Inwestycje na drogach gminnych i powiatowych w 2021 r. - Gmina Mirzec

Głównym punktem 34. sesji Rady Gminy w Mircu, która odbyła się w miniony piątek 29 stycznia, była informacja przedstawiona przez wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna i dyrektora ZDP w Starachowicach Andrzeja Klimczaka o zamierzeniach remontowych oraz inwestycyjnych w 2021r. na drogach gminnych i powiatowych położonych na terenie naszej gminy.

Stan przygotowań do inwestycji na drogach gminnych przedstawił wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn.

W pierwszym półroczu 2021r. planowane są remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Naprawione zostaną ubytki w jezdniach na powierzchni 250 m kw. Prace rozpoczną się z chwilą nastania odpowiednich warunków pogodowych.
Remontowane będą także  gminne drogi o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej na powierzchni 20 000 m kw. Zakończenie prac takich jak profilowanie podłoża i uzupełnienie ubytków kruszywem przewidywane jest do końca czerwca.

Gmina Mirzec oczekuje na uzyskanie dofinansowania do zadań zgłoszonych z „Programu usuwania skutków klęsk żywiołowych”. Dofinansowaniem zostałyby objęte następujące drogi:
– droga gminna nr 347018T od drogi powiatowej nr 0560T w Mircu-Podkowalowie do drogi gminnej 347007T w Mircu-Korzonku na odcinku 600 m;
– droga gminna nr 347001T od drogi powiatowej 0557T do działki ewidencyjnej 1123/1 (łącznik w Gadce-Majoracie – 834 m);
– droga gminna nr 347005T od drogi wojewódzkiej nr 744 do drogi powiatowej 0569T (łącznik w Trębowcu Małym – 388 m);
– droga gminna nr 347006T od drogi powiatowej nr 0570T w kierunku drogi wojewódzkiej nr 744 (1171m).

Gmina Mirzec w 2020 r. ogłosiła zapytania ofertowe na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych w zakresie przebudowy i budowy następujących dróg gminnych:
1. przebudowa drogi gminnej nr 347013T Małyszyn – Krzewa, II etap; w przypadku tej drogi gmina mimo starań nie uzyskała wymaganych zgód od właścicieli nieruchomości, przy których przebudowa miała się odbywać, gmina starała się także wykupić od Lasów Państwowych niezbędne do przeprowadzenia przebudowy drogi grunty od Nadleśnictwa Marcule, jednak do dziś nie uzyskała odpowiedzi, w związku z czym nie ma możliwości złożenia do Starostwa Powiatowego w Starachowicach wniosku o pozwolenie na budowę, a co za tym idzie nie ma w tej chwili także możliwości ogłoszenia przetargu na prace związane z przebudową drogi;
2. przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej 744 w kierunku Trębowca-Krupowa, II etap; w grudniu 2020r. zakończyły się prace projektowe, w niedługim czasie zostanie zorganizowane spotkanie z właścicielami gruntów w celu uzyskania wymaganych zgód, dopiero wtedy nastąpi złożenie do starostwa wniosku o pozwolenie na budowę, w związku z czym w obecnej chwili nie ma możliwości ogłoszenia przetargu na roboty budowlane;
3. budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II; obecnie trwają prace projektowe, ich zakończenie przewidziane jest na 31 sierpnia 2021 r.

Należy dodać, że większość firm budowlanych zawiesiła chwilowo wykonywanie robót budowlanych z uwagi na epidemię koronawirusa jak również ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.

W kwietniu i maju 2021 r. przeprowadzone zostaną również przeglądy gwarancyjne dróg gminnych wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów zawierających opis ewentualnych usterek i terminy ich usunięcia.

Ponadto gmina Mirzec zwróciła się z prośbą do Starostwa Powiatowego w Starachowicach o wprowadzenie do budżetu na rok 2021 i lata następne niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
– przebudowy drogi powiatowej nr 0561T na odcinku ul. Langiewicza – Mirzec-Poddąbrowa;
– przebudowy drogi powiatowej nr 0561T na odcinku Mirzec-Malcówki – ul. Langiewicza;
– remontu drogi powiatowej nr 0569T na odcinku ok. 420 mb od Mirca-Czerwonej do Trębowca Małego;
– wykonania odwodnienia drogi powiatowej nr 0563T w Mircu na ul. Langiewicza na odcinku ok. 200 mb;
– przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 0564T biegnącej przez Mirzec-Malcówki;
– przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 0560T w Mircu-Poddąbrowie;
– przebudowy drogi powiatowej nr 0565T w Ostrożance od numeru 1. w kierunku remizy OSP w Ostrożance (po wykonaniu kanalizacji sanitarnej);
– przebudowy drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w Gadce (odbudowa systemu odwodnienia drogowego;
– przebudowy drogi powiatowej nr 0566T na odcinku od Tychowa Starego do Tychowa Nowego;
– przebudowy drogi powiatowej nr 0568T Małyszyn Górny – Małyszyn Dolny na odcinku ok. 500 mb;
– przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 0566T w Tychowie Nowym na długości ok. 60 mb (wykonanie nakładki asfaltowej w okolicach sklepu spożywczego).

Realizacja powyższych inwestycji przyczyniłaby się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowania dróg oraz stanowiłaby uzupełnienie rozpoczętych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w gminie Mirzec.

Plany inwestycyjne na drogach powiatowych znajdujących się na terenie gminy Mirzec przedstawił dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach Andrzej Klimczak.

Zadania inwestycyjne

Remont drogi powiatowej nr 0560T Mirzec-Podkowalów – Mirzec-Poddąbrowa na odcinku 890 m.
Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Funduszu dróg samorządowych oraz współfinansowane przez gminę Mirzec. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 15 lipca 2021 r.

Remont drogi powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży – Mirzec-Czerwona. Remont prowadzony będzie na terenie Trębowca Małego i współfinansowany przez gminę Mirzec. Termin realizacji: I połowa bieżącego roku.

Rozstawiono wzdłuż dróg powiatowych siatki przeciwśnieżne.

W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych wykonywane będą cząstkowe remonty nawierzchni mineralno-bitumicznych i gruntowo-żwirowych, nastąpi odnowienie oznakowania poziomego, wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego, przeprowadzone będą wycinki i podcinki krzewów i drzew, wykonywane będą remonty i ścinka poboczy  jak również udrażniane rowy oraz przepusty.

Wypowiedź dyrektora ZDP uzupełniali obecny na sesji członek Zarządu Powiatu Starachowickiego Jerzy Materek oraz pracownik ZDP Jarosław Trzebiński. Przedstawiciele władz powiatowych odpowiadali na liczne pytania i wątpliwości radnych.

Część sesji poświęconą inwestycjom drogowym podsumował wójt Mirosław Seweryn, który wyraził nadzieję na równie owocną współpracę z powiatem jak w latach ubiegłych.

Powrót do góry