Fundusz sołecki na 2021 rok. Mieszkańcy zdecydowali - Gmina Mirzec

Zakończyły się zebrania wiejskie w sprawie przeznaczenia pieniędzy z funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach.

Zebrania sołeckie odbywały się w dniach od 16 do 24 września w poszczególnych sołectwach gminy Mirzec. We wszystkich spotkaniach z mieszkańcami udział wzięli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. W części zebrań uczestniczył też przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza. Sołectwa na zebraniach – oprócz mieszkańców – reprezentowali także radni Rady Gminy w Mircu, sołtysi oraz członkowie Rad Sołeckich.

Najważniejszym punktem wszystkich spotkań było podjęcie decyzji, na jakie zadania zostaną przeznaczone pieniądze z przyszłorocznego funduszu sołeckiego. W skali gminy na ten cel w 2021 roku planowana jest kwota 426 773,02 złotego. Poruszone zostały także inne bieżące tematy. Na pytania mieszkańców odpowiadali wójt gminy Mirosław Seweryn oraz przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza.

W Jagodnem zdecydowano, że pieniądze z funduszu wesprą remont przedszkola, który obecnie prowadzony jest przede wszystkim dzięki społecznemu zaangażowaniu mieszkańców wsi, sponsorów i środkom gminnym. W Gadce pieniądze wydane zostaną na parking zlokalizowany nieopodal kościoła i remizy OSP.

Mieszkańcy Trębowca zdecydowali, by środki z funduszu sołeckiego zainwestować w wyposażenie miejscowej szkoły i jej otoczenia. Podczas zebrania w Osinach zdecydowano, że fundusz sołecki zostanie wydatkowany na wyposażenie świetlicy znajdującej się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Mieszkańcy Ostrożanki zdecydowali o podziale puli pieniędzy przypadającej na ich sołectwo. 25 000 złotych przeznaczono na wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń strażackiej remizy w Ostrożance i znajdującego się w niej klubu tradycji. Pozostała część funduszu (prawie 3 600 złotych) przeznaczona zostanie na wsparcie inwestycji w Szkole Podstawowej w Tychowie Starym. W Małyszynie obecni na zebraniu zdecydowali o przeznaczeniu pieniędzy na prace związane z zaprojektowaniem i wykonaniem oświetlenia drogi Małyszyn Dolny – Małyszyn Górny biegnącej od strony Jasieńca Iłżeckiego.

W Tychowie Nowym pieniądze zostaną przeznaczone na zagospodarowanie terenu wokół Klubu Wiejskiego „Niwy” i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Fundusz sołecki Tychowa Starego natomiast został przekazany na modernizację stołówki w Szkole Podstawowej w Tychowie Starym.

Mieszkańcy Mirca I zdecydowali o przeznaczeniu przypadającej im puli środków na kontynuację rozpoczętych w 2020 roku prac przy udrożnieniu i konserwacji urządzeń melioracyjnych w sołectwie Mirzec I. W sołectwie Mirzec II pieniądze z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na doposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu poprzez zakup mebli oraz na utwardzenie terenu gminnego w Mircu-Podkowalowie.

Powrót do góry