Budżet Gminy Mirzec na rok 2023 uchwalony - Gmina Mirzec

Podobnie jak w latach poprzednich bardzo duża część budżetu, bo pond 41% zostanie przeznaczona na inwestycje.

Przedłożony przez Wójta Gminy Mirzec Mirosława Seweryna projekt budżetu Gminy Mirzec wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową radni Rady Gminy w Mircu przyjęli podczas obrad sesji w dniu 28 grudnia 2022 roku. Przed ich przyjęciem wójt Mirosław Seweryn przedstawił szczegółowo źródła planowanych na 2023 rok dochodów wraz z ich szacowaną wysokością a także planowane kwoty na wydatki bieżące i inwestycyjne zarówno roczne jak i wieloletnie. Planowana suma wydatków inwestycyjnych opiewa na kwotę ponad 27 milionów złotych.

Planowana kwota dochodów w 2023 roku ma wynieść 58 099 828 zł, planowane wydatki to 67 129 783 zł. 27 665 603 zł to wydatki planowane na inwestycje. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 029 955 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000 zł, wolnych środków w kwocie 4 425 736 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 2 604 219 zł.

Po uchwaleniu przez radnych budżetu gminy na 2023 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową wójt Mirosław Sewery podziękował radnym za głosowanie i dodał, że dołoży wszelkich starań, aby tak ambitny budżet zrealizować.

– Myślę, że jest to budżet moich marzeń. Głosując nad budżetem kilka lat temu jako radny na tej Sali o takim budżecie mogłem tylko pomarzyć. Wówczas na inwestycje przeznaczaliśmy kwotę rzędu 3 milionów złotych. Dziś jest to prawie 30 milionów złotych. To imponująca kwota. Wśród zadań inwestycyjnych jedno zasługuje na szczególną uwagę. To rewitalizacja gminy Mirzec, której realizacja nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie pieniędzmi zewnętrznymi. Za pomoc w pozyskaniu środków na tę i szereg innych inwestycji chciałbym serdecznie podziękować posłowi Krzysztofowi Lipcowi, który uczestniczy w dzisiejszej sesji – powiedział wójt Mirosław Seweryn.

Głos zabrał poseł Krzysztof Lipiec, który podkreślił, że mimo trudności z którymi przyszło się wszystkim zmierzyć w 2022 roku samorządy dzięki rządowemu wsparciu sprawnie zrealizowały swoje zadania.

– Gmina Mirzec jest doskonałym przykładem samorządu, który doskonale radzi sobie z trudnościami, dba o swoją społeczność, zabiega skutecznie o środki finansowe na realizację rozlicznych inwestycji. Wasze starania sytuują gminę Mirzec w pozycji lidera jeśli chodzi o pozyskiwanie środków pozabudżetowych – podkreślił poseł Krzysztof Lipiec i pogratulował wójtowi i radnym ambitnego budżetu na 2023 rok. Poseł Krzysztof Lipiec przekazał także dobrą informację dla mirzeckiego samorządu, ze wojewoda świętokrzyski pozytywnie zaopiniował projekty złożone przez gminę Mirzec do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz projekt remontu drogi powiatowej przez wieś w Mircu-Malcówkach. Teraz wnioski czekają na zatwierdzenie przez prezesa Rady Ministrów.

Zaplanowane zadania inwestycyjne roczne:

–  przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka – 858 000 zł. Planowane źródło finansowania: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

– przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małyszyn Dolny – 100 000 zł. Planowane źródła finansowania: środki własne gminy – kwota 70 000 zł, środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – kwota 30 000 zł,

– przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Nowy -Mirzec Czerwona – 100 000 zł. Planowane źródła finansowania: środki własne gminy – kwota 70 000 zł, środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – kwota 30 000 zł,

– przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 obręb geodezyjny Małyszyn – kwota 54 924 zł. Planowane źródło finansowania: środki Funduszu Sołeckiego,

– budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I – kwota 50 000 zł. Planowane źródła finansowania: środki własne gminy – kwota 30 000 zł, środki – Fundacji ORLEN – kwota 20 000 zł,

– budowa placu zabaw w miejscowości Ostrożanka – kwota 50 000 zł. Planowane źródła finansowania  środki własne gminy,

– utwardzenie placu w miejscowości Mirzec II – etap II – kwota 50 000 zł. Źródła finansowania  środki własne gminy,

– budowa altanki w miejscowości Mirzec- Malcówki kwota – 34 924 zł. Źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego,

–  sprzętowa zapora sieciowa klasy UTM kwota – 12 500 zł. Źródła finansowania  środki własne gminy,

– budowa oświetlenia drogowego przy drodze dojazdowej do cmentarza w miejscowości Osiny – kwota 35 000 zł. Źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego,

Razem inwestycje roczne – 1 345 348 zł.

Zaplanowane zadania inwestycyjne wieloletnie:

– budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny  Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów – kwota 38 745 zł. Realizacja inwestycji w latach 2021-2023. Wartość kosztorysowa: 38 745 zł, plan na 2023 rok  kwota 38 745 zł. Źródła finansowania – środki własne gminy,

– wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa kwota – 70 000 zł. Realizacja inwestycji w latach 2021-2025. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji oraz budowa odwodnienia drogi powiatowej. Wartość kosztorysowa: 1 505 546 zł w tym: nakłady poniesione do 2022 roku -135 546 zł, plan na 2023 rok – 70 000 zł, plan na 2024 rok  600 000 zł, plan na 2025 rok 700 000 zł. Źródła finansowania – środki własne gminy,

– przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka kwota 78 032 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2023. Zadanie realizowane przez Powiat Starachowicki przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Źródła finansowania – środki własne gminy.

– wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0557T w miejscowości Gadka – kwota 25 000 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2023. Wartość kosztorysowa: 50 000 zł w tym nakłady poniesione do 2022 roku – 25 000 zł, plan na 2023 rok – 25 000 zł. Źródła finansowania – środki własne gminy,

– rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 II etap – kwota 727 000 zł. Realizacja inwestycji w latach 2020-2023.         Wartość kosztorysowa 778 760 zł, w tym nakłady poniesione do 2022 roku – 51 760 zł, plan na 2023 rok – kwota 727 000 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy – kwota 275 292 zł, – środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 503 468 zł,

– przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap kwota 4 751 500 zł. Realizacja inwestycji w latach 2021-2023. Wartość kosztorysowa 5 045 030 zł, w tym – nakłady poniesione w 2022 roku -293 530 zł, plan na 2023 rok – 4 751 500 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy – 456 530 zł, środki Polski Ład – 4 588 500 zł,

– rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk -17 510 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2024. Wartość kosztorysowa 370 000 zł, w tym nakłady poniesione do 2022 roku – 19 803 zł, plan na 2023 rok – 17 510 zł, plan na 2024 rok – 332 687 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy – 37 313 zł, – środki Polski Ład kwota 332 687 zł,

– rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat – 16 500 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2024. Wartość kosztorysowa 377 400 zł, w tym nakłady poniesione do 2022 roku – 47 400 zł, plan na 2023 rok – 16 500 zł, plan na 2024 rok -313 500 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy – 63 900 zł,  – środki Polski Ład kwota 313 500 zł.

– rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem – 92 250 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2025. Wartość kosztorysowa – 909 250 zł, w tym plan na 2023 rok – 92 250 zł, plan na 2024 rok – 40 850 zł, plan na 2025 rok – 776 150 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy – 133 100 zł, środki Polski Ład – 776 150 zł,

– rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat – 68 880 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2025.Wartość kosztorysowa – 938 880 zł, w tym plan na 2023 rok – 68 880 zł, plan na 2024 rok – 43 500 zł, plan na 2025 rok – 826 500 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy – 112 380 zł, środki Polski Ład – 826 500 zł,

– rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 68 757 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2025. Wartość kosztorysowa 827 957 zł, w tym plan na 2023 rok – 68 757 zł, plan na 2024 rok – 37 960 zł, plan na 2025 rok – 721 240 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy – 106 717 zł, środki Polski Ład – 721 240 zł,

– rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary – 119 310 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2026. Wartość kosztorysowa – 2 294 310 zł, w tym plan na 2023 rok – 119 310 zł, plan na 2024 rok – 108 750 zł, plan na 2025 rok – 1 000 000 zł, plan na 2026 rok – 1 066 250 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy – 228 060 zł, środki Polski Ład – 2 066 250 zł,

– budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzysząca w sołectwie Mirzec II -1 000 000 zł. Realizacja inwestycji w latach 2020-2025. Budowa drogi na odcinku 820 mb. Wartość kosztorysowa – 3 249 550 zł, w tym: nakłady poniesione do 2022 roku – 104 550 zł, plan na 2023 rok – 1 000 000 zł, plan na 2024 rok – 500 000 zł, plan na 2025 rok – 500 000 zł, plan na 2026 rok – 1 145 000 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy -2 249 550 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000 zł,

– rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów. Realizacja inwestycji w latach 2022-2025. Wartość kosztorysowa – 1 690 565 zł, w tym: nakłady poniesione do 2022 roku -40 283 zł, plan na 2023 rok – 40 282 zł, plan na 2024 rok – 805 000 zł,  plan na 2025 rok kwota     805 000 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy – 161 065 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 529 500 zł,

– budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary – 20 000 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2026. Wartość kosztorysowa 1 210 000 zł, w tym: plan na 2023 rok – 20 000 zł, plan na 2024 rok – 190 000 zł, plan na 2025 rok – 500 000 zł, plan na 2026 rok – 500 000 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy – 258 000 zł, środki Polski Ład – 952 000 zł,

– zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka -119 000 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2023. Wartość kosztorysowa 146 000 zł, w tym: nakłady poniesione do 2022 roku – 27 000 zł, plan na 2023 rok – 119 000 zł, Źródła finansowania: środki własne gminy,

– projekt „Cyfrowa Gmina” – 242 751 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2023. Wartość kosztorysowa 246 750 zł, w tym: nakłady poniesione do 2022 roku – 3 999 zł, plan na 2023 rok – 242 751 zł. Źródła finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej,

– termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE – 93 850 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2023. Wartość kosztorysowa – 100 000 zł, w tym: nakłady poniesione do 2022 roku – 6 150 zł, plan na 2023 rok – 93 850 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy – 53 210 zł, środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 46 790 zł,

–  termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE – 67 005 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2023. Wartość kosztorysowa 75 000 zł, w tym: nakłady poniesione do 2022 roku – 7 995 zł, plan na 2023 rok – 67 005 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy -41 498 zł, środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -33 502 zł,

– budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem – 2 952 584 zł. Realizacja zadania w latach 2020-2023. Wartość kosztorysowa – 5 737 582 zł w tym nakłady poniesione do 2021 roku – 303 608 zł, nakłady do poniesienia w 2022 roku – 2 481 390 zł, plan na 2023 rok – 2 952 584 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy – 2 349 782 zł, środki Funduszu Rozwoju Kultury i Sportu – 2 387 800 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000 zł,

– budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem (projekt) -116 000 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2025. Wartość kosztorysowa   5 400 000 zł w tym plan na 2023 rok – 116 000 zł, plan na 2024 rok – 1 056 800 zł, plan na 2025 rok – 4 227 200 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy – 1 172 800 zł, środki Polski Ład – 4 227 200 zł,

– zagospodarowanie terenu przy  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem –  200 000 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2023. Wartość kosztorysowa -236 402 zł. w tym: nakłady poniesione do 2022 roku -36 402 zł, plan na 2023 rok – 200 000 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy,

– rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek – 4 476 200 zł. Realizacja inwestycji w latach 2021-2024. Wartość kosztorysowa 7 923 024 zł, w tym: nakłady poniesione do 2022 roku – 102 988 zł, plan na 2023 rok – 4 476 200 zł, plan na 2024 rok – 3 343 836 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy – 1 611 519 zł, środki Polski Ład kwota 6 311 505 zł,

– budowa oświetlenia drogowego przy drodze Nr 347024T Mirzec Majorat III (odcinek dł. ok 380 m) droga 744 – Mirzec Majorat) – 73 973 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2023. Wartość kosztorysowa – 80 800 zł, w tym: nakłady poniesione do 2022 roku – 6 827 zł, plan na 2023 rok – 73 973 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy,

– budowa oświetlenia drogowego przy drodze Nr 347028T Ostrożanka pod lasem (odcinek ok. 500 m) – 85 505 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2023. Wartość kosztorysowa 95 100 zł, w tym nakłady poniesione do 2022 roku -9 595 zł, plan na 2023 rok – 85 505 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy,

– zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym – 250 000 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2023. Wartość kosztorysowa 286 787 zł, w tym: nakłady poniesione do 2022 roku – 36 787 zł, plan na 2023 rok – 250 000 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy,

– budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec – 100 000 zł. Realizacja inwestycji w latach 2023-2025. Wartość kosztorysowa – 2 500 000 zł, w tym: plan na 2023 rok – 100 000 zł, plan na 2024 rok – 1 200 000 zł, plan na 2025 rok – 1 200 000 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy – 500 000 zł, środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -2 000 000 zł,

– zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II – 10 409 621 zł. Realizacja inwestycji w latach 2016-2023. Zakres rzeczowy: parking , droga wokół zbiornika, skatepark, plac zabaw, renowacja pomnika, zbiornik wodny, plaża, ciągi pieszo-jezdne, witacze, globus granitowy, oświetlenie, monitoring, wiaty handlowe, toalety publiczne. Wartość kosztorysowa – 21 792 877 zł, w tym: nakłady poniesione do 2021 rok – 412 590 zł, nakłady do poniesienia w 2022 roku – 10 970 666 zł, plan na 2023 rok – 10 409 621 zł. Źródła finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej – 4 145 407 zł, środki własne gminy 897 470 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 000 000 zł, środki Polski Ład kwota 12 750 000 zł, kredyt -2 000 000 zł.

Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie – 26 320 255 zł.

Ogółem wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie – 27 665 603 zł

Powrót do góry