Fundusze krajowe i europejskie - Gmina Mirzec

Fundusze krajowe

 

ROK 2024

1. Remont drogi gminnej nr 347021I Mirzec-Podborki – Mirzec-Majorat

W zakresie inwestycji jest częściowa wymiana podbudowy na 1374 metrach drogi, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, odtworzenie poboczy z kruszywa, wymiana uszkodzonych przepustów z rur betonowych, wykonanie nowego oznakowania drogi, w tym aktywnego przejścia dla pieszych.

Nr umowy: 100/RGRD/A/2024

Wartość projektu: 3 099 609,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 619 722,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 478 887,00 PLN

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Termin realizacji: 31.12.2024 r.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Linki do poszczególnych artykułów:

Poonad 7,5 miliona złotych na drogi w gminie Mirzec

Będzie remont drogi w Mircu-Majoracie

Mirzec Majorat, Trębowiec Mały. Ruszają prace na gminnych drogach

2. Remont drogi gminnej nr 347021I Mirzec-Czerwona – Trębowiec Mały – Trębowiec Duży (I etap)

W pierwszym etapie planowany jest remont drogi od Mirca-Podborek do Mirca-Majoratu na odcinku o długości 1247 metrów. W zakresie inwestycji jest częściowa wymiana podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, odtworzenie poboczy z kruszywa, wymiana uszkodzonych przepustów z rur betonowych, wykonanie nowego oznakowania drogi, w tym aktywnego przejścia dla pieszych.

Nr umowy: 199/RGRD/A/2024

Wartość projektu: 3 373 957,31 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 674 792,31 PLN

Wartość dofinansowania: 2 699 165,00 PLN

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Termin realizacji: 31.12.2024 r.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Linki do poszczególnych artykułów:

Ponad 7,5 miliona złotych na drogi w gminie Mirzec

Wkrótce ruszy remont drogi Trębowiec Mały – Trębowiec Duży

Mirzec-Majorat, Trębowiec Mały. Ruszają prace na gminnych drogach

ROK 2023

1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem programu jest zapewnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Program ma zapewniać poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności. Osoby objęte programem mogą skorzystać z pomocy asystenta między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Dofinasowanie pozwoli na zatrudnienie czterech asystentów dla ośmiu osób z niepełnosprawnościami.

Nr umowy: 81/AOON/2023

Wartość projektu: 206 564,28 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 206 564,28 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Solidarnościowy

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Termin realizacji: 31.12.2023 r.

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Linki do poszczególnych artykułów:

Dofinansowanie na zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej

Asystentki osób niepełnosprawnych zaczynają pracę

 

2. Remont drogi gminnej 347005T Trębowiec Mały – droga wojewódzka 744

Wybudowanych zostało 388 metrów szerokiej na pięć metrów drogi łączącej Trębowiec Mały z drogą wojewódzką 744. W zakresie prac znalazła się częściowa wymiana podbudowy drogi, przebudowa przepustu, budowa utwardzonego kostką pobocza, odtworzenie pobocza z kruszywa, budowa systemu odwodnienia w postaci rowów umocnionych płytami ażurowym, ułożenie warstw bitumicznych oraz wykonanie oznakowanie drogi.

Nr umowy: 566/RFRD/A/2023

Wartość projektu: 999 417,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 304 991,00 PLN

Wartość dofinansowania: 694 426,00 PLN

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Termin realizacji: 31.12.2023 r.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Linki do poszczególnych artykułów:

Mamy dofinansowanie na remont dróg w Mircu-Majoracie i Trębowcu Małym!

Ruszył remont drogi w Trębowcu Małym

Trębowiec Mały. Częściowy odbiór prac

Trębowiec Mały. Kolejny Odcinek pięknej drogi

 

3. Remont drogi gminnej 347024T Mirzec-Majorat III

W ramach inwestycji przeprowadzony zostanie remont nawierzchni i podbudowy drogi wraz z poboczami. W zakresie prac jest odtworzenie rowu przydrożnego umocnionego płytami ażurowymi, wymiana przepustów pod konstrukcją drogi i pod zjazdami, wymiana uszkodzonych korytek ściekowych. Ułożenie nowych warstw bitumicznych i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Nr umowy: 57/RFRD/A/2023

Wartość projektu: 2 060 049,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 1 062 161,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 478 374,00 PLN

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Termin realizacji: 31.12.2023 r.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Linki do poszczególnych artykułów:

Mamy dofinasowanie na remont dróg w Mircu-Majoracie i Trębowcu Małym!

Ruszają prace na drodze w Mircu-Majoracie III 

Remont na drodze w Mircu-Majoracie za półmetkiem

Mirzec-Majorat III. Koniec remontu gminnej drogi

 

4.  Dotacja na działalność Klubu Senior+ w Mircu w 2023 roku 

Kolejny rok z rzędu, Gmina Mirzec otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2021-2025. Edycja 2023 Moduł II “Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”. Wartość dofinansowania wyniosła 40 800 zł, natomiast całkowity koszt zadania publicznego to 141 919,92 zł.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, zgodnie z potrzebami stwierdzonymi w środowisku lokalnym.

W ramach zadania seniorom udostępniana jest infrastruktura, pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

W ramach zadania prowadzone będą działania ukierunkowane na poprawę jakości życia seniorów w środowisku lokalnym, zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego, integracja społeczna środowiska seniorów, w tym rozwój działań samopomocowych, zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnych, promowanie aktywnego starzenia się.

Grupą docelową są osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie gminy Mirzec, a ponadto spełniają warunki ustalone na podstawie art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej.

W ramach projektu zwiększa się aktywność seniorów w gminie Mirzec, zwłaszcza poprzez zajęcia z fizjoterapeutą, poprawia się sprawność manualna i ruchowa. Dowartościowanie i wzrost samooceny u osób starszych poprzez różnorodne zajęcia rozwijające ich pasje i zainteresowania, a także integrujące środowisko. Integracja osób starszych w środowisku i najbliższym otoczeniu poprzez wspólne, regularne uczestnictwo w bogatej ofercie zajęć. Dzięki korzyściom wynikającym z uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora, przedłużona zostaje potencjalna możliwość samodzielnego funkcjonowania osób starszych w środowisku.

Umowa nr 19/422/M II-K

Źródło dofinansowania: Program Wieloletni “Senior+” na lata 2021-2025. Edycja 2023 Moduł II

Działanie: “Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”

Wartość dofinansowania: 40 800,00 PLN

 Koszt całkowity: 141 919,00 PLN

Wkład Gminy Mirzec: 101 119,00 PLN

Zadanie współfinansowane ze środków „Programu Wieloletniego Senior +” na lata 2021 – 2025. Edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +”

Linki do poszczególnych artykułów:

Dotacja dla Klubu Senior+

 

5. Posiłek w szkole i w domu

Dotacja przeznaczona jest na dofinasowanie wieloletniego rządowego programu polegającego na zapewnieniu posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i spełniającym warunki otrzymania pomocy społecznej wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Pomoc mogą otrzymać dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, osobom dorosłym, w szczególności starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Nr umowy: 61/POS/2023

Wartość projektu: 153 000,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 85 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 68 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Wieloletni Rządowy Program “Posiłek w szkole i w domu”

Termin realizacji: 31.12.2023 r.

Dofinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa z Wieloletniego Rządowego Programu “Posiłek w szkole i w domu”

6. Dofinansowanie pobytu w rodzinnych domach pomocy

Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie pobytu w rodzinnych domach pomocy osób z gminy Mirzec. Głównym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Nr umowy: 7/RDPModuł I/2023

Wartość dofinansowania: 54 258,88 PLN

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2023 Moduł I

Termin realizacji: 31.12.2023 r.

Dofinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa z Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy edycja 2023 Moduł I

7. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

Zadanie będzie polegało na zakupie nowości wydawniczych do placówki wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem.

Nr umowy: 32/2023

Wartość projektu:  000,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec:  000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 3 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025

Termin realizacji: 31.12.2023 r.

Dofinansowano z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki

8. Program Opieka 75+ na 2023 rok

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub samotnie gospodarującymi.

Nr umowy: 20/Opieka75+/2023

Wartość projektu:  58 580,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec:  23 432,88 PLN

Wartość dofinansowania: 35 148,00 PLN

Źródło dofinansowania: Program Opieka 75+ na rok 2023

Termin realizacji: 31.12.2023 r.

Dofinansowano ze środków Programu Opieka 75+ na rok 2023

9. Wzmocnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej 347007T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Mirzec

Bezpieczne przejście dla pieszych przez drogę 744 wybudowane zostanie w rejonie skrzyżowania z drogą do Mirca-Poduchownego i Mirca-Korzonka w sąsiedztwie Posterunku Policji. Przejście zostanie oznaczone poprzez namalowanie biało-czerwonych pasów na jedni, montaż „kocich oczek”, zamontowanie aktywnego znaku D-6 (przejście dla pieszych) z pulsatorami zasilanymi panelem fotowoltaicznym. W rejonie przejścia zostanie zamontowana kamera monitoringu, a przejście zostanie doświetlone lampami hybrydowymi LED zasilanymi turbiną wiatrową i panelem fotowoltaicznym. Projekt obejmuje także przebudowę chodników dla pieszych oraz obniżenie krawężników a także zmianę organizacji ruchu i wykonanie tablicy promującej projekt. Integralną częścią projektu będzie przegląd małych form teatralnych promujących bezpieczeństwo ”Z humorem o bezpieczeństwie w gminie Mirzec” przygotowanych przez zespoły uczniów oraz seniorów oraz szkolenie instruktażowo – pokazowe dla kierowców, uczniów oraz seniorów z udzielania pierwszej pomocy. Opracowane zostaną materiały promocyjne oraz zakupione długopisy z grawerem promującym projekt.

Nr umowy: 51/2023

Wartość projektu:  112 590,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec:  12 590,00 PLN

Wartość dofinansowania: 100 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań. Władysława Stasiaka „Razem bezpieczniej”

Termin realizacji: 31.12.2023 r.

Dofinansowano ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań. Władysława Stasiaka „Razem bezpieczniej”

Linki do poszczególnych artykułów:

W Mircu powstanie kolejne bezpieczne przejście dla pieszych

W Mircu powstaje kolejne bezpieczne przejście dla pieszych

Mirzec. Mamy kolejne bezpieczne przejście dla pieszych

Razem bezpieczniej. Szkolenie dla uczniow i seniorów

Nagrodzeni za filmy promujące bezpieczeństwo

 

10. Korpus Wsparcia Seniorów

Celem programu jest wsparcie gminy w realizacji usług opiekuńczych przez dostęp do „opieki na odległość”. Usługa ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania osób starszych w miejscu zamieszkania. Adresatami programu są seniorzy w wieku 65+, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Nr umowy: 27/KWS/2023

Wartość projektu: 10 254,00 PLN

Źródło dofinansowania: Program Wsparcia Seniorów na rok 2023

Termin realizacji: 31.12.2023 r.

Dofinansowano ze środków Programu Wsparcia Seniorów na rok 2023

11. Wykonanie małej architektury na terenie rewitalizowanym w centrum Mirca

Projekt zakłada budowę elementów małej architektury typu ławki parkowe, kosze na śmieci oraz pergole na kwiaty wzdłuż alejki w parku podworskim w centrum Mirca.

Nr umowy: 57/ROW/2023

Wartość projektu: 42 000,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 27 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 15 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Budżet Województwa Świętokrzyskiego

Termin realizacji: 30.11.2023 r.

Dofinansowano z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich”

Linki do artykułów:

Mirzecki park pięknieje. Nowe ławeczki i pergole

 

12. Realizacja gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy Mirzec

Wyroby zawierające azbest w ilości około 300 ton (20 000 mkw), zalegające na posesjach zostaną usunięte do 30 września 2023 roku.

Nr umowy: 00432/23

Wartość projektu: 120 000,00 PLN w tym 60 000,00 PLN środki WFOŚiGW w Kielcach i 60 000,00 PLN środki NFOŚiGW w Warszawie

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 120 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Termin realizacji: 30.09.2023 r.

Dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej

Linki do poszczególnych artykułów:

Mamy dofinansowanie na usuwanie azbestu

Informacja o realizacji Gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy Mirzec w 2023 roku

13. “Aktywna tablica”

Do pięciu szkół w gminie Mirzec, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia zostaną zakupione pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, pomoce i narzędzia do terapii procesów komunikacji, pomoce i narzędzia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną a także pomoce i narzędzia do pracy z uczniem zdolnym. Sprzęt otrzymają Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem, Szkoła Podstawowa im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tychowie Nowym, Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach oraz Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu.

Nr umowy: 18/AT/2023

Wartość projektu: 218 750,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 43 750,00 PLN

Wartość dofinansowania: 175 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Budżet państwa, Rządowy programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 202 -2024 „Aktywna Tablica”.

Termin realizacji: 31.12.09.2023 r.

Dofinansowano z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 202 -2024 „Aktywna Tablica”.

Linki do poszczególnych artykułów:

Aktywne tablice dla gminnych szkół

14. Remont drogi gminnej nr 347013T Małyszyn – Krzewa II etap 

Wyremontowana zostanie droga o długości 1783 metry. Zakres prac obejmie częściową wymianę podbudowy, budowę nowej nawierzchni o szerokości 4 metrów, budowę utwardzonego pobocza z kostki brukowej, budowę utwardzonego pobocza z kruszywa, odtworzenie systemu odwodnienia, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Nr umowy: 49/RFRD/B/2023

Wartość projektu: 4 156 662,41 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 1 246 999,41 PLN

Wartość dofinansowania: 2 909 663,00 PLN

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Termin realizacji: 31.07.2024 r.

Dofinansowano ze z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Linki do poszczególnych artykułów:

Ponad trzy milony złotych dofinansowania na remont drogi w Krzewie

 Krzewa. Będzie remont drogi przez wieś

Krzewa. Początek prac przy remoncie drogi

Krzewa. Droga po częściwoym odbiorze

Zakończyły się prace przy drodze w Krzewie

 

ROK 2022

 1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Program ma zapewniać poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności. Osoby objęte programem mogą skorzystać z pomocy asystenta między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Nr umowy: 25/AOON/2022

Wartość projektu: 45 050,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 45 050,00 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Solidarnościowy

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Termin realizacji: 31.12.2022 r.

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Linki do poszczególnych artykułów:

Dofinansowanie na zatrudnienie asystenta osób niepełnosprawnych

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022 

2. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Gadce

Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej o wymiarach 27,4 x 15,3 m i wysokości 8,00 metrów o powierzchni zabudowy 826,20 mkw wraz pomieszczeniami techniczno – sanitarnymi i magazynowymi oraz łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej. Sala spełniająca funkcję pełnowymiarowego boiska do piłki siatkowej posiada zaplecze sanitarne oraz dwie szatnie. Budynek został połączony ze szkołą łącznikiem, który przejął funkcję głównego wejścia do rozbudowanej placówki. Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zagospodarowany został także teren w sąsiedztwie nowego budynku. Powstały między innymi miejsca parkingowe.

Nr umowy: 2022/0144/5344/SubA/DIS/21

Wartość projektu: 5 611 135,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 3 223 335,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 387 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Program: Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021

Termin realizacji: 31.10.2023 r. 

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Linki do poszczególnych artykułów

Ponad 3 800 000 złotych dofinansowania do budowy sali gimnastycznej w Gadce

Podpisanie umowy na budowę sali gimnastycznej w Gadce

Mamy dofinansowanie do budowy sali gimnastycznej w Gadce

Rośnie sala gimnastyczna w Gadce 

Gadka. Rośnie sala gimnastyczna 

Sala gimnastyczna wkrótce z dachem

Sala gimnastyczna w Gadce na półmetku prac

Trwa odbiór prac w sali w Gadce

Otwarcie sali gimnastycznej w Gadce

 

3. Korpus Wsparcia Seniorów

Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tak zwanej „opieki na odległość”. W gminie Mirzec teleopieką objętych zostało 30 osób.

Nr umowy: 46/KWS/2022

Wartość projektu: 30 423,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 30 423,00 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”

Termin realizacji: 31.12.2022 r.

Dofinansowano ze środków Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Linki do poszczególnych artykułów:

Teleopieka dla seniorów 

4. Zorganizowanie zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy

W związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy w strażnicy OSP w Mircu zostały zorganizowane miejsca pobytu dla dziewięciu osób wraz z zapewnieniem całodobowego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej. Zadanie zostało wykonane na podstawie polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.03.20223 nr BiZK.I.6330.53.2022

Umowa nr 14/OSP/I/2022

Wysokość dofinansowania: 13 3320,00 PLN

5. Remont drogi gminnej nr 347006T Trębowiec Krupów przez wieś

Wyremontowany został odcinek drogi o długości 330 metrów od drogi wojewódzkiej 744 w kierunku wyremontowanej w 2020 roku drogi prowadzącej do Trębowca Krupowa. Powstała droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 metrów z obustronnymi poboczami z kruszywa oraz systemem odwodnienia, rowami wzmocnionymi płytami typu ażur, przepusty oraz zjazdy na działki rolne.

Umowa nr 74/RFRD/A/2022

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 599 792,00 PLN

 Koszt całkowity: 711 000,00 PLN

Wkład Gminy Mirzec: 111 208,00 PLN

Zadanie współfinansowane z Budżetu Państwa ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Linki do poszczególnych artykułów:

2,7 miliona złotych na drogi w gminie Mirzec

Trębowiec-Krupów-Powstaje droga

Trębowiec-Krupów. Droga w trakcie remontu

Trębowiec-Krupów. Zakończenie prac na gminnej drodze

 

6. Opieka 75+

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program skierowany jest do osób samotnych lub samotnie gospodarujących.

Umowa nr 16/Opieka75+/2022

Źródło dofinasowania: Program Opieka 75+ na rok 2022

Wartość dofinansowania: 26 880,00 PLN

Koszt całkowity: 53 760,00 PLN

Wkład Gminy Mirzec: 26.880,00 PLN

Zadanie współfinansowane ze środków „Programu Opieka 75+ na rok 2022”

7. “Spotkaj się z Prendowską”

Rzeźba przedstawiająca postać Jadwigi Prendowskiej z książką jej autorstwa zostanie ustawiona na parkingu w centrum Mirca, nieopodal dworu Jadwigi i Józefa Prendowskich, ulicy Mariana Langiewicza i Pomnika Niepodległości. Rzeźba postaci o wysokości około 2 metrów będzie wykonana z brązu. Projekt oraz odlew rzeźby w brązie wykona dr hab. Grzegorz Witek, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rzeźba zostanie odsłonięta podczas uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada 2022 roku.

Nr umowy: 15/2022/PG

Wartość projektu: 377 100,11 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 47 100,00 PLN

Wartość dofinansowania: 295 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Program Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Działanie: „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla niepodległej – 2022”

Termin realizacji: 11.11.2022 r.

Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni Publicznej dla Niepodległej – 2022 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Linki do poszczególnych artykułów:

Spotkaj się z Prendowską

Pamięci Jadwigi Prendowskiej

Obchody Święta Nieodległości z odsłonięciem rzeźby Jadwigi Prendowskiej

8. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

Celem programu jest doposażenie bibliotek w Szkołach Podstawowych w Gadce, Mircu oraz Osinach w książki, wzrost zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży przez propagowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa oraz wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Nr umowy: 30/2022

Wartość projektu: 23 750,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 4 750,00 PLN

Wartość dofinansowania:19 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Termin realizacji: 31.12.2022 r.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025, których dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Linki do poszczególnych artykułów:

Książki do trzech szkolnych bibliotek

9. Pod biało-czerwoną

Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. W gminie Mirzec maszt zostanie ustawiony w sąsiedztwie Pomnika Niepodległości w centrum Mirca. Patriotyczna inicjatywa realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Nr umowy: BW.I.0341.4.2022/21

Wartość projektu: 31 839,24 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 23 839,24 PLN

Wartość dofinansowania: 8 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Projekt “Pod Biało-czerwoną”

Termin realizacji: 11.11.2022 r.

„Dofinansowano ze środków w ramach projektu “Pod Biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego”

10. „Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej 347011T z drogą wojewódzką nr 744 w miejscowości Mirzec-Majorat”

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie skrzyżowania drogi gminnej prowadzącej w kierunku Tychowa Nowego z drogą wojewódzką, w sąsiedztwie Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec.

Zakres robót obejmuje:

– montaż dwóch lamp doświetlających przejście dla pieszych

– montaż znaków aktywnych znaków D6

– malowanie pasów biało-czerwonych na przejściu dla pieszych

– montaż pasów akustycznych przed przejściem dla pieszych

– montaż tzw. kocich oczek

– montaż radarowego wyświetlacza prędkości

 Nr umowy: 72/2022

Wartość projektu: 134 547,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 34 547,00 PLN

Wartość dofinansowania: 100 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”

Termin realizacji: 31.12.2022 r.

Linki do poszczególnych artykułów:

Mirzec-Majorat. Powstanie bezpieczne przejście dla pieszych

Uczyli się, jak zadbać o bezpieczeństwo

Kolejne bezpieczne przejście dla pieszych

 

11. „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole i żłobek”

Projekt zakłada przebudowę budynku wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie a także kompleksowe wyposażenie budynku i zagospodarowanie otoczenia w sąsiedztwie budynku, między innymi budowę placu zabaw. Po zakończeniu prac w budynku po starej szkole znajdzie się publiczny żłobek z trzema oddziałami, przedszkole z dwoma oddziałami oraz kuchnia i stołówka, służące dzieciom ze żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej. Na dolnej kondygnacji powstaną pomieszczenia na potrzeby biblioteki.

Inwestycja w 2023 roku uzyskała także dofinasowanie z Programu Maluch + z Krajowego Programu Odbudowy na utworzenie 40 miejsc w żłobku w Gadce w wysokości 1 628 020,00.

 Nr promesy: 2/2021/3484/PolskiLad

Wartość projektu: 7 881 546,03 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 1 570 041,03 PLN

Wartość dofinansowania: 6 311 505,00 PLN

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Termin realizacji: 20.05.2024 r.

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, który realizowany jest poprzez promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego

Linki do poszczególnych artykułów:

Gadka. Rusza budowa żłobka

Gadka. Trwają prace przy budowie żłobka

Żłobek i przedszkole w Gadce. Wkrótce ruszy budowa

 Mamy kolejne dofinansowanie na utworzenie miejsc w żłobku w Gadce

 

12. Realizacja programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest na terenie gminy Mirzec w 2022 roku

Realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku obejmowała: demontaż i usunięcie 16 000 mkw azbestu zalegającego w pryzmach na posesjach mieszkańców gminy Mirzec co daje 2245 tony odpadów. Zadanie zrealizowała firma “Huber Hubert Wieczorek”, ul. Powiśle 29,24-100 Góra Puławska w okresie od 23.09.2022r. do 31.10.2022r., zgodnie umową zawartą w dniu 23.09.2022r. Odpady zawierające azbest zostały zdeponowane na składowisku odpadów EKO- AZBEST sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik.

Nr umowy: NR 06824/22

Wartość projektu: 82 252,80 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 23 839,24 PLN

Wartość dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie: 41 126,40 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach: 41 126,40 PLN

Termin realizacji: 31.10.2022 r.

„Dofinansowano ze środków WFIŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Kielcach”

Linki do poszczególnych artykułów:

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Nabór wniosków na odbiór azbestu

Realizacja gminnego programu usuwania azbestu w 2022 roku

13. ” Zintegrowana rewitalizacja Mirca porzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, rekreacji i aktywności”

Celem działań jest wykorzystanie niezagospodarowanych, podmokłych terenów w Mircu i nadanie im funkcji związanych z rekreacją, turystyką i handlem. Rewitalizacja Mirca przyczyni się do zmiany wizerunku najważniejszych dla gminy obszarów centrum miejscowości, wzmocni gospodarkę. Teren ten ma służyć obsłudze ruchu turystycznego, ma być miejscem spotkań, ale zarazem odpoczynku i rekreacji dla turystów oraz mieszkańców.

Zakres prac to między innymi:

– budowa zbiornika wodnego, stawu kąpielowego, plaży, wiaty grillowej, budynku kawiarniano- edukcyjnego, infrastruktury drogowo – parkingowej, chodników i ścieżek rowerowych, oświetlenia i monitoringu, obiektów małej architektury, oaz zieleni,

– budowa toalety publicznej przy bibliotece,

– budowa ścieżki zdrowia,

– budowa wiat handlowych, skwerów, witacza, miejsca obsługi rowerzystów,

– rozbudowa monitoringu wizyjnego w Mircu,

– rozbudowa przedszkola o salę wielofunkcyjną,

– budowa chodnika wzdłuż drogi 744,

– renowacja terenu wokół pomnika ofiar II Wojny Światowej,

– przebudowa drogi do dworku modrzewiowego.

 Nr promesy: 01/2021/8405/PolskiLad

Wartość projektu: 19 794 865,32 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 2 375 470,32 PLN

Wartość dofinansowania: 12 750 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Termin realizacji: 30.09.2023r.

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, który realizowany jest poprzez promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Linki do poszczególnych artykułów:

Ponad 12,5 miliona złotych na rewitalizację Mirca!

Rusza rewitalizacja Mirca!

Ruszyła rewitalizacja Mirca. Prce idą pełną parą!

Chodnik dla pieszych w ramach rewitalizacji Mirca!

Postępy prac przy rewitalizacji Mirca

Rewitalizacja Mirca po pół roku prac

Rewitalizacja centrum Mirca. Trwa budowa zbiornika

Rewitalizacja Mirca. Prace idą zgodnie z planem

Tereny rekreacyjne w Mircu oddane do użytku

14. „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowści Osiny – III etap

Trzeci etap przebudowy drogi gminnej przez wieś od drogi od kościoła do granicy województwa (gminy Mirów) zakończy przebudowę drogi. Przebudowany zostanie odcinek o długości 1 309 metrów drogi. Wybudowana zostanie droga o szerokości 5 metrów z masy bitumicznej z systemem odwodnienia, z chodnikiem kostki brukowej, przepustami pod zjazdami oraz utwardzonymi zjazdami na posesje. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie z drogą wojewódzką 744.

 Nr promesy: 2/2021/5338/PolskiLad

Wartość projektu: 4 969 200,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 380 700,00 PLN

Wartość dofinansowania: 4 588 500,00 PLN

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Termin realizacji: 30.09.2023 r.

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, który realizowany jest poprzez promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Liki do poszczególnych artykułów:

Będzie remont drogi gminnej w Osinach

Przebudowa drogi gminnej w Osinach coraz bliżej

Rusza ostatni etap przebudowy drogi gminnej w Osinach

Osiny. Prace przy przebudowie drogi idą pelną parą

Osiny. Droga nabiera kształtów

Osiny. Asfalt na Boże Ciało

Osiny. Droga po przebudowie jak nowa

 

 15. Dotacja na działalność Klubu Senior+ w Mircu w 2022 roku 

Gmina Mirzec otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2021-2025. Edycja 2022 Moduł II “Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”. Wartość dofinansowania wyniosła 38 880 zł, natomiast całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 113 263 zł.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi we zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, zgodnie z potrzebami stwierdzonymi w środowisku lokalnym.

W ramach zadania seniorom udostępniana jest infrastruktura, pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

W ramach zadania prowadzone będą działania ukierunkowane na poprawę jakości życia seniorów w środowisku lokalnym, zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego, integracja społeczna środowiska seniorów, w tym rozwój działań samopomocowych, zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnych, promowanie aktywnego starzenia się.

Grupą docelową są osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie gminy Mirzec, a ponadto spełniają warunki ustalone na podstawie art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej.

W ramach projektu zwiększa się aktywność seniorów w gminie Mirzec, zwłaszcza poprzez zajęcia z rehabilitantem/fizjoterapeutą, poprawia się sprawność manualna i ruchowa. Dowartościowanie i wzrost samooceny u osób starszych poprzez różnorodne zajęcia rozwijające ich pasje i zainteresowania, a także integrujące środowisko. Integracja osób starszych w środowisku i najbliższym otoczeniu poprzez wspólne, regularne uczestnictwo w bogatej ofercie zajęć. Dzięki korzyściom wynikającym z uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora, przedłużona zostaje potencjalna możliwość samodzielnego funkcjonowania osób starszych w środowisku.

Umowa nr 

Źródło dofinansowania: Program Wieloletni “Senior+” na lata 2021-2025. Edycja 2022 Moduł II

Działanie: “Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”

Wartość dofinansowania: 38 880,00 PLN

Koszt całkowity: 113 263,00 PLN

Wkład Gminy Mirzec: 74 383,00 PLN

Zadanie współfinansowane ze środków „Programu Wieloletniego Senior +” na lata 2021 – 2025.dycja 2022 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +”

Linki do poszczególnych artykułów:
Mamy dotację na działalność Klubu Seniora

 

 16. Rozbudowa drogi gminnej nr 347035T Trębowiec-Krupów – droga 744 (II etap)

Wybudowana została droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 metrów na brakującym odcinku o długości 331 metrów pomiędzy drogą prowadzącą do Trębowca-Krupowa i drogą wojewódzką 744. Wybudowane zostały także obustronne poboczami z kruszywa oraz systemem odwodnienia, rowy wzmocnione płytami typu ażur, przepusty oraz zjazdy na działki rolne.

Umowa nr 75/RFRD/A/2022

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 38 880,00 PLN

Koszt całkowity: 113 263,00 PLN

Wkład Gminy Mirzec: 74 383,00 PLN

Linki do poszczególnych artykułów:

Trębowiec-Krupów. Będzie asfaltowy łącznik między wsią i drogą 744

Trębowiec-Krupów. Ruszyła budowa łącznika pomiędzy wsią i drogą 744

Łącznik między Trębowcem -Krupowem a drogą 744 na ukończeniu

Trębowiec-Krupów. Zakończenie prac na gminnej drodze

ROK 2021

1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Program ma zapewniać poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności. Osoby objęte programem mogą skorzystać z pomocy asystenta między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Nr umowy: 7/AOON/2021

Wartość projektu: 30 039,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 30 039,00 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Solidarnościowy

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Termin realizacji: 31.12.2021 r.

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

2. Posiłek w szkole i w domu 

Dotacja przeznaczona jest na dofinasowanie wieloletniego rządowego programu polegającego na zapewnieniu posiłku , świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i spełniającym warunki otrzymania pomocy społecznej wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Pomoc mogą otrzymać dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, osobom dorosłym, w szczególności starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Nr umowy: 61/POS/2021

Wartość projektu: 85 000,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 34 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 51 000,00 PLN

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Posiłek w szkole i w domu”

Termin realizacji: 31.12.2021 r.

Dofinansowano z funduszu celowego z budżetu państwa z Programu “Posiłek w szkole i w domu”

Linki do poszczególnych artykułów:
Asystent osoby niepełnosprawnej

3. Przebudowa drogi gminnej 347007T Poduchownej-Korzonek II etap

Przebudowano 1 528 metrów drogi gminnej Mirzec Poduchowne – Mirzec-Korzonek. Wybudowano szeroką na 5 metrów drogę z systemem odwodnienia, chodnikiem dla pieszych, utwardzonym poboczem, zjazdami z kostki brukowej na posesje i działki. W ramach inwestycji wyremontowane zostały dwa skrzyżowania a także wybudowano dwa nowe aktywne przejścia dla pieszych wyposażone w znaki pulsacyjne zasilane solarnie, z biało-czerwonymi pasami wykonanymi w technologii cheomoutwardzalnej.

Nr umowy: 65/RFRD/A/2021

Wartość projektu: 3 362 172,52 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 287 567,52 PLN

Wartość dofinansowania:

– 2 470 497,00 złotych  zł Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

– 604 108 złotych – środki z funduszu Covid-19

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Termin realizacji: 30.08.2022 r.

Dofinansowano z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Linki do poszczególnych artykułów:
Olbrzymie dofinanowanie dla Gminy Mirzec z Funduszu Dróg Samorządowych

Ponad 4 miliony złotych dofinansowania dla gminy Mirzec

Czasowa organizacja ruchu na drodze Mirzec-Poduchowne – Mirzec-Korzonek

Wktrótce ruszy przebudowa drogi Mirzec-Poduchowne -Mirzec-Korzonek

Intensywne prace na drodze Mirzec-Poduchowne – Mirzec-Korzonek

Mirzec-Poduchowne – Mirzec-Korzonek. Wre praca na drodze

Mirzec, Osiny. Rządowe fundusze wspierają rozwój

4. Posiłek w szkole i w domu – modernizacja stołówek

W ramach projektu przeprowadzono remonty i modernizacje stołówek i jadalni w szkołach w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym oraz Szkole Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom poprawił się standard stołówek a także warunki przygotowywania posiłków. Zakupiono sprzęt gastronomiczny najwyższej jakości niezbędny do przygotowywania zdrowych posiłków, zachowujących wartości odżywcze. Zgodnie z ideą działań proekologicznych przestarzały sprzęt elektryczny wymieniono na energooszczędny, spełniający wszelkie obowiązujące normy. Inwestycja pozwoliła na usprawnienie pracy stołówek szkolnych, poprawę warunków pracy w kuchniach oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracowników.

Nr umowy: 10/G/P/2021

Wartość projektu: 219 259,80 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 59 259,80 PLN

Wartość dofinansowania: 160 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Program “Posiłek w szkole i w domu”

Termin realizacji: 31.12.2021 r.

Dofinansowano z budżetu państwa w ramach rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu”

Linki do poszczególnych artykułów:

Modernizacja kuchni i stołówek w szkołach podstawowych w Mircu i Tychowie Starym

Szkolne stołówki w Tychowie Starym i Mircu do modernizacji

 

5. Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior + edycja 2021

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi we zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, zgodnie z potrzebami stwierdzonymi w środowisku lokalnym. W ramach zadania seniorom udostępniana jest infrastruktura, pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Nr umowy: 24/221/M II-K/Gmina Mirzec/edycja 2021/SENIOR+

Wartość projektu: 111 197,24 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 81 293,24 PLN

Wartość dofinansowania: 29 904,00 PLN

Źródło dofinansowania: Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2021-2025. Edycja 2021 Moduł II

Działanie: “Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”

Termin realizacji: 31.12.2021 r.

Zadanie współfinansowane ze środków „Programu Wieloletniego Senior +” na lata 2021 – 2025 Edycja 2021 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +”

Linki do poszczególnych artykułów:

Klub Senior+ otrzymał dofinansowanie

Dofinansowanie na Klub Senior w Mircu

 

6. Realizacja Gminnego progamu usuwania azbestu na terenie gminy Mirzec w 2021 roku

Realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku obejmowała: demontaż i usunięcie 20 333 mkw azbestu zalegającego w pryzmach na 98 posesjach mieszkańców gminy Mirzec co daje 284,6  tony odpadów. Odpady zawierające azbest zostały zdeponowane na składowisku odpadów EKO- AZBEST sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik.

Nr umowy: 4263/21

Wartość projektu: 89 156,14 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 89 156,14 PLN w tym 44 578,07 złotych środki WFOŚiGW w Kielcach i 44 578,07 środki NFOŚiGW w Warszawie

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej

Działanie: Program usuwania azbestu

Termin realizacji: 29.09.2021 r.

Dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej

Linki do poszczególnych artykułów:

Usuwanie odpadów zawierających azbest

Realizacja gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy mirzec w 2021 roku

7. Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej 347014T z drogą wojewódzką 744 w sołectwie Osiny

Bezpieczne przejście dla pieszych oznaczono biało-czerwonymi pasami z tak zwanymi ”kocimi oczkami”. Na jezdni przed przejściami dla pieszych z obu stron ułożone zostały pasy akustyczne. Przejścia są oświetlone. Na poboczach, w bezpośrednim sąsiedztwie, ustawione są znaki pulsacyjne informujące o przejściu dla pieszych. W odległości 200 metrów od przejścia zamontowano radarowe wyświetlacze prędkości pokazujące informacje na temat ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h, prędkości jadącego samochodu oraz kwocie mandatu, która grozi za przekroczenie prędkości. Poziom bezpieczeństwa przy przejściach poprawiają także barierki ochronne.

Nr umowy: 206/RFRD/B/2021

Wartość projektu: 157 083,20 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 26 184,20 PLN

Wartość dofinansowania:

– 122 400,00 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

– 8 500,00 środki z funduszu Covid

Źródło dofinansowania: Budżet państwa Rządowy Program Rozwoju Dróg

Termin realizacji: 27.09.2022 r.

Dofinansowano z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg

Linki do poszczególnych artykułów:

Mamy dofinansowanie na przebudowę przejść dla pieszych

Osiny, Mirzec Podborki. Powstają bezpieczne przejścia dla pieszych

Osiny, Mirzec Podborki. Radarowe wyświetlacze prędkości ostrzegają 

Mirzec, Osiny. Rządowe fundusze wspierają rozwój

 

8. Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej 347019T z drogą wojewódzką 744 w miejscowości Mirzec-Podborki

Bezpieczne przejście dla pieszych oznaczono biało-czerwonymi pasami z tak zwanymi ”kocimi oczkami”. Na jezdni przed przejściami dla pieszych z obu stron ułożone zostały pasy akustyczne. Przejścia są oświetlone. Na poboczach, w bezpośrednim sąsiedztwie, ustawione są znaki pulsacyjne informujące o przejściu dla pieszych. W odległości 200 metrów od przejścia zamontowano radarowe wyświetlacze prędkości pokazujące informacje na temat ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h, prędkości jadącego samochodu oraz kwocie mandatu, która grozi za przekroczenie prędkości. Poziom bezpieczeństwa przy przejściach poprawiają także barierki ochronne.

Nr umowy: 31/RFRD/C/2021

Wartość projektu: 80 088,01 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 16 088,01 PLN

Wartość dofinansowania: 64 000,02 PLN

Źródło dofinansowania: Budżet państwa Rządowy Program Rozwoju Dróg

Termin realizacji: 06.12.2022 r.

Dofinansowano z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg

Linki do poszczególnych artykułów:

Mamy dofinansowanie na przebudowę przejść dla pieszych

Osiny, Mirzec Podborki. Powstają bezpieczne przejścia dla pieszych

Osiny, Mirzec Podborki. Radarowe wyświetlacze prędkości ostrzegają 

Mirzec, Osiny. Rządowe fundusze wspierają rozwój

 

9. Poznaj Polskę

W ramach programu zostały zorganizowane wycieczki dla uczniów szkół podstawowych z Trębowca, Gadki, Tychowa Nowego i Mirca. Uczniowie z Trębowca zwiedzili Opatów, Ćmielów oraz Krzemionki Opatowskie. Uczniowie z Gadki zwiedzili był Opatów, zamek Krzyżtopór w Ujeździe oraz Sandomierz, uczniowie z Tychowa Nowego zwiedzili pałac Jana III Sobieskiego w Wilanowie i Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczniowie z Mirca poznawali uroki Małopolski. Odwiedzili Karków, Zakopane oraz Polanę Rusinową w Tatrach.

Wartość projektu: 42 700,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 10 308,00 PLN

Wartość dofinansowania: 32 392,00 PLN

Źródło dofinansowania: Budżet państwa Ministerstow Edukacji i Nauki, program “Poznaj Polskę”

Termin realizacji: 30.08.2022 r.

Dofinansowano z budżetu państwa ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Linki do poszczególnych artykułów:

Ceramika i podziemne atrakcje. Uczniowie z Trębowca poznawali Polskę

Uczniowie z Tychowa Nowego na wycieczce w stolicy

Uczniowe z Mirca poznawali uroki Małopolski

Uczniowie z Gadki poznawali świętokrzyskie

ROK 2020

1. Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mirzec w 2020r. 

Realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku obejmowała: demontaż i usunięcie 1228m2 azbestu z pięciu nieruchomości oraz usunięcie azbestu  składowanego na pryzmie w ilości 20829m ze stu jeden nieruchomości. Łącznie w 2020r. zostało usuniętych 22057m2 wyrobów zawierających azbest ze stu sześciu nieruchomości, co stanowi 308,798Mg odpadów. Zadanie zrealizowała firma “HUBER” Wieczorek Hubert, ul. Powiśle 29, 24-100 Góra Puławska w okresie od 04.05.2020r. do 01.09.2020r., zgodnie umową zawartą w dniu 21.04.2020r. Odpady zawierające azbest zostały zdeponowane na składowisku odpadów EKO- AZBEST sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik.

Umowa dotacji: NR 1899/20

Koszt całkowity: 85 602,53 PLN

Środki NFOŚiGW: 42 801,27 PLN 

Środki WFOŚiGW: 42 801,26 PLN

 

2. Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację oznakowania poziomego i pionowego trzech przejść dla pieszych w Gadce w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej, remizy OSP i świetlicy wiejskiej oraz kościoła. W obrębie skrzyżowania wykonane zostały roboty budowlane, zamontowano znaki pionowe i poziome poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Ustawione zostały dwa radarowe wyświetlacze prędkości, cztery aktywne znaki z pulsatorami „przejście dla pieszych, zasilane panelami solarnymi oraz dwa zwykłe znaki „przejście dla pieszych”. Przy pasach bezpieczeństwa zamontowane zostały tzw. kocie oczka”.

Porozumienie nr 83/2020

Wartość projektu: 92 660,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 21 860,00 PLN

Wartość dofinansowania: 70 800,00 PLN

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im . Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020

Termin realizacji: 31.10.2020 r.

Dofinansowano ze środków Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018, których dysponentem jest Wojewoda Świętokrzyski. 

Linki do poszczególnych artykułów: 

Mamy dofinansowanie na przebudowę przejścia dla pieszych w Gadce

W Gadce powstaje nowe przejście dla pieszych 

Gadka. Mamy kolejne bezpieczne przejście dla pieszych

 

3. Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu

Celem modernizacji instalacji co.o w budynku OSP w Mircu była eliminacja zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez piec na paliwo stałe, używany do ogrzewania budynku. Zamontowany został kocioł gazowy wraz z niezbędną infrastrukturą.

Umowa dotacji  nr 7103/20

Wartość projektu: 35 000,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 7 500,00 PLN

Wartość dofinansowania: 22 500,00 PLN

Termin realizacji: 31.12.2021 r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Priorytet III.1.3.Przedsięwzięcia dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w ramach dedykowanych programów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusze europejskie

 

ROK 2024

1. Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części obszaru parku podworskiego w Mircu

Inwestycja sprawi, że woda po obfitych opadach i roztopach nie będzie zalewać pól, a będzie magazynowana celem nawadniania pół uprawnych w czasie suszy. Poprawi się także funkcjonalność terenu oraz estetyka otoczenia obecnego stawu w parku podworskim. Planowane jest odmulenie i pogłębienie obecnego stawu, wzmocnienie kamieniem skarpy zbiornika, wzmocnienie skarpy rowu płytami ażurowymi przy wlocie i wylocie przepustu oraz budowa dojścia do stawideł. Nad brzegiem zbiornika wybudowana zostanie utwardzona kruszywem droga dojazdowa.

Nr umowy: 00012-65021-UM1320040/24

Wartość projektu: 475 978,00 PLN

Wkład własny Beneficjenta: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 475 978,00 PLN

Źródła dofinansowaniaProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Operacja: „Zarządzanie zasobami wodnymi”

Poddzialanie: „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem Rolnictwa i Leśnictwa” Fundusze Europejskie dla środowiska”

Termin realizacji: 30.06.2025r.

Dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Linki do poszczególnych artykułów:

W mirzeckim parku powstanie zbiornik retencyjny

 

2. Wyposażenie OSP Osiny w samochód ratowniczo-gaśniczy oraz specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii

Umowa reguluje zasady udzielenia dofinansowania dla druhów OSP Osiny na zakup specjalistycznego sprzętu służącego do ograniczenia lub likwidacji zagrożeń dla środowiska. Zakupione zostaną: motopompa pływająca, motopompa szlamowa, wentylator oddymiający, zestaw poduszek pneumatycznych, kamera termowizyjna oraz agregat do ładowania butli. Samochód dla OSP Osiny został zakupiony w 2021 roku.

Nr umowy: 36/T/M/2023

Wartość projektu: 86 606,46 PLN

Wkład własny Beneficjenta: 12 991,01 PLN

Wartość dofinansowania: 73 615,45 PLN

Źródła dofinansowaniaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Działanie 2.5 „Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym”

Priorytet2. „Fundusze Europejskie dla środowiska”

Dofinasowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Termin realizacji: 31.12.2024r.

Linki do poszczególnych artykułów:

Specjalistyczny sprzęt dla ratowników z Osin

ROK 2023

1. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w żłobku w Gadce

Celem programu jest utworzenie 40 miejsc opieki dla dziećmi w wieku do lat trzech w żłobku w Gadce powstającym w ramach inwestycji „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek”. Budynek starej szkoły w Gadce zostanie zaadaptowany na potrzeby utworzenia żłobka oraz przedszkola. W trzykondygnacyjnym budynku o powierzchni 1300 metrów kwadratowych powstaną pomieszczenia dla trzech grup po 15 osób z przeznaczeniem na żłobek oraz dwóch grup po 25 osób z przeznaczeniem na przedszkole a także pomieszczenia biblioteki i czytelni dla dzieci. Na parterze powstanie stołówka dla przedszkolaków oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Gadce. Na tym samym poziomie zlokalizowana zostanie kuchnia oraz pomieszczenia obróbki warzyw, mięs a także magazyny na produkty spożywcze. W budynku zamontowana zostanie winda umożliwiająca łatwą komunikację między poszczególnymi poziomami. Budynek zostanie połączony z obecnym budynkiem szkolnym. Na terenie sąsiadującym z budynkiem zostanie wybudowany plac zabaw dla dzieci, powstanie także parking. Wybudowany będzie nowy zjazd z drogi publicznej oraz chodniki dla pieszych.

Inwestycja uzyskała także dofinasnowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie  6 311 505 PLN. Łączny koszt uzyskanych dofinansowań do utworzenia żłobka i przedszkola w Gadce to 7 939 525  PLN. Wkład własny gminy Mirzec do całości inwestycji wynosi 427 898 PLN.

Nr umowy: 36/T/M/2023

Wartość projektu: 2 055 918,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 136 654,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 628 020,04 PLN, w tym:

434 480 złotych z Programu FERS za pośrednictwem Krajowego Programu Odbudowy

193 540,04 PLN z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT

Źródła dofinansowania:

–  Program FERS: PL Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowany z  Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0 – 3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch + w ramach priorytetu 2 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2028

– budżet Państwa

Termin realizacji: 20.08.2024 r.

Linki do poszczególnych artykułów:

Mamy kolejne dofinansowanie na utworzenie miejsc w żłobku

 

2. Przebudowa i wyposażenie części placówki na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży

Inwestycja polegać będzie na przebudowie i wyposażeniu części budynku, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Trębowcu. W wyremontowanych pomieszczeniach na piętrze budynku będzie mieścić się klub kultury wiejskiej, miejsce, którego celem będzie integracja społeczności lokalnej. mieszkańców oraz członkiń KGW „Trębolanki”. Wyremontowane zostaną dwa pomieszczenia przeznaczone na spotkania integracyjne, pomieszczenia kuchni oraz pomieszczenia sanitariatów. Prace obejmować będą wymianę stolarki drzwiowej, remont posadzek i schodów, montaż sufitów podwieszanych, wymianę instalacji wodnej, remont kanalizacji wewnętrznej, wymianę instalacji elektrycznej, urządzenie sanitariatów oraz dostosowanie traktów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, zakup i montaż wyposażenia do pomieszczeń.

Nr umowy: 

00136-65170-UM1310164/23

Wartość projektu: 466 507,45 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 169 669,45 PLN

Wartość dofinansowania: 296 838,00 PLN

Źródła dofinansowania:  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Operacja „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Działanie „Podstawowej usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,

Termin realizacji: 31.12.2024r.

Linki do poszczególnych artykułów:

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby klubu wiejskiego w Trębowcu

 

ROK 2022

1. „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap)”

Celem działań jest wykorzystanie niezagospodarowanych, podmokłych terenów w Mircu i nadanie im funkcji związanych z rekreacją, turystyką i handlem. Rewitalizacja Mirca przyczyni się do zmiany wizerunku najważniejszych dla gminy obszarów centrum miejscowości, wzmocni gospodarkę. Teren ten ma służyć obsłudze ruchu turystycznego, ma być miejscem spotkań, ale zarazem odpoczynku i rekreacji dla turystów oraz mieszkańców.

Zakres prac to między innymi: 

– budowa zbiornika wodnego, stawu kąpielowego, plaży, wiaty grillowej, budynku kawiarniano- edukcyjnego, infrastruktury drogowo – parkingowej, chodników i ścieżek rowerowych, oświetlenia i monitoringu, obiektów małej architektury, oaz zieleni,

– budowa toalety publicznej przy bibliotece,

– budowa ścieżki zdrowia,

– budowa wiat handlowych, skwerów, witacza, miejsca obsługi rowerzystów,

– rozbudowa monitoringu wizyjnego w Mircu,

– rozbudowa przedszkola o salę wielofunkcyjną,

– budowa chodnika wzdłuż drogi 744,

– renowacja terenu wokół pomnika ofiar II Wojny Światowej,

– przebudowa drogi do dworku modrzewiowego.

Umowa o dofinansowanie nr: RPSW.06.05.00-26-0042/17-00

Wartość projektu: 15 163 714,53 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 3 792 587,03 PLN 

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 3 890 129,74 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 255 276,94 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi „VI Rozwój miast”

Termin realizacji: 01.10.2016 – 31.12.2023 r.

 Linki do poszczególnych artykułów:

Unijne pieniądze na rewitalizację Mirca

Rusza rewitalizacja Mirca. Przekazanie placu budowy

Prace idą pełną parą. Ruszyła rewitalizacja Mirca

Chodnik dla pieszych w ramach rewitalizacji Mirca

Postępy prac przy rewitalizacji Mirca

Rewitalizacja Mirca po pół roku prac

Rewitalizacja centrum Mirca. Trwa budowa zbiornika

Rewitalizacja Mirca.  Prace idą zgodnie z planem

Tereny rekreacyjne w Mircu oddane do użytku

 

2. „Budowa boiska rekreacyjnego wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw w sołectwie Małyszyn”

Celem inwestycji jest powstanie miejsca integracji mieszkańców poprzez budowę boiska rekreacyjnego i doposażenie istniejącego placu zabaw w sołectwie Małyszyn.  Zakres robót obejmuje:

– budowę „mini boiska” do gry w koszykówkę o wymiarach 10 m x 12,5 m o powierzchni 125 m2 o nawierzchni syntetycznej z ogrodzeniem z piłkochwytów z siatki o wysokości 5 metrów z furtką,

– budowę piramidy linowej,

– ustawienie huśtawki typu „ bocianie gniazdo”.

W ciągu pierwszego roku po realizacji projektu ze zmodernizowanej infrastruktury skorzysta minimum 200 osób.

Nr umowy: 01295-6935-UM1311999/22

Wartość projektu: 132 532,50 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 47 268,50 PLN

Wartość dofinansowania: 85 264,00 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywny LEADER” objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Termin realizacji: 18.09.2022 r.

 

 „Dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Linki do poszczególnych artykułów:

Inwestycje w miejsca rekreacji w Małyszynie

Nowe miejsca rekreacji i wypoczynku w Małyszynie

Małyszyn. Wypiękniał teren przy szkole

3.  Polska Cyfrowa

Celem projektu jest rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W Urzędzie Gminy w Mircu w ramach projektu przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa oraz zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i licencjami na jego użytkowanie.

Nr umowy: 3635/2021  (POCP.05.01.00-00-0001/21-00)

Wartość projektu: 246 750 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 246 750 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Termin realizacji: 31.09.2023 r.

Dofinasnowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

4. Dostępny Samorząd Gminy Mirzec

Celem projektu grantowego jest dostosowanie usług świadczonych przez Urząd Gminy do potrzeb mieszkańców ze

szczególnymi potrzebami. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez- przebudowę istniejącej strony urzędu gminy www.mirzec.pl

dostosowanej do WCAG 2.1 z rozszerzonym modułem komunikacyjnym pomiędzy mieszkańcem a urzędem, wdrożenie

nowej strony BIP Urzędu Gminy w Mircu, zwiększenie potencjału cyfrowego Urzędu Gminy w Mircu, zakup pętli indukcyjnych

do lepszej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Mircu (informacja, kasa, Urząd Stanu Cywilnego, sala konferencyjna).

Nr umowy: DSG/1088

Wartość projektu: 70 000 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania: 70 000 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin realizacji: 30.12.2022 r.

Plakat_Mirzec1.pdf

×

 ROK 2020

1. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec”

Modernizacja oświetlenia  w gminie Mirzec miała na celu obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg. Istotnym efektem przeprowadzenia inwestycji było obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego o najwyższych parametrach użytkowych.

Zmodernizowano 1632 szt. opraw oświetleniowych w tym zamontowano 2 lampy solarne, wymieniono 311 wysięgników, zamontowano 45 km przewodu oświetleniowego AsXSn oraz uruchomiono inteligentny system sterowania oświetleniem. Protokołem z dnia 09.06.2022r dokonano odbioru końcowego robót.

Umowa o dofinansowanie nr: RPSW.03.04.00-26-0006/18-00

Wartość projektu: 2 998 740,00zł PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 449 811 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2 548 929,00 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Działanie: 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej RPOWŚ 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne.

Termin realizacji: 01.01.2020 – 30.06.2022 r.

Linki do poszczególnych artykułów:

Jaśniej i taniej. Rusza wymiana opraw oświetleniowych

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec 

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec

2. Utworzenie Klubu Dziecięcego “Bączek” w Tychowie Starym

Klub Dziecięcy „Bączek” w Tychowie Starym ma na celu zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat. Placówka przeznaczona jest dla 12 dzieci. Klub Dziecięcy „Bączek” będzie czynny w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00. W ramach projektu wykonana została adaptacja pomieszczeń Klubu Dziecięcego „Bączek”: łazienki oraz sali dziennej, wykonano także osobne wejście do klubu oraz podjazd dla wózków. Na placu przed „Bączkiem” powstał kolorowy, bezpieczny plac zabaw. Zakupiono meble do sali zabaw i łazienki. Kupiono między innymi łóżeczka, materace, stoliki, krzesełka, tablicę interaktywną z rzutnikiem, radioodtwarzacz, aparat fotograficzny, laptop dla opiekuna, zestawy pomocy dydaktycznych, wyposażenie kącików zabaw oraz czteroosobowy wózek. Placówka powstała przy znacznym udziale pieniędzy spoza budżetu gminy Mirzec. Gmina otrzymała dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2010 w wysokości 752 014,00 złotych

Nr umowy: RPSW.08.01.01-26-0017/10

Wartość projektu: 890 614,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 81 216,00 PLN

Wartość dofinansowania: 752 014,00 PLN

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2010

Poddziałanie: „Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3”.

Termin realizacji: 01.01.2020 – 30.06.2022 r.

Dofinansowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2010

Linki do poszczególnych artykułów:

Regulamin Klubu Dziecięcego “Bączek”

Klub Dziecięcy „Bączek” już otwarty!

Pierwsze urodziny “Bączka”

Oświadczenie o utworzeniu:

 

3. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Starachowice”

Przedmiotem projektu była dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła na lub w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice oraz gminy Mirzec. Efektami wybudowania instalacji odnawialnych źródeł energii są: znaczne obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej i kosztów ogrzewania budynków oraz wody użytkowej, redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2, w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej i cieplnej, uzyskanej z wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii, poprawę warunków życia mieszkańców, zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 744,42 ton równoważnika CO2. Wybudowanych zostało 76 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (kolektorów solarnych oraz pomp ciepła). Wybudowano także 156 jednostek wytwarzania energii elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne). Produkcja energii cieplnej wynosi 750,75 MWh/rok, natomiast produkcja energii elektrycznej to 677,19 MWh/rok.

Wartość projektu: 3 862 674,52 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 271 428,00 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 339 285,00 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Priorytet: III Efektywna i zielona energia

Działanie: 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Termin realizacji: 20.10.2017 – 30.06.2021 r.

Linki do poszczególnych artykułów:

Pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gminy Mirzec

4. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny

Inwestycja ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków remiz OSP w Jagodnem i Osinach poprzez termomodernizację budynków. Zakres prac obejmuje wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych, ocieplenie stropów oraz ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu, wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu. W budynku remizy w Osinach zamontowano klimakonwektory służące do regulacji temperatury wewnątrz pomieszczeń, w remizie w Jagodnem zmieniono system ogrzewania na gazowy.

Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0071/17-00

Wartość projektu: 996 446,00 PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 531 693,00 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 415 832,00 PLN

Wartość współfinansowania krajowego: 48 921,00 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Priorytet: III Efektywna i zielona energia

Działanie: 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Termin realizacji: 01.01.2019 – 31.05.2021 r.

Linki do poszczególnych artykułów:

Dwie remizy do termomodernizacji

Jagodne. Przy remizie praca wre

Remiza w Jagodnem do termomodernizacji

Termomodernizacja remizy w Osinach na ukończeniu

5. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Celem projektu jest umożliwienie nauki w szkole w sposób zdalny uczniom, którzy nie mają sprzętu komputerowego. W sytuacji epidemiologicznego zagrożenia koronawirusem wprowadzony został obowiązek nauki zdalnej. Otrzymany grant przeznaczono na zakup 25 laptopów z pakietem MS Office i tabletu oraz osprzętu towarzyszącego jak myszki, torby i klawiatury.

Umowa o powierzenie grantu nr 2743/2020

Wartość projektu: 60 000,00zł PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 60 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie: 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Termin realizacji: 12.05.2020 – 12.11.2022 r.

Linki do poszczególnych artykułów:

Laptopy do nauki zdalnej trafią do uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do góry