Niedziela, 31 maja 2020
imieniny: Anieli, Marietty, Petroneli

Strona główna

Rusza nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

03.04.2020 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec informuje, że termin składania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z § 5 ust.5 trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej upływa 30.04.2020 r. (w czwartek) o godz.15.30. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Mircu w biurze obsługi interesanta na parterze budynku.

 

Ponadto w związku z wprowadzonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i ograniczeniem dostępu do Urzędu Gminy w Mircu, dopuszcza się możliwość składania wniosków w następujący sposób:

1) pocztą tradycyjną na adres urzędu: Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mirzec.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UGMIRZEC - decyduje data wpływu.

(Oryginały dokumentów należy przesłać droga pocztową: Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec lub złożyć w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy w Mircu).

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy w Mircu Nr XX/118/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 688, z późn. zm.) mieszkańcy Gminy Mirzec bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które mają siedzibę na terenie Gminy Mirzec, mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego w następującym zakresie:

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;

- działalności charytatywnej;

- podtrzymywania  i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- promocji i organizacji wolontariatu;

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

- turystyki i krajoznawstwa;

- ochrony przyrody, w tym zieleni we wsiach;

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

- porządku i bezpieczeństwa publicznego;

- rewitalizacji.

Pełna treść informacji ---->

Szczegółowe informacje dotyczące trybu i kryteriów oceny wniosków  (Uchwała Nr XX/118/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej)--->

Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej--->

Klauzula informacyjna --->

 

 

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl