Będzie remont drogi do posesji w Osinach-Majoracie - Gmina Mirzec

Dzięki współpracy dwóch sąsiednich samorządów: Gminy Mirzec i Gminy Mirów uda się wyremontować drogę dojazdową do posesji w Osinach-Majoracie.

We wtorek 12 kwietnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Mirzec Urszuli Barszcz podpisał umowę z wójtem gminy Mirów Arturem Siwiorkiem, na mocy której Gmina Mirzec przekaże dotację celową, przeznaczoną na wykonanie inwestycji na terenie gminy Mirów. Inwestycja ta – remont drogi dojazdowej do posesji – służyć będzie w dużym stopniu mieszkańcom gminy Mirzec.

Koszt zadania wynosi 85 000 złotych. Gmina Mirzec przekaże dotację w wysokości 80 000 złotych dla gminy Mirów, która wyłoni wykonawcę prac. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem inwestycji sprawować będzie gmina Mirzec. Dotacja ma zostać wykorzystana i rozliczona do końca 2022 roku.

Powrót do góry