Fundusze Europejskie dla Rybactwa - Gmina Mirzec

logo fundusze europejskie dla rybactwa

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o możliwości uzyskania dofinasowania z programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa.

Program jest skierowany do:

•             podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury, • Rybackich Lokalnych Grup Działania,

•             organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów akwakultury, organizacji producentów ryb, związków, stowarzyszeń fundacji i organizacji pożytku publicznego realizujących statutowe działania w zakresie rybactwa,

•             branżowych instytutów badawczych oraz placówek edukacyjnych kształcących na kierunkach rybackich (w tym szkoły ponadpodstawowe i uczelnie),

•             administracji.

Dotacja może zostać przeznaczona na:

•             wzmocnienie zrównoważonej działalności połowowej

•             ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej i ekosystemów wodnych

•             promocja zawodu rybaka, wspieranie rozwoju i upowszechnianie systemu kształcenia w zawodzie rybaka oraz w zawodach pokrewnych

•             podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń, warsztatów i konferencji branżowych dla sektora rybackiego

•             opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa

•             podnoszenie rentowności gospodarstw rybackich przez różnicowanie ich dochodów oraz poprawę pozycji rynkowej rybaków w łańcuchu dostaw

•             zwiększenie efektywności energetycznej w rybactwie i zmniejszenie emisji CO2

•             modernizacja statków rybackich i poprawa bezpieczeństwa pracy oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania działalności rybackiej na środowisko

•             poprawa infrastruktury w portach, przystaniach i miejscach wyładunku

•             zapewnienie w portach odpowiednich urządzeń do odbioru utraconych i zużytych narzędzi połowowych oraz odpadów morskich wyłowionych z morza

•             wspieranie systemu skutecznej kontroli rybołówstwa

•             pozyskiwanie i gromadzenie wiarygodnych danych rybackich

•             rekompensaty za szkody wyrządzone przez chronione ssaki morskie

•             zwiększanie konkurencyjności produkcji akwakultury

•             budowa obiektów chowu lub hodowli ryb, zakup wyposażenia, sprzętu, maszyn, urządzeń technicznych, nowoczesnych nisko- lub zeroemisyjnych środków transportu niezbędnych do przewozu produktów akwakultury, oraz materiału obsadowego

•             różnicowanie dochodów gospodarstw akwakultury przez dywersyfikację działalności podstawowej

•             zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw akwakultury m.in. przez modernizację i unowocześnienie ich infrastruktury oraz poprawę efektywności energetycznej gospodarstw rybackich

•             promocja akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt poprzez wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb

•             wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, w tym w ramach działalności uzupełniającej dochody z rybactwa, jak tworzenie i rozwój turystyki w oparciu o dziedzictwo kulturowe obszarów zależnych od rybactwa, czy działalności związanej z niebieską gospodarką

•             zapewnienie wymiany pokoleniowej w rybactwie

•             propagowanie wiedzy o morzu

•             zapewnienie nadzoru morskiego i współpracy straży przybrzeżnej

Instytucją zarządzającą programem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucją pośredniczącą jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.rybactwo.gov.pl

Wnioski o dofinansowanie w programie można składać wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego, w aplikacji na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

Powrót do góry