Fundusze krajowe i europejskie - Gmina Mirzec

Fundusze krajowe

ROK 2023

1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem programu jest zapewnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Program ma zapewniać poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności. Osoby objęte programem mogą skorzystać z pomocy asystenta między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Dofinasowanie pozwoli na zatrudnienie czterech asystentów dla ośmiu osób z niepełnosprawnościami.

Nr umowy: 81/AOON/2023

Wartość projektu: 206 564,28 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 206 564,28 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Solidarnościowy

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Termin realizacji: 31.12.2023 r.

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Linki do poszczególnych artykułów:

Dofinansowanie na zatrudnienie asystenta osoby niepelnosprawnej

ROK 2022

 1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Program ma zapewniać poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności. Osoby objęte programem mogą skorzystać z pomocy asystenta między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Nr umowy: 25/AOON/2022

Wartość projektu: 45 050,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 45 050,00 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Solidarnościowy

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Termin realizacji: 31.12.2022 r.

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Linki do poszczególnych artykułów:

Dofinansowanie na zatrudnienie asystenta osób niepełnosprawnych

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022 

2. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Gadce

Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej o wymiarach 27,4 x 15,3 m i wysokości 8,00 metrów o powierzchni zabudowy 826,20 mkw wraz pomieszczeniami techniczno – sanitarnymi i magazynowymi oraz łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej. Sala spełniająca funkcję pełnowymiarowego boiska do piłki siatkowej posiadać będzie zaplecze sanitarne oraz dwie szatnie. Budynek zostanie połączony ze szkołą łącznikiem, który przejmie funkcję głównego wejścia do rozbudowanej placówki. Obiekt przystosowany zostanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zagospodarowany zostanie także teren w sąsiedztwie nowego budynku. Powstaną między innymi miejsca parkingowe.

Nr umowy: 2022/0144/5344/SubA/DIS/21

Wartość projektu: 5 611 135,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 3 223 335,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 387 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Program: Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021

Termin realizacji: 31.10.2023 r. 

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Linki do poszczególnych artykułów

Ponad 3 800 000 złotych dofinansowania do budowy sali gimnastycznej w Gadce

Podpisanie umowy na budowę sali gimnastycznej w Gadce

Mamy dofinansowanie do budowy sali gimnastycznej w Gadce

Rośnie sala gimnastyczna w Gadce 

Gadka. Rośnie sala gimnastyczna 

Sala gimnastyczna wkrótce z dachem

Sala gimnastyczna w Gadce na półmetku prac

Trwa odbiór prac w sali w Gadce

 

3. Korpus Wsparcia Seniorów

Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tak zwanej „opieki na odległość”. W gminie Mirzec teleopieką objętych zostało 30 osób.

Nr umowy: 46/KWS/2022

Wartość projektu: 30 423,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 30 423,00 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”

Termin realizacji: 31.12.2022 r.

Dofinansowano ze środków Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Linki do poszczególnych artykułów:

Teleopieka dla seniorów 

4. Zorganizowanie zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy

W związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy w strażnicy OSP w Mircu zostały zorganizowane miejsca pobytu dla dziewięciu osób wraz z zapewnieniem całodobowego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej. Zadanie zostało wykonane na podstawie polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.03.20223 nr BiZK.I.6330.53.2022
Umowa nr 14/OSP/I/2022
Wysokość dofinansowania: 13 3320,00 PLN

5. Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ 

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi we zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, zgodnie z potrzebami stwierdzonymi w środowisku lokalnym. W ramach zadania seniorom udostępniana jest infrastruktura, pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Umowa nr 22/720/M II-K/Gmina Mirzec/edycja 2022/SENIOR+

Źródło dofinansowania: Program Wieloletni “Senior+” na lata 2021-2025. Edycja 2021 Moduł II

Działanie: “Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”

Wartość dofinansowania: 38 880,00 PLN

 Koszt całkowity: 113 263,20 PLN

Wkład Gminy Mirzec: 74 383,20 PLN

Zadanie współfinansowane ze środków „Programu Wieloletniego Senior +” na lata 2021 – 2025.dycja 2022 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +”

Linki do poszczególnych artykułów:

Mamy dotację na działalność Klubu Seniora

5. Opieka 75+

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program skierowany jest do osób samotnych lub samotnie gospodarujących.

Umowa nr 16/Opieka75+/2022

Źródło dofinasowania: Program Opieka 75+ na rok 2022

Wartość dofinansowania: 26 880,00 PLN

Koszt całkowity: 53 760,00 PLN

Wkład Gminy Mirzec: 26.880,00 PLN

Zadanie współfinansowane ze środków „Programu Opieka 75+ na rok 2022”

6. “Spotkaj się z Prendowską”

Rzeźba przedstawiająca postać Jadwigi Prendowskiej z książką jej autorstwa zostanie ustawiona na parkingu w centrum Mirca, nieopodal dworu Jadwigi i Józefa Prendowskich, ulicy Mariana Langiewicza i Pomnika Niepodległości. Rzeźba postaci o wysokości około 2 metrów będzie wykonana z brązu. Projekt oraz odlew rzeźby w brązie wykona dr hab. Grzegorz Witek, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rzeźba zostanie odsłonięta podczas uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada 2022 roku.

Nr umowy: 15/2022/PG

Wartość projektu: 377 100,11 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 47 100,00 PLN

Wartość dofinansowania: 295 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Program Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Działanie: „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla niepodległej – 2022”

Termin realizacji: 11.11.2022 r.

Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni Publicznej dla Niepodległej – 2022 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Linki do poszczególnych artykułów:

Spotkaj się z Prendowską

Obchody Święta Nieodległości z odsłonięciem rzeźby Jadwigi Prendowskiej

7. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

Celem programu jest doposażenie bibliotek w Szkołach Podstawowych w Gadce, Mircu oraz Osinach w książki, wzrost zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży przez propagowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa oraz wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Nr umowy: 30/2022

Wartość projektu: 23 750,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 4 750,00 PLN

Wartość dofinansowania:19 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Termin realizacji: 31.12.2022 r.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025, których dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Linki do poszczególnych artykułów:

Książki do trzech szkolnych bibliotek

8. Pod biało-czerwoną

Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. W gminie Mirzec maszt zostanie ustawiony w sąsiedztwie Pomnika Niepodległości w centrum Mirca. Patriotyczna inicjatywa realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Nr umowy: BW.I.0341.4.2022/21

Wartość projektu: 31 839,24 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 23 839,24 PLN

Wartość dofinansowania: 8 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Projekt “Pod Biało-czerwoną”

Termin realizacji: 11.11.2022 r.

„Dofinansowano ze środków w ramach projektu “Pod Biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego”

9. „Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej 347011T z drogą wojewódzką nr 744 w miejscowości Mirzec-Majorat”

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie skrzyżowania drogi gminnej prowadzącej w kierunku Tychowa Nowego z drogą wojewódzką, w sąsiedztwie Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec.

Zakres robót obejmuje:

– montaż dwóch lamp doświetlających przejście dla pieszych

– montaż znaków aktywnych znaków D6

– malowanie pasów biało-czerwonych na przejściu dla pieszych

– montaż pasów akustycznych przed przejściem dla pieszych

– montaż tzw. kocich oczek

– montaż radarowego wyświetlacza prędkości

 Nr umowy: 72/2022

Wartość projektu: 134 547,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 34 547,00 PLN

Wartość dofinansowania: 100 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”

Termin realizacji: 31.12.2022 r.

Linki do poszczególnych artykułów:

Mirzec-Majorat. Powstanie bezpieczne przejście dla pieszych

Uczyli się, jak zadbać o bezpieczeństwo

Kolejne bezpieczne przejście dla pieszych

 

10. „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole i żłobek”

Projekt zakłada przebudowę budynku wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie a także kompleksowe wyposażenie budynku i zagospodarowanie otoczenia w sąsiedztwie budynku, między innymi budowę placu zabaw. Po zakończeniu prac w budynku po starej szkole znajdzie się publiczny żłobek z trzema oddziałami, przedszkole z dwoma oddziałami oraz kuchnia i stołówka, służące dzieciom ze żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej. Na dolnej kondygnacji powstaną pomieszczenia na potrzeby biblioteki.

 Nr promesy: 2/2021/3484/PolskiLad

Wartość projektu: 7 881 546,03 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 1 570 041,03 PLN

Wartość dofinansowania: 6 311 505,00 PLN

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Termin realizacji: 20.05.2024 r.

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, który realizowany jest poprzez promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego


Linki do poszczególnych artykułów:

Gadka. Rusza budowa żłobka

Żłobek i przedszkole w Gadce. Wkrótce ruszy budowa

 

11. Realizacja programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest na terenie gminy Mirzec w 2022 roku

Realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku obejmowała: demontaż i usunięcie 16 000 mkw azbestu zalegającego w pryzmach na posesjach mieszkańców gminy Mirzec co daje 2245 tony odpadów. Zadanie zrealizowała firma “Huber Hubert Wieczorek”, ul. Powiśle 29,24-100 Góra Puławska w okresie od 23.09.2022r. do 31.10.2022r., zgodnie umową zawartą w dniu 23.09.2022r. Odpady zawierające azbest zostały zdeponowane na składowisku odpadów EKO- AZBEST sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik.

Nr umowy: NR 06824/22

Wartość projektu: 82 252,80 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 23 839,24 PLN

Wartość dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie: 41 126,40 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach: 41 126,40 PLN

Termin realizacji: 31.10.2022 r.

„Dofinansowano ze środków WFIŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Kielcach”

12. ” Zintegorwana rewitalizacja Mirca porzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, rekreacji i aktywności”

Celem działań jest wykorzystanie niezagospodarowanych, podmokłych terenów w Mircu i nadanie im funkcji związanych z rekreacją, turystyką i handlem. Rewitalizacja Mirca przyczyni się do zmiany wizerunku najważniejszych dla gminy obszarów centrum miejscowości, wzmocni gospodarkę. Teren ten ma służyć obsłudze ruchu turystycznego, ma być miejscem spotkań, ale zarazem odpoczynku i rekreacji dla turystów oraz mieszkańców.

Zakres prac to między innymi:

– budowa zbiornika wodnego, stawu kąpielowego, plaży, wiaty grillowej, budynku kawiarniano- edukcyjnego, infrastruktury drogowo – parkingowej, chodników i ścieżek rowerowych, oświetlenia i monitoringu, obiektów małej architektury, oaz zieleni,

– budowa toalety publicznej przy bibliotece,

– budowa ścieżki zdrowia,

– budowa wiat handlowych, skwerów, witacza, miejsca obsługi rowerzystów,

– rozbudowa monitoringu wizyjnego w Mircu,

– rozbudowa przedszkola o salę wielofunkcyjną,

– budowa chodnika wzdłuż drogi 744,

– renowacja terenu wokół pomnika ofiar II Wojny Światowej,

– przebudowa drogi do dworku modrzewiowego..

 Nr promesy: 01/2021/8405/PolskiLad

Wartość projektu: 19 794 865,32 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 2 375 470,32 PLN

Wartość dofinansowania: 12 750 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Termin realizacji: 30.09.2023r.

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, który realizowany jest poprzez promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Linki do poszczególnych artykułów:

Ponad 12,5 miliona złotych na rewitalizację Mirca!

Rusza rewitalizacja Mirca!

Ruszyła rewitalizacja Mirca. Prce idą pełną parą!

Chodnik dla pieszych w ramach rewitalizacji Mirca!

Postępy prac przy rewitalizacji Mirca

Rewitalizacja Mirca po pół roku prac

13. „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowści Osiny – III etap

Trzeci etap przebudowy drogi gminnej przez wieś od drogi od kościoła do granicy województwa (gminy Mirów) zakończy przebudowę drogi. Przebudowany zostanie odcinek o długości 1 309 metrów drogi. Wybudowana zostanie droga o szerokości 5 metrów z masy bitumicznej z systemem odwodnienia, z chodnikiem kostki brukowej, przepustami pod zjazdami oraz utwardzonymi zjazdami na posesje. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie z drogą wojewódzką 744.

 Nr promesy: 2/2021/5338/PolskiLad

Wartość projektu: 4 969 200,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 380 700,00 PLN

Wartość dofinansowania: 4 588 500,00 PLN

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Termin realizacji: 30.09.2023 r.

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, który realizowany jest poprzez promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Liki do poszczególnych artykułów:

Będzie remont drogi gminnej w Osinach

Przebudowa drogi gminnej w Osinach coraz bliżej

Rusza ostatni etap przebudowy drogi gminnej w Osinach

ROK 2021

1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Program ma zapewniać poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności. Osoby objęte programem mogą skorzystać z pomocy asystenta między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Nr umowy: 7/AOON/2021

Wartość projektu: 29 450,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 29 450,00 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Solidarnościowy

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Termin realizacji: 31.12.2021 r.

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

 

ROK 2020

1. Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mirzec w 2020r. 

Realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku obejmowała: demontaż i usunięcie 1228m2 azbestu z pięciu nieruchomości oraz usunięcie azbestu  składowanego na pryzmie w ilości 20829m ze stu jeden nieruchomości. Łącznie w 2020r. zostało usuniętych 22057m2 wyrobów zawierających azbest ze stu sześciu nieruchomości, co stanowi 308,798Mg odpadów. Zadanie zrealizowała firma “HUBER” Wieczorek Hubert, ul. Powiśle 29, 24-100 Góra Puławska w okresie od 04.05.2020r. do 01.09.2020r., zgodnie umową zawartą w dniu 21.04.2020r. Odpady zawierające azbest zostały zdeponowane na składowisku odpadów EKO- AZBEST sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik.

Umowa dotacji: NR 1899/20

Koszt całkowity: 85 602,53 PLN

Środki NFOŚiGW: 42 801,27 PLN 

Środki WFOŚiGW: 42 801,26 PLN

 

2. Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację oznakowania poziomego i pionowego trzech przejść dla pieszych w Gadce w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej, remizy OSP i świetlicy wiejskiej oraz kościoła. W obrębie skrzyżowania wykonane zostały roboty budowlane, zamontowano znaki pionowe i poziome poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Ustawione zostały dwa radarowe wyświetlacze prędkości, cztery aktywne znaki z pulsatorami „przejście dla pieszych, zasilane panelami solarnymi oraz dwa zwykłe znaki „przejście dla pieszych”. Przy pasach bezpieczeństwa zamontowane zostały tzw. kocie oczka”.

Porozumienie nr 83/2020

Wartość projektu: 92 660,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 21 860,00 PLN

Wartość dofinansowania: 70 800,00 PLN

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im . Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020

Termin realizacji: 31.10.2020 r.

Dofinansowano ze środków Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018, których dysponentem jest Wojewoda Świętokrzyski. 

Linki do poszczególnych artykułów: 

Mamy dofinansowanie na przebudowę przejścia dla pieszych w Gadce

W Gadce powstaje nowe przejście dla pieszych 

Gadka. Mamy kolejne bezpieczne przejście dla pieszych

 

3. Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu

Celem modernizacji instalacji co.o w budynku OSP w Mircu była eliminacja zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez piec na paliwo stałe, używany do ogrzewania budynku. Zamontowany został kocioł gazowy wraz z niezbędną infrastrukturą.

Umowa dotacji  nr 7103/20

Wartość projektu: 35 000,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 7 500,00 PLN

Wartość dofinansowania: 22 500,00 PLN

Termin realizacji: 31.12.2021 r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Priorytet III.1.3.Przedsięwzięcia dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w ramach dedykowanych programów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusze krajowe

ROK 2023

1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem programu jest zapewnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Program ma zapewniać poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności. Osoby objęte programem mogą skorzystać z pomocy asystenta między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Dofinasowanie pozwoli na zatrudnienie czterech asystentów dla ośmiu osób z niepełnosprawnościami.

Nr umowy: 81/AOON/2023

Wartość projektu: 206 564,28 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 206 564,28 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Solidarnościowy

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Termin realizacji: 31.12.2023 r.

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Linki do poszczególnych artykułów:

Dofinansowanie na zatrudnienie asystenta osoby niepelnosprawnej

ROK 2022

 1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Program ma zapewniać poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności. Osoby objęte programem mogą skorzystać z pomocy asystenta między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Nr umowy: 25/AOON/2022

Wartość projektu: 45 050,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 45 050,00 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Solidarnościowy

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Termin realizacji: 31.12.2022 r.

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Linki do poszczególnych artykułów:

Dofinansowanie na zatrudnienie asystenta osób niepełnosprawnych

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022 

2. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Gadce

Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej o wymiarach 27,4 x 15,3 m i wysokości 8,00 metrów o powierzchni zabudowy 826,20 mkw wraz pomieszczeniami techniczno – sanitarnymi i magazynowymi oraz łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej. Sala spełniająca funkcję pełnowymiarowego boiska do piłki siatkowej posiadać będzie zaplecze sanitarne oraz dwie szatnie. Budynek zostanie połączony ze szkołą łącznikiem, który przejmie funkcję głównego wejścia do rozbudowanej placówki. Obiekt przystosowany zostanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zagospodarowany zostanie także teren w sąsiedztwie nowego budynku. Powstaną między innymi miejsca parkingowe.

Nr umowy: 2022/0144/5344/SubA/DIS/21

Wartość projektu: 5 611 135,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 3 223 335,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 387 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Program: Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021

Termin realizacji: 31.10.2023 r. 

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Linki do poszczególnych artykułów

Ponad 3 800 000 złotych dofinansowania do budowy sali gimnastycznej w Gadce

Podpisanie umowy na budowę sali gimnastycznej w Gadce

Mamy dofinansowanie do budowy sali gimnastycznej w Gadce

Rośnie sala gimnastyczna w Gadce 

Gadka. Rośnie sala gimnastyczna 

Sala gimnastyczna wkrótce z dachem

Sala gimnastyczna w Gadce na półmetku prac

 

3. Korpus Wsparcia Seniorów

Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tak zwanej „opieki na odległość”. W gminie Mirzec teleopieką objętych zostało 30 osób.

Nr umowy: 46/KWS/2022

Wartość projektu: 30 423,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 30 423,00 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”

Termin realizacji: 31.12.2022 r.

Dofinansowano ze środków Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Linki do poszczególnych artykułów:

Teleopieka dla seniorów 

4. Zorganizowanie zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy

W związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy w strażnicy OSP w Mircu zostały zorganizowane miejsca pobytu dla dziewięciu osób wraz z zapewnieniem całodobowego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej. Zadanie zostało wykonane na podstawie polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.03.20223 nr BiZK.I.6330.53.2022
Umowa nr 14/OSP/I/2022
Wysokość dofinansowania: 13 3320,00 PLN

5. Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ 

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi we zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, zgodnie z potrzebami stwierdzonymi w środowisku lokalnym. W ramach zadania seniorom udostępniana jest infrastruktura, pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Umowa nr 22/720/M II-K/Gmina Mirzec/edycja 2022/SENIOR+

Źródło dofinansowania: Program Wieloletni “Senior+” na lata 2021-2025. Edycja 2021 Moduł II

Działanie: “Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”

Wartość dofinansowania: 38 880,00 PLN

 Koszt całkowity: 113 263,20 PLN

Wkład Gminy Mirzec: 74 383,20 PLN

Zadanie współfinansowane ze środków „Programu Wieloletniego Senior +” na lata 2021 – 2025.dycja 2022 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +”

Linki do poszczególnych artykułów:

Mamy dotację na działalność Klubu Seniora

5. Opieka 75+

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program skierowany jest do osób samotnych lub samotnie gospodarujących.

Umowa nr 16/Opieka75+/2022

Źródło dofinasowania: Program Opieka 75+ na rok 2022

Wartość dofinansowania: 26 880,00 PLN

Koszt całkowity: 53 760,00 PLN

Wkład Gminy Mirzec: 26.880,00 PLN

Zadanie współfinansowane ze środków „Programu Opieka 75+ na rok 2022”

6. “Spotkaj się z Prendowską”

Rzeźba przedstawiająca postać Jadwigi Prendowskiej z książką jej autorstwa zostanie ustawiona na parkingu w centrum Mirca, nieopodal dworu Jadwigi i Józefa Prendowskich, ulicy Mariana Langiewicza i Pomnika Niepodległości. Rzeźba postaci o wysokości około 2 metrów będzie wykonana z brązu. Projekt oraz odlew rzeźby w brązie wykona dr hab. Grzegorz Witek, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rzeźba zostanie odsłonięta podczas uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada 2022 roku.

Nr umowy: 15/2022/PG

Wartość projektu: 377 100,11 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 47 100,00 PLN

Wartość dofinansowania: 295 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Program Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Działanie: „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla niepodległej – 2022”

Termin realizacji: 11.11.2022 r.

Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni Publicznej dla Niepodległej – 2022 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Linki do poszczególnych artykułów:

Spotkaj się z Prendowską

Obchody Święta Nieodległości z odsłonięciem rzeźby Jadwigi Prendowskiej

7. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

Celem programu jest doposażenie bibliotek w Szkołach Podstawowych w Gadce, Mircu oraz Osinach w książki, wzrost zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży przez propagowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa oraz wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Nr umowy: 30/2022

Wartość projektu: 23 750,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 4 750,00 PLN

Wartość dofinansowania:19 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Termin realizacji: 31.12.2022 r.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025, których dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Linki do poszczególnych artykułów:

Książki do trzech szkolnych bibliotek

8. Pod biało-czerwoną

Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. W gminie Mirzec maszt zostanie ustawiony w sąsiedztwie Pomnika Niepodległości w centrum Mirca. Patriotyczna inicjatywa realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Nr umowy: BW.I.0341.4.2022/21

Wartość projektu: 31 839,24 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 23 839,24 PLN

Wartość dofinansowania: 8 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Projekt “Pod Biało-czerwoną”

Termin realizacji: 11.11.2022 r.

„Dofinansowano ze środków w ramach projektu “Pod Biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego”

9. „Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej 347011T z drogą wojewódzką nr 744 w miejscowości Mirzec-Majorat”

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie skrzyżowania drogi gminnej prowadzącej w kierunku Tychowa Nowego z drogą wojewódzką, w sąsiedztwie Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec.

Zakres robót obejmuje:

– montaż dwóch lamp doświetlających przejście dla pieszych

– montaż znaków aktywnych znaków D6

– malowanie pasów biało-czerwonych na przejściu dla pieszych

– montaż pasów akustycznych przed przejściem dla pieszych

– montaż tzw. kocich oczek

– montaż radarowego wyświetlacza prędkości

 Nr umowy: 72/2022

Wartość projektu: 134 547,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 34 547,00 PLN

Wartość dofinansowania: 100 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”

Termin realizacji: 31.12.2022 r.

Linki do poszczególnych artykułów:

Mirzec-Majorat. Powstanie bezpieczne przejście dla pieszych

Uczyli się, jak zadbać o bezpieczeństwo

Kolejne bezpieczne przejście dla pieszych

 

10. „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole i żłobek”

Projekt zakłada przebudowę budynku wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie a także kompleksowe wyposażenie budynku i zagospodarowanie otoczenia w sąsiedztwie budynku, między innymi budowę placu zabaw. Po zakończeniu prac w budynku po starej szkole znajdzie się publiczny żłobek z trzema oddziałami, przedszkole z dwoma oddziałami oraz kuchnia i stołówka, służące dzieciom ze żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej. Na dolnej kondygnacji powstaną pomieszczenia na potrzeby biblioteki.

 Nr promesy: 2/2021/3484/PolskiLad

Wartość projektu: 7 881 546,03 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 1 570 041,03 PLN

Wartość dofinansowania: 6 311 505,00 PLN

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Termin realizacji: 20.05.2024 r.

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, który realizowany jest poprzez promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego


Linki do poszczególnych artykułów:

Gadka. Rusza budowa żłobka

Żłobek i przedszkole w Gadce. Wkrótce ruszy budowa

 

11. Realizacja programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest na terenie gminy Mirzec w 2022 roku

Realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku obejmowała: demontaż i usunięcie 16 000 mkw azbestu zalegającego w pryzmach na posesjach mieszkańców gminy Mirzec co daje 2245 tony odpadów. Zadanie zrealizowała firma “Huber Hubert Wieczorek”, ul. Powiśle 29,24-100 Góra Puławska w okresie od 23.09.2022r. do 31.10.2022r., zgodnie umową zawartą w dniu 23.09.2022r. Odpady zawierające azbest zostały zdeponowane na składowisku odpadów EKO- AZBEST sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik.

Nr umowy: NR 06824/22

Wartość projektu: 82 252,80 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 23 839,24 PLN

Wartość dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie: 41 126,40 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach: 41 126,40 PLN

Termin realizacji: 31.10.2022 r.

„Dofinansowano ze środków WFIŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Kielcach”

12. ” Zintegorwana rewitalizacja Mirca porzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, rekreacji i aktywności”

Celem działań jest wykorzystanie niezagospodarowanych, podmokłych terenów w Mircu i nadanie im funkcji związanych z rekreacją, turystyką i handlem. Rewitalizacja Mirca przyczyni się do zmiany wizerunku najważniejszych dla gminy obszarów centrum miejscowości, wzmocni gospodarkę. Teren ten ma służyć obsłudze ruchu turystycznego, ma być miejscem spotkań, ale zarazem odpoczynku i rekreacji dla turystów oraz mieszkańców.

Zakres prac to między innymi:

– budowa zbiornika wodnego, stawu kąpielowego, plaży, wiaty grillowej, budynku kawiarniano- edukcyjnego, infrastruktury drogowo – parkingowej, chodników i ścieżek rowerowych, oświetlenia i monitoringu, obiektów małej architektury, oaz zieleni,

– budowa toalety publicznej przy bibliotece,

– budowa ścieżki zdrowia,

– budowa wiat handlowych, skwerów, witacza, miejsca obsługi rowerzystów,

– rozbudowa monitoringu wizyjnego w Mircu,

– rozbudowa przedszkola o salę wielofunkcyjną,

– budowa chodnika wzdłuż drogi 744,

– renowacja terenu wokół pomnika ofiar II Wojny Światowej,

– przebudowa drogi do dworku modrzewiowego..

 Nr promesy: 01/2021/8405/PolskiLad

Wartość projektu: 19 794 865,32 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 2 375 470,32 PLN

Wartość dofinansowania: 12 750 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Termin realizacji: 30.09.2023r.

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, który realizowany jest poprzez promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Linki do poszczególnych artykułów:

Ponad 12,5 miliona złotych na rewitalizację Mirca!

Rusza rewitalizacja Mirca!

Ruszyła rewitalizacja Mirca. Prce idą pełną parą!

Chodnik dla pieszych w ramach rewitalizacji Mirca!

Postępy prac przy rewitalizacji Mirca

Rewitalizacja Mirca po pół roku prac

13. „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowści Osiny – III etap

Trzeci etap przebudowy drogi gminnej przez wieś od drogi od kościoła do granicy województwa (gminy Mirów) zakończy przebudowę drogi. Przebudowany zostanie odcinek o długości 1 309 metrów drogi. Wybudowana zostanie droga o szerokości 5 metrów z masy bitumicznej z systemem odwodnienia, z chodnikiem kostki brukowej, przepustami pod zjazdami oraz utwardzonymi zjazdami na posesje. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie z drogą wojewódzką 744.

 Nr promesy: 2/2021/5338/PolskiLad

Wartość projektu: 4 969 200,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 380 700,00 PLN

Wartość dofinansowania: 4 588 500,00 PLN

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Termin realizacji: 30.09.2023 r.

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, który realizowany jest poprzez promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Liki do poszczególnych artykułów:

Będzie remont drogi gminnej w Osinach

Przebudowa drogi gminnej w Osinach coraz bliżej

Rusza ostatni etap przebudowy drogi gminnej w Osinach

ROK 2021

1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Program ma zapewniać poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności. Osoby objęte programem mogą skorzystać z pomocy asystenta między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Nr umowy: 7/AOON/2021

Wartość projektu: 29 450,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 29 450,00 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Solidarnościowy

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Termin realizacji: 31.12.2021 r.

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

 

ROK 2020

1. Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mirzec w 2020r. 

Realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku obejmowała: demontaż i usunięcie 1228m2 azbestu z pięciu nieruchomości oraz usunięcie azbestu  składowanego na pryzmie w ilości 20829m ze stu jeden nieruchomości. Łącznie w 2020r. zostało usuniętych 22057m2 wyrobów zawierających azbest ze stu sześciu nieruchomości, co stanowi 308,798Mg odpadów. Zadanie zrealizowała firma “HUBER” Wieczorek Hubert, ul. Powiśle 29, 24-100 Góra Puławska w okresie od 04.05.2020r. do 01.09.2020r., zgodnie umową zawartą w dniu 21.04.2020r. Odpady zawierające azbest zostały zdeponowane na składowisku odpadów EKO- AZBEST sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik.

Umowa dotacji: NR 1899/20

Koszt całkowity: 85 602,53 PLN

Środki NFOŚiGW: 42 801,27 PLN 

Środki WFOŚiGW: 42 801,26 PLN

 

2. Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację oznakowania poziomego i pionowego trzech przejść dla pieszych w Gadce w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej, remizy OSP i świetlicy wiejskiej oraz kościoła. W obrębie skrzyżowania wykonane zostały roboty budowlane, zamontowano znaki pionowe i poziome poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Ustawione zostały dwa radarowe wyświetlacze prędkości, cztery aktywne znaki z pulsatorami „przejście dla pieszych, zasilane panelami solarnymi oraz dwa zwykłe znaki „przejście dla pieszych”. Przy pasach bezpieczeństwa zamontowane zostały tzw. kocie oczka”.

Porozumienie nr 83/2020

Wartość projektu: 92 660,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 21 860,00 PLN

Wartość dofinansowania: 70 800,00 PLN

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im . Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020

Termin realizacji: 31.10.2020 r.

Dofinansowano ze środków Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018, których dysponentem jest Wojewoda Świętokrzyski. 

Linki do poszczególnych artykułów: 

Mamy dofinansowanie na przebudowę przejścia dla pieszych w Gadce

W Gadce powstaje nowe przejście dla pieszych 

Gadka. Mamy kolejne bezpieczne przejście dla pieszych

 

3. Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu

Celem modernizacji instalacji co.o w budynku OSP w Mircu była eliminacja zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez piec na paliwo stałe, używany do ogrzewania budynku. Zamontowany został kocioł gazowy wraz z niezbędną infrastrukturą.

Umowa dotacji  nr 7103/20

Wartość projektu: 35 000,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 7 500,00 PLN

Wartość dofinansowania: 22 500,00 PLN

Termin realizacji: 31.12.2021 r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Priorytet III.1.3.Przedsięwzięcia dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w ramach dedykowanych programów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusze krajowe

ROK 2023

1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem programu jest zapewnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Program ma zapewniać poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności. Osoby objęte programem mogą skorzystać z pomocy asystenta między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Dofinasowanie pozwoli na zatrudnienie czterech asystentów dla ośmiu osób z niepełnosprawnościami.

Nr umowy: 81/AOON/2023

Wartość projektu: 206 564,28 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 206 564,28 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Solidarnościowy

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Termin realizacji: 31.12.2023 r.

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Linki do poszczególnych artykułów:

Dofinansowanie na zatrudnienie asystenta osoby niepelnosprawnej

ROK 2022

 1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Program ma zapewniać poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności. Osoby objęte programem mogą skorzystać z pomocy asystenta między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Nr umowy: 25/AOON/2022

Wartość projektu: 45 050,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 45 050,00 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Solidarnościowy

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Termin realizacji: 31.12.2022 r.

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Linki do poszczególnych artykułów:

Dofinansowanie na zatrudnienie asystenta osób niepełnosprawnych

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022 

2. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Gadce

Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej o wymiarach 27,4 x 15,3 m i wysokości 8,00 metrów o powierzchni zabudowy 826,20 mkw wraz pomieszczeniami techniczno – sanitarnymi i magazynowymi oraz łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej. Sala spełniająca funkcję pełnowymiarowego boiska do piłki siatkowej posiadać będzie zaplecze sanitarne oraz dwie szatnie. Budynek zostanie połączony ze szkołą łącznikiem, który przejmie funkcję głównego wejścia do rozbudowanej placówki. Obiekt przystosowany zostanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zagospodarowany zostanie także teren w sąsiedztwie nowego budynku. Powstaną między innymi miejsca parkingowe.

Nr umowy: 2022/0144/5344/SubA/DIS/21

Wartość projektu: 5 611 135,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 3 223 335,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 387 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Program: Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021

Termin realizacji: 31.10.2023 r. 

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Linki do poszczególnych artykułów

Ponad 3 800 000 złotych dofinansowania do budowy sali gimnastycznej w Gadce

Podpisanie umowy na budowę sali gimnastycznej w Gadce

Mamy dofinansowanie do budowy sali gimnastycznej w Gadce

Rośnie sala gimnastyczna w Gadce 

Gadka. Rośnie sala gimnastyczna 

Sala gimnastyczna wkrótce z dachem

Sala gimnastyczna w Gadce na półmetku prac

 

3. Korpus Wsparcia Seniorów

Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tak zwanej „opieki na odległość”. W gminie Mirzec teleopieką objętych zostało 30 osób.

Nr umowy: 46/KWS/2022

Wartość projektu: 30 423,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 30 423,00 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”

Termin realizacji: 31.12.2022 r.

Dofinansowano ze środków Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Linki do poszczególnych artykułów:

Teleopieka dla seniorów 

4. Zorganizowanie zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy

W związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy w strażnicy OSP w Mircu zostały zorganizowane miejsca pobytu dla dziewięciu osób wraz z zapewnieniem całodobowego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej. Zadanie zostało wykonane na podstawie polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.03.20223 nr BiZK.I.6330.53.2022
Umowa nr 14/OSP/I/2022
Wysokość dofinansowania: 13 3320,00 PLN

5. Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ 

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi we zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, zgodnie z potrzebami stwierdzonymi w środowisku lokalnym. W ramach zadania seniorom udostępniana jest infrastruktura, pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Umowa nr 22/720/M II-K/Gmina Mirzec/edycja 2022/SENIOR+

Źródło dofinansowania: Program Wieloletni “Senior+” na lata 2021-2025. Edycja 2021 Moduł II

Działanie: “Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”

Wartość dofinansowania: 38 880,00 PLN

 Koszt całkowity: 113 263,20 PLN

Wkład Gminy Mirzec: 74 383,20 PLN

Zadanie współfinansowane ze środków „Programu Wieloletniego Senior +” na lata 2021 – 2025.dycja 2022 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +”

Linki do poszczególnych artykułów:

Mamy dotację na działalność Klubu Seniora

5. Opieka 75+

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program skierowany jest do osób samotnych lub samotnie gospodarujących.

Umowa nr 16/Opieka75+/2022

Źródło dofinasowania: Program Opieka 75+ na rok 2022

Wartość dofinansowania: 26 880,00 PLN

Koszt całkowity: 53 760,00 PLN

Wkład Gminy Mirzec: 26.880,00 PLN

Zadanie współfinansowane ze środków „Programu Opieka 75+ na rok 2022”

6. “Spotkaj się z Prendowską”

Rzeźba przedstawiająca postać Jadwigi Prendowskiej z książką jej autorstwa zostanie ustawiona na parkingu w centrum Mirca, nieopodal dworu Jadwigi i Józefa Prendowskich, ulicy Mariana Langiewicza i Pomnika Niepodległości. Rzeźba postaci o wysokości około 2 metrów będzie wykonana z brązu. Projekt oraz odlew rzeźby w brązie wykona dr hab. Grzegorz Witek, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rzeźba zostanie odsłonięta podczas uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada 2022 roku.

Nr umowy: 15/2022/PG

Wartość projektu: 377 100,11 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 47 100,00 PLN

Wartość dofinansowania: 295 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Program Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Działanie: „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla niepodległej – 2022”

Termin realizacji: 11.11.2022 r.

Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni Publicznej dla Niepodległej – 2022 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Linki do poszczególnych artykułów:

Spotkaj się z Prendowską

Obchody Święta Nieodległości z odsłonięciem rzeźby Jadwigi Prendowskiej

7. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

Celem programu jest doposażenie bibliotek w Szkołach Podstawowych w Gadce, Mircu oraz Osinach w książki, wzrost zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży przez propagowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa oraz wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Nr umowy: 30/2022

Wartość projektu: 23 750,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 4 750,00 PLN

Wartość dofinansowania:19 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Termin realizacji: 31.12.2022 r.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025, których dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Linki do poszczególnych artykułów:

Książki do trzech szkolnych bibliotek

8. Pod biało-czerwoną

Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. W gminie Mirzec maszt zostanie ustawiony w sąsiedztwie Pomnika Niepodległości w centrum Mirca. Patriotyczna inicjatywa realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Nr umowy: BW.I.0341.4.2022/21

Wartość projektu: 31 839,24 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 23 839,24 PLN

Wartość dofinansowania: 8 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Projekt “Pod Biało-czerwoną”

Termin realizacji: 11.11.2022 r.

„Dofinansowano ze środków w ramach projektu “Pod Biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego”

9. „Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej 347011T z drogą wojewódzką nr 744 w miejscowości Mirzec-Majorat”

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie skrzyżowania drogi gminnej prowadzącej w kierunku Tychowa Nowego z drogą wojewódzką, w sąsiedztwie Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec.

Zakres robót obejmuje:

– montaż dwóch lamp doświetlających przejście dla pieszych

– montaż znaków aktywnych znaków D6

– malowanie pasów biało-czerwonych na przejściu dla pieszych

– montaż pasów akustycznych przed przejściem dla pieszych

– montaż tzw. kocich oczek

– montaż radarowego wyświetlacza prędkości

 Nr umowy: 72/2022

Wartość projektu: 134 547,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 34 547,00 PLN

Wartość dofinansowania: 100 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”

Termin realizacji: 31.12.2022 r.

Linki do poszczególnych artykułów:

Mirzec-Majorat. Powstanie bezpieczne przejście dla pieszych

Uczyli się, jak zadbać o bezpieczeństwo

Kolejne bezpieczne przejście dla pieszych

 

10. „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole i żłobek”

Projekt zakłada przebudowę budynku wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie a także kompleksowe wyposażenie budynku i zagospodarowanie otoczenia w sąsiedztwie budynku, między innymi budowę placu zabaw. Po zakończeniu prac w budynku po starej szkole znajdzie się publiczny żłobek z trzema oddziałami, przedszkole z dwoma oddziałami oraz kuchnia i stołówka, służące dzieciom ze żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej. Na dolnej kondygnacji powstaną pomieszczenia na potrzeby biblioteki.

 Nr promesy: 2/2021/3484/PolskiLad

Wartość projektu: 7 881 546,03 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 1 570 041,03 PLN

Wartość dofinansowania: 6 311 505,00 PLN

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Termin realizacji: 20.05.2024 r.

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, który realizowany jest poprzez promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego


Linki do poszczególnych artykułów:

Gadka. Rusza budowa żłobka

Żłobek i przedszkole w Gadce. Wkrótce ruszy budowa

 

11. Realizacja programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest na terenie gminy Mirzec w 2022 roku

Realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku obejmowała: demontaż i usunięcie 16 000 mkw azbestu zalegającego w pryzmach na posesjach mieszkańców gminy Mirzec co daje 2245 tony odpadów. Zadanie zrealizowała firma “Huber Hubert Wieczorek”, ul. Powiśle 29,24-100 Góra Puławska w okresie od 23.09.2022r. do 31.10.2022r., zgodnie umową zawartą w dniu 23.09.2022r. Odpady zawierające azbest zostały zdeponowane na składowisku odpadów EKO- AZBEST sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik.

Nr umowy: NR 06824/22

Wartość projektu: 82 252,80 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 23 839,24 PLN

Wartość dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie: 41 126,40 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach: 41 126,40 PLN

Termin realizacji: 31.10.2022 r.

„Dofinansowano ze środków WFIŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Kielcach”

12. ” Zintegorwana rewitalizacja Mirca porzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, rekreacji i aktywności”

Celem działań jest wykorzystanie niezagospodarowanych, podmokłych terenów w Mircu i nadanie im funkcji związanych z rekreacją, turystyką i handlem. Rewitalizacja Mirca przyczyni się do zmiany wizerunku najważniejszych dla gminy obszarów centrum miejscowości, wzmocni gospodarkę. Teren ten ma służyć obsłudze ruchu turystycznego, ma być miejscem spotkań, ale zarazem odpoczynku i rekreacji dla turystów oraz mieszkańców.

Zakres prac to między innymi:

– budowa zbiornika wodnego, stawu kąpielowego, plaży, wiaty grillowej, budynku kawiarniano- edukcyjnego, infrastruktury drogowo – parkingowej, chodników i ścieżek rowerowych, oświetlenia i monitoringu, obiektów małej architektury, oaz zieleni,

– budowa toalety publicznej przy bibliotece,

– budowa ścieżki zdrowia,

– budowa wiat handlowych, skwerów, witacza, miejsca obsługi rowerzystów,

– rozbudowa monitoringu wizyjnego w Mircu,

– rozbudowa przedszkola o salę wielofunkcyjną,

– budowa chodnika wzdłuż drogi 744,

– renowacja terenu wokół pomnika ofiar II Wojny Światowej,

– przebudowa drogi do dworku modrzewiowego..

 Nr promesy: 01/2021/8405/PolskiLad

Wartość projektu: 19 794 865,32 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 2 375 470,32 PLN

Wartość dofinansowania: 12 750 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Termin realizacji: 30.09.2023r.

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, który realizowany jest poprzez promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Linki do poszczególnych artykułów:

Ponad 12,5 miliona złotych na rewitalizację Mirca!

Rusza rewitalizacja Mirca!

Ruszyła rewitalizacja Mirca. Prce idą pełną parą!

Chodnik dla pieszych w ramach rewitalizacji Mirca!

Postępy prac przy rewitalizacji Mirca

Rewitalizacja Mirca po pół roku prac

13. „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowści Osiny – III etap

Trzeci etap przebudowy drogi gminnej przez wieś od drogi od kościoła do granicy województwa (gminy Mirów) zakończy przebudowę drogi. Przebudowany zostanie odcinek o długości 1 309 metrów drogi. Wybudowana zostanie droga o szerokości 5 metrów z masy bitumicznej z systemem odwodnienia, z chodnikiem kostki brukowej, przepustami pod zjazdami oraz utwardzonymi zjazdami na posesje. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie z drogą wojewódzką 744.

 Nr promesy: 2/2021/5338/PolskiLad

Wartość projektu: 4 969 200,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 380 700,00 PLN

Wartość dofinansowania: 4 588 500,00 PLN

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Termin realizacji: 30.09.2023 r.

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, który realizowany jest poprzez promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Liki do poszczególnych artykułów:

Będzie remont drogi gminnej w Osinach

Przebudowa drogi gminnej w Osinach coraz bliżej

Rusza ostatni etap przebudowy drogi gminnej w Osinach

ROK 2021

1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Program ma zapewniać poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności. Osoby objęte programem mogą skorzystać z pomocy asystenta między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Nr umowy: 7/AOON/2021

Wartość projektu: 29 450,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 29 450,00 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Solidarnościowy

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Termin realizacji: 31.12.2021 r.

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

 

ROK 2020

1. Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mirzec w 2020r. 

Realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku obejmowała: demontaż i usunięcie 1228m2 azbestu z pięciu nieruchomości oraz usunięcie azbestu  składowanego na pryzmie w ilości 20829m ze stu jeden nieruchomości. Łącznie w 2020r. zostało usuniętych 22057m2 wyrobów zawierających azbest ze stu sześciu nieruchomości, co stanowi 308,798Mg odpadów. Zadanie zrealizowała firma “HUBER” Wieczorek Hubert, ul. Powiśle 29, 24-100 Góra Puławska w okresie od 04.05.2020r. do 01.09.2020r., zgodnie umową zawartą w dniu 21.04.2020r. Odpady zawierające azbest zostały zdeponowane na składowisku odpadów EKO- AZBEST sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik.

Umowa dotacji: NR 1899/20

Koszt całkowity: 85 602,53 PLN

Środki NFOŚiGW: 42 801,27 PLN 

Środki WFOŚiGW: 42 801,26 PLN

 

2. Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację oznakowania poziomego i pionowego trzech przejść dla pieszych w Gadce w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej, remizy OSP i świetlicy wiejskiej oraz kościoła. W obrębie skrzyżowania wykonane zostały roboty budowlane, zamontowano znaki pionowe i poziome poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Ustawione zostały dwa radarowe wyświetlacze prędkości, cztery aktywne znaki z pulsatorami „przejście dla pieszych, zasilane panelami solarnymi oraz dwa zwykłe znaki „przejście dla pieszych”. Przy pasach bezpieczeństwa zamontowane zostały tzw. kocie oczka”.

Porozumienie nr 83/2020

Wartość projektu: 92 660,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 21 860,00 PLN

Wartość dofinansowania: 70 800,00 PLN

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im . Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020

Termin realizacji: 31.10.2020 r.

Dofinansowano ze środków Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018, których dysponentem jest Wojewoda Świętokrzyski. 

Linki do poszczególnych artykułów: 

Mamy dofinansowanie na przebudowę przejścia dla pieszych w Gadce

W Gadce powstaje nowe przejście dla pieszych 

Gadka. Mamy kolejne bezpieczne przejście dla pieszych

 

3. Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu

Celem modernizacji instalacji co.o w budynku OSP w Mircu była eliminacja zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez piec na paliwo stałe, używany do ogrzewania budynku. Zamontowany został kocioł gazowy wraz z niezbędną infrastrukturą.

Umowa dotacji  nr 7103/20

Wartość projektu: 35 000,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 7 500,00 PLN

Wartość dofinansowania: 22 500,00 PLN

Termin realizacji: 31.12.2021 r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Priorytet III.1.3.Przedsięwzięcia dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w ramach dedykowanych programów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusze europejskie

 

ROK 2022

1. „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap)”

Celem działań jest wykorzystanie niezagospodarowanych, podmokłych terenów w Mircu i nadanie im funkcji związanych z rekreacją, turystyką i handlem. Rewitalizacja Mirca przyczyni się do zmiany wizerunku najważniejszych dla gminy obszarów centrum miejscowości, wzmocni gospodarkę. Teren ten ma służyć obsłudze ruchu turystycznego, ma być miejscem spotkań, ale zarazem odpoczynku i rekreacji dla turystów oraz mieszkańców.

Zakres prac to między innymi: 

– budowa zbiornika wodnego, stawu kąpielowego, plaży, wiaty grillowej, budynku kawiarniano- edukcyjnego, infrastruktury drogowo – parkingowej, chodników i ścieżek rowerowych, oświetlenia i monitoringu, obiektów małej architektury, oaz zieleni,

– budowa toalety publicznej przy bibliotece,

– budowa ścieżki zdrowia,

– budowa wiat handlowych, skwerów, witacza, miejsca obsługi rowerzystów,

– rozbudowa monitoringu wizyjnego w Mircu,

– rozbudowa przedszkola o salę wielofunkcyjną,

– budowa chodnika wzdłuż drogi 744,

– renowacja terenu wokół pomnika ofiar II Wojny Światowej,

– przebudowa drogi do dworku modrzewiowego.

Umowa o dofinansowanie nr: RPSW.06.05.00-26-0042/17-00

Wartość projektu: 15 163 714,53 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 3 792 587,03 PLN 

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 3 890 129,74 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 255 276,94 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi „VI Rozwój miast”

Termin realizacji: 01.10.2016 – 31.12.2023 r.

 Linki do poszczególnych artykułów:

Unijne pieniądze na rewitalizację Mirca

Rusza rewitalizacja Mirca!

Rusza rewitalizacja Mirca. Przekazanie placu budowy

Prace idą pełną parą. Ruszyła rewitalizacja Mirca

Chodnik dla pieszych w ramach rewitalizacji Mirca

Postępy prac przy rewitalizacji Mirca

Rewitalizacja Mirca po pół roku prac

 

2. „Budowa boiska rekreacyjnego wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw w sołectwie Małyszyn”

Celem inwestycji jest powstanie miejsca integracji mieszkańców poprzez budowę boiska rekreacyjnego i doposażenie istniejącego placu zabaw w sołectwie Małyszyn.  Zakres robót obejmuje:

– budowę „mini boiska” do gry w koszykówkę o wymiarach 10 m x 12,5 m o powierzchni 125 m2 o nawierzchni syntetycznej z ogrodzeniem z piłkochwytów z siatki o wysokości 5 metrów z furtką,

– budowę piramidy linowej,

– ustawienie huśtawki typu „ bocianie gniazdo”.

W ciągu pierwszego roku po realizacji projektu ze zmodernizowanej infrastruktury skorzysta minimum 200 osób.

Nr umowy: 01295-6935-UM1311999/22

Wartość projektu: 132 532,50 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 47 268,50 PLN

Wartość dofinansowania: 85 264,00 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywny LEADER” objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Termin realizacji: 18.09.2022 r.

 

 „Dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Linki do poszczególnych artykułów:

Inwestycje w miejsca rekreacji w Małyszynie

Nowe miejsca rekreacji i wypoczynku w Małyszynie

3.  Polska Cyfrowa

Celem projektu jest rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W Urzędzie Gminy w Mircu w ramach projektu przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa oraz zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i licencjami na jego użytkowanie.

Nr umowy: 3635/2021  (POCP.05.01.00-00-0001/21-00)

Wartość projektu: 246 750 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 246 750 PLN

Źródło dofinansowaniaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Termin realizacji: 31.09.2023 r.

Dofinasnowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

4. Dostępny Samorząd Gminy Mirzec

Celem projektu grantowego jest dostosowanie usług świadczonych przez Urząd Gminy do potrzeb mieszkańców ze
szczególnymi potrzebami. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez- przebudowę istniejącej strony urzędu gminy www.mirzec.pl
dostosowanej do WCAG 2.1 z rozszerzonym modułem komunikacyjnym pomiędzy mieszkańcem a urzędem, wdrożenie
nowej strony BIP Urzędu Gminy w Mircu, zwiększenie potencjału cyfrowego Urzędu Gminy w Mircu, zakup pętli indukcyjnych
do lepszej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Mircu (informacja, kasa, Urząd Stanu Cywilnego, sala konferencyjna).

Nr umowy: DSG/1088 

Wartość projektu: 70 000 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 70 000 PLN

Źródło dofinansowaniaEuropejski Fundusz Społeczny

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin realizacji: 30.12.2022 r.

File name : Plakat_Mirzec1.pdf

  ROK 2020

1. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec”

Modernizacja oświetlenia  w gminie Mirzec miała na celu obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg. Istotnym efektem przeprowadzenia inwestycji było obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego o najwyższych parametrach użytkowych.

Zmodernizowano 1632 szt. opraw oświetleniowych w tym zamontowano 2 lampy solarne, wymieniono 311 wysięgników, zamontowano 45 km przewodu oświetleniowego AsXSn oraz uruchomiono inteligentny system sterowania oświetleniem. Protokołem z dnia 09.06.2022r dokonano odbioru końcowego robót.

Umowa o dofinansowanie nr: RPSW.03.04.00-26-0006/18-00

Wartość projektu: 2 998 740,00zł PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 449 811 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2 548 929,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Działanie: 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej RPOWŚ 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne.

Termin realizacji: 01.01.2020 – 30.06.2022 r.

Linki do poszczególnych artykułów:

Jaśniej i taniej. Rusza wymiana opraw oświetleniowych

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec 

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec

2. Utworzenie Klubu Dziecięcego “Bączek” w Tychowie Starym

Klub Dziecięcy „Bączek” w Tychowie Starym ma na celu zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat. Placówka przeznaczona jest dla 12 dzieci. Klub Dziecięcy „Bączek” będzie czynny w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00. W ramach projektu wykonana została adaptacja pomieszczeń Klubu Dziecięcego „Bączek”: łazienki oraz sali dziennej, wykonano także osobne wejście do klubu oraz podjazd dla wózków. Na placu przed „Bączkiem” powstał kolorowy, bezpieczny plac zabaw. Zakupiono meble do sali zabaw i łazienki. Kupiono między innymi łóżeczka, materace, stoliki, krzesełka, tablicę interaktywną z rzutnikiem, radioodtwarzacz, aparat fotograficzny, laptop dla opiekuna, zestawy pomocy dydaktycznych, wyposażenie kącików zabaw oraz czteroosobowy wózek. Placówka powstała przy znacznym udziale pieniędzy spoza budżetu gminy Mirzec. Gmina otrzymała dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2010 w wysokości 752 014,00 złotych

Nr umowy: RPSW.08.01.01-26-0017/10

Wartość projektu: 890 614,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 81 216,00 PLN

Wartość dofinansowania: 752 014,00 PLN

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2010

Poddziałanie: „Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3”.

Termin realizacji: 01.01.2020 – 30.06.2022 r.

Dofinansowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2010

Linki do poszczególnych artykułów:

Regulamin Klubu Dziecięcego “Bączek”

Klub Dziecięcy „Bączek” już otwarty!

Pierwsze urodziny “Bączka”

Oświadczenie o utworzeniu:

 

 

 

 

3. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Starachowice”

Przedmiotem projektu była dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła na lub w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice oraz gminy Mirzec. Efektami wybudowania instalacji odnawialnych źródeł energii są: znaczne obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej i kosztów ogrzewania budynków oraz wody użytkowej, redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2, w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej i cieplnej, uzyskanej z wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii, poprawę warunków życia mieszkańców, zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 744,42 ton równoważnika CO2. Wybudowanych zostało 76 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (kolektorów solarnych oraz pomp ciepła). Wybudowano także 156 jednostek wytwarzania energii elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne). Produkcja energii cieplnej wynosi 750,75 MWh/rok, natomiast produkcja energii elektrycznej to 677,19 MWh/rok.

Wartość projektu: 3 862 674,52 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 271 428,00 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 339 285,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Priorytet: III Efektywna i zielona energia
Działanie: 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Termin realizacji: 20.10.2017 – 30.06.2021 r.

Linki do poszczególnych artykułów:

Pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gminy Mirzec

4. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny

Inwestycja ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków remiz OSP w Jagodnem i Osinach poprzez termomodernizację budynków. Zakres prac obejmuje wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych, ocieplenie stropów oraz ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu, wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu. W budynku remizy w Osinach zamontowano klimakonwektory służące do regulacji temperatury wewnątrz pomieszczeń, w remizie w Jagodnem zmieniono system ogrzewania na gazowy.

Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0071/17-00

Wartość projektu: 996 446,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 531 693,00 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 415 832,00 PLN

Wartość współfinansowania krajowego: 48 921,00 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Priorytet: III Efektywna i zielona energia

Działanie: 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Termin realizacji: 01.01.2019 – 31.05.2021 r.

Linki do poszczególnych artykułów:

Dwie remizy do termomodernizacji

Jagodne. Przy remizie praca wre

Remiza w Jagodnem do termomodernizacji

Termomodernizacja remizy w Osinach na ukończeniu

 5. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 Celem projektu jest umożliwienie nauki w szkole w sposób zdalny uczniom, którzy nie mają sprzętu komputerowego. W sytuacji epidemiologicznego zagrożenia koronawirusem wprowadzony został obowiązek nauki zdalnej. Otrzymany grant przeznaczono na zakup 25 laptopów z pakietem MS Office i tabletu oraz osprzętu towarzyszącego jak myszki, torby i klawiatury.

 Umowa o powierzenie grantu nr 2743/2020

 Wartość projektu: 60 000,00zł PLN

 Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

 Wartość dofinansowania z funduszy UE: 60 000,00 PLN

 Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

 Działanie: 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

 Termin realizacji: 12.05.2020 – 12.11.2022 r.

 

 Linki do poszczególnych artykułów:

 Laptopy do nauki zdalnej trafią do uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do góry