Czwartek, 20 lutego 2020
imieniny: Leona, Ludomiła, Lubomira

Strona główna

Gospodarowanie odpadami w gminie Mirzec w 2020 roku

07.01.2020 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu informuje, iż od 1 stycznia 2020r. obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Mirzec. Nowy harmonogram został dostarczony mieszkańcom przez  firmę odbierająca odpady, można go też pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Mircu z zakładki "Gospodarka odpadami" lub odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w  Mircu pokój 314. Pobierz harmonogram >>

Zasady segregacji odpadów

Odpady segregowane zbieramy z podziałem na pięć frakcji, tj.:

- papier tektura - kolor worka niebieski z częstotliwością raz w miesiącu;
- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – kolor worka żółty z częstotliwością raz w miesiącu;
- opakowanie szklane - kolor worka zielony z częstotliwością raz na kwartał;
- bioodpady - kolor worka brązowy z częstotliwością raz w miesiącu;
- popiół - kolor worka szary z częstotliwością raz w miesiącu.

Firma odbierająca odpady zapewnia bezpłatnie worki do selektywnej zbiórki odpadów  na wymianę przy każdym odbiorze odpadów w ilości nie mniejszej niż wystawionej przez właściciela nieruchomości. Pojemniki i worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 7:00.

Inne odpady komunalne zbierane w sposób selektywny - odbiór odpadów wystawionych przed posesją:

-odpady wielkogabarytowe – z częstotliwością 3 razy w roku;
-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – z częstotliwością 3 razy w roku;
-zużyte opony - z częstotliwością 3 razy w roku;
-odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, zużyte baterie, świetlówki itp.) z częstotliwością 3 razy  w roku, ponadto zużyte baterie  zbierane są w placówkach oświatowych, kulturowych oraz w Urzędzie Gminy w Mircu. W aptekach na terenie gminy Mirzec ustawione są pojemniki, do których można wrzucić przeterminowane leki.

Odpady budowlano – remontowe:

-odpady budowlano-remontowe - odbiór z  punktów mobilnych (odpady dostarczone przez  mieszkańców do miejsca ustawienia kontenera)– z częstotliwością 3 razy do roku.

Zmieszane odpady komunalne gromadzone w pojemnikach o pojemnościach od 110 l – 240 l lub w przypadku ich braku w czarnych workach (które zapewnia właściciel nieruchomości).
Zmieszane odpady  komunalne odbierane będą z częstotliwością raz w miesiącu,

Opłata za odbiór odpadów

Miesięczna stawka opłaty za odpady segregowane wynosi:

1)   gospodarstwo domowe  zamieszkałe przez 1 mieszkańca- stawka opłaty miesięcznej wynosi  8 zł;
2)   gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 2 mieszkańców- stawka opłaty miesięcznej wynosi 16 zł;
3)   gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 3 mieszkańców- stawka opłaty miesięcznej wynosi 24 zł;
4)   gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 4 i więcej mieszkańców - stawka opłaty miesięcznej wynosi 32 zł.

Miesięczna stawka opłaty za odpady niesegregowane wynosi:

1)   gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 1 mieszkańca-stawka opłaty miesięcznej wynosi 16 zł;
2)   gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 2 mieszkańców- stawka opłaty miesięcznej wynosi 32 zł;
3)   gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 3 mieszkańców- stawka opłaty miesięcznej wynosi 48 zł;
4)   gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 4 i więcej mieszkańców- stawka opłaty miesięcznej wynosi 64 zł.

Podstawą do wyliczenia, uiszczenia oraz egzekwowania miesięcznej opłaty jest złożona deklaracja.

Terminy opłat

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnieść raz na dwa miesiące w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzo­we w następujących terminach:

1. do 20 lutego za miesiące styczeń i luty;
2. do 20 kwietnia za miesiące marzec i kwiecień;
3. do 20 czerwca za miesiące maj i czerwiec;
4. do 20 sierpnia za miesiące lipiec i sierpień;
5. do 20 października za miesiące wrzesień i październik;
6. do 20 grudnia za miesiące listopad i grudzień.

Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy w Mircu bądź u inkasenta (sołtys na danym sołectwie) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mircu: BS o/Mirzec 63 8523 0004 0006 0046 2000 0020.

Pamiętaj w przypadku takich zdarzeń jak: urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny, wyjazd poza granicę kraju itp., właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia korekty deklaracji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zaistnienia powyższego zdarzenia.

Dodatkowe informacje: Więcej informacji na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz niezbędne druki   i formularze znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.mirzec.pl (w zakładce „Gospodarka Odpadami”) bądź:

-pod nr tel. 41 276 71 80;
-lub osobiście w Urzędzie Gminy w Mircu, pokój 314.

 

 

 

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl