Bezpłatny transport do lokali wyborczych - Gmina Mirzec

Informacja na temat bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego z lokalu wyborczego w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Wójt Gminy Mirzec informuje, że zgodnie z art.37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023 r. poz.2408) w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego z lokalu wyborczego.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia. Wyborcy, o którym mowa wyżej, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. 

Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać do dnia 25 marca 2024 r. (poniedziałek) do godz. 17.00.

  • osobiście w Urzędzie Gminy w Mircu, pokój nr 219 (I piętro)
  • telefonicznie pod nr tel. 41 276 71 73, 41 276 71 70
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mirzec.pl

Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Wójt Gminy Mirzec
/-/ Mirosław Seweryn

Wniosek – zgłoszenie zamiaru skorzystania z transportu

Klauzula informacyjna

Powrót do góry