Gmina Mirzec w czerwonej strefie ASF - Gmina Mirzec

Od 10 lipca 2024 roku teren gminy Mirzec zostaje objęty strefą czerwoną afrykańskiego pomoru świń.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji UE z 9 lipca 2024 roku nastąpiła zmiana zasięgów stref ASF. Gminy Mirzec, Wąchock, Pawłów oraz Starachowice zostają objęte strefą czerwoną.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

  • oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
  • zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
  • wyłożenie mat dezynfekcyjnych albo stosowanie urządzeń lub niecek zapewniających skuteczną dezynfekcję przed wjazdami i wyjazdami oraz wejściami i wyjściami z gospodarstw, w których utrzymywane są świnie;
  • posiadaczom świń zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których przebywają świnie;
  • niezwłoczne powiadomienie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

  • wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
  • transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii; zakaz ten nie dotyczy świń pochodzących spoza obszaru zagrożonego przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju oraz w przypadku tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zagrożonym;
  • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów.

Wymienione powyżej nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze gminy Mirzec.

sodapdf-converted-2024-07-10T144005.051
Powrót do góry