Środa, 26 lutego 2020
imieniny: Aleksandra, Mirosława, Dionizego

Strona główna

Uwaga, praca! Nabór na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

16.01.2020 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu ogłasza nabór na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

I. Wymagania niezbędne

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. Nieposzlakowana opinia,
5. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
6. Wykształcenie: dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby    niepełnosprawnej lub osoba z wykształceniem przynajmniej średnim, posiadająca co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

II. Wymagania dodatkowe

1. Znajomość metod pracy z osobami starszymi,
2. Samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność i pracowitość,
3. Odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność,
4. Odporność na stres,

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1. Pomoc w wyjściu i powrocie oraz w dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce /np. placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.
2. Pomoc w wyjściu i powrocie oraz w dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
3. Pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
4. Załatwianie spraw  urzędowych,

IV. Zakres odpowiedzialności

  1. Prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków,
  2. Przestrzeganie obowiązków, przepisów prawa.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1. Wymiar czasu pracy 60h miesięcznie,
2. Miejsce świadczenia pracy: Teren Gminy Mirzec.

VI. Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny.
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbyciu stażu pracy.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, (potwierdzone własnoręcznym podpisem).
8. Oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii, (potwierdzone własnoręcznym podpisem.
9. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku, (potwierdzone własnoręcznym podpisem).
10. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (potwierdzone własnoręcznym podpisem).
11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, (potwierdzone własnoręcznym podpisem).

VII. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu (Pokój 207) lub pocztą na adres; Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w terminie do dnia 24.01.2020r. do godz. 10.00.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze jak również informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu.

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl