zakwalifikowaniu wniosku w dniu 23 sierpnia 2017r. podpisana została umowa dotacji NR 356/2017 na usuwanie wyrobów zawierających azbest, pomiędzy gminą Mirzec a WFOŚiGW w Kielcach. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 84781,19zł. Udzielona łączna kwota dotacji to 72064,01zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania. Na powyższą kwotę dotacji składają się środki z:
WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 29673,42zł, tj. – 35% kosztów kwalifikowanych zadania,
NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 42390,59zł, tj. – 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Pozostała kwota realizacji zadania w wysokości 12717,18zł, to wkład własny gminy Mirzec.

 

 

Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2013- 2017

 

 

Rok Ilość zrealizowanych wniosków Powierzchnia usuniętego azbestu [m2] Masa usuniętego azbestu [Mg] Wkład gminy Mirzec [zł] Uzyskane dofinansowanie z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW [zł] Całkowity koszt realizacji zadania [zł]
2013 41 8174,18 89,920 17151,46 27930,66 45082,12
2014 67 12799,68 140,796 7500,99 42505,57 50006,57
2015 84 17068,20 187,750 9804,06 55556,33 65360,39
2016 85 18599,00 204,149 10419,63 59044,57 69464,20
2017 111 23206,00 255,266 12717,18 72064,01 84781,19

 

 

Podkreślenia wymaga również fakt, iż gmina Mirzec jako jedna z niewielu gmin uzyskała dofinansowanie (w III naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest) pomimo bardzo ograniczonych środków przeznaczonych na ten cel w WFOŚiGW w Kielcach.

 

 

 

Powrót do góry