Czwartek, 9 kwietnia 2020
imieniny: Mai, Dymitra, Dobrosławy

Gospodarka odpadami

 

1. Nowy system gospodarki odpadami

Nowe zasady gospodarki odpadami >>

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat zmian w ustawie pod adresem naszesmieci.mos.gov.pl

2. System w praktyce

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >>

3. Zasady segregacji odpadów komunalnych

Jak prawidłowo segregować odpady ? - ulotka1 >>
Jak prawidłowo segregować odpady ? - ulotka2 >>
Jak prawidłowo użytkować sieć kanalizacyjną ? - ulotka 1 >>
Jak prawidłowo użytkować sieć kanalizacyjną ? - ulotka 2 >>
Darmowa gra edukacyjna dla dzieci od Ministerstwa Środowiska >>
Informacja - odpady remontowo-budowlane >>
Informacja - odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony samochodowe >>
Informacja - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych >>
Informacja - przeterminowane leki >>
Informacja - zużyte baterie >>
Sens hierarchii postępowania z odpadami >>


4. Kompostowanie

Przydomowe kompostowanie odpadów >>

5. Harmonogramy wywozu odpadów i stawki opłat za odpady

Harmonogram wywozu odpadów od 17.02.2020r do 29.02.2020r. >>
Harmonogram wywozu odpadów od 01.03.2020r. do 30.04.2020r>>
Stawki opłat za odpady w 2020r. >>

6. Usuwanie odpadów zawierających azbest


Informacja o realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mirzec w 2017r.


Wniosek o usunięcie odpadów zawierających azbest >>
Wniosek o  demontaż i usunięcie odpadów zawierających azbest >>
Informacja o odpadach zawierających azbest >>

7. Druki do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty za śmieci >>
Oświadczenie - zał. do deklaracji >>
Formularz „zwrotu/przyjęcia odpadów” opakowaniowych po środkach ochrony roślin w ramach systemu zbiórki opakowań PSOR >>

8. Podstawa prawna

Prawo krajowe
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2016r. poz. 1987).

Prawo lokalne
1. Uchwała NR XXV/162/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Uchwała NR XLV/268/2017 Rady Gminy  w Mircu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mirzec.

3. Uchwała NR XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na terenie gminy Mirzec.

4. Uchwała NR XXVIII/173/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mirzec.

5. Uchwała NR XXXII/194/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Mirzec.

6. Uchwała Nr XXV/164/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mirzec.

7. Uchwała Nr XXV/163/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r.w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mirzec.

9. Wykaz podmiotów
wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec

Wykaz podmiotów >>
Informacja >>
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej >>

10. Wykaz podmiotów 
posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Mirzec

Wykaz firm  >>
Wniosek o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych >>

11. Informacja
o miejscu zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Informacja  >>

12. Informacja 
o osiągniętych przez gminę Mirzec poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Informacja o osiągniętych przez gminę Mirzec w 2012 roku poziomach odzysku >>
Informacja o osiągniętych przez gminę Mirzec w 2013 roku poziomach odzysku >>
Informacja o osiągniętych przez gminę Mirzec w 2014 roku poziomach odzysku >>
Informacja o osiągniętych przez gminę Mirzec w 2015 roku poziomach odzysku >>
Informacja o osiągniętych przez gminę Mirzec w 2016 roku poziomach odzysku >>
Informacja o osiągniętych przez gminę Mirzec w 2017 roku poziomach odzysku >>
Informacja o osiągniętych przez gminę Mirzec w 2018 roku poziomach odzysku >>
Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania >>
Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady w 2017r. poziomach odzysku >>
Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady w 2018r. poziomach odzysku>>

13. Informacja 
o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny z gospodarstw domowych >>

14. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne  od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec

15. Analiza stanu gospodarki odpadami
- 2014r.
- 2015r.
- 2016r.
- 2017r.
- 2018r.

16. Zgłoszenie instalacji

Zgłosznie instalacji - informacja >>
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia >>
Wniosek - zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia >>

17. Najczęściej zadawane pytania

Pytania i odpowiedzi >>

18. Kontakt

Wszelkie pytania, uwagi lub nieprawidłowości związane z odbiorem odpadów prosimy zgłaszać:
- telefonicznie pod nr 41 276 71 80;
- lub osobiście w Urzędzie Gminy w Mircu, pokój 314.Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl