Czwartek, 13 sierpnia 2020
imieniny: Diany, Hipolita, Kasjusza

Strona główna

Komunikat Przewodniczego Rady Gminy w Mircu

02.06.2020 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Mieszkańcy gminy Mirzec mogą zgłaszać swój udział w debacie nad "Raportem o stanie gminy Mirzec za 2019 rok".

 

 

 

Na podstawie art. 28a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), wójt co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy w Mircu raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, planów, programów, strategii i uchwał Rady Gminy w Mircu. Rada Gminy w Mircu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.

Debata nad "Raportem o stanie gminy Mirzec za 2019 rok” nastąpi podczas sesji absolutoryjnej Rady Gminy w Mircu, która odbędzie się 26 czerwca 2020 r. o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad „Raportem o stanie gminy Mirzec za rok 2019” oprócz radnych głos mogą zabierać mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do Przewodniczącego Rady Gminy w Mircu pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20 000 mieszkańców).

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad „Raportem o stanie gminy Mirzec za rok 2019” mieszkaniec składa najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której przedstawiony ma być raport o stanie gminy. Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Gminy w Mircu postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Mircu (biuro obsługi interesanta - parter) Mirzec Stary 9, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30 do 25 czerwca br. włącznie. Zgłoszenia proszę składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Zgłoszenie do debaty nad raportem o stanie gminy Mirzec za rok 2019”.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy w Mircu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

W załączeniu wzór zgłoszenia mieszkańca gminy do udziału w debacie nad ,,Raportem o stanie gminy Mirzec za rok 2019” wraz z listą poparcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
/-/ Jan Zawisza

Raport o stanie gminy Mirzec za 2019 rok
Zgłoszenie udziału w debacie

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl