Niedziela, 16 lutego 2020
imieniny: Danuty, Julianny, Daniela

Strona główna

Melioracje z Funduszu Sołeckiego 2020

19.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Kompleksowa konserwacja urządzeń melioracyjnych zostanie przeprowadzona w 2020 roku we wszystkich sołectwach gminy Mirzec. Realizacja tak potrzebnego zadania będzie możliwa dzięki zgodnym i solidarnym głosowaniom mieszkańców podczas zebrań wiejskich w sprawie przyszłorocznego funduszu sołeckiego.

 

Zebrania wiejskie w sprawie przeznaczenia pieniędzy z funduszu sołeckiego na 2020 rok odbywały się w gminie Mirzec w terminach od 3 do 10 września. W tym czasie mieszkańcy poszczególnych sołectw decydowali, na co chcą przeznaczyć pieniądze w 2020 roku. Mieszkańcy wszystkich sołectw byli solidarni i jednomyślni. Wszystkie fundusze sołeckie zostały przeznaczone na konserwację urządzeń melioracyjnych, co pozwoli w sposób kompleksowy odnowić lub wybudować urządzenia melioracyjne na terenie całej gminy.

W zebraniach udział brali radni, sołtysi, członkowie rad sołeckich poszczególnych miejscowości. We wszystkich sołectwach w zebraniach uczestniczył wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, który po przywitaniu zebranych wyjaśniał, dlaczego proponuje się przeznaczenie pieniędzy z funduszu sołeckiego na 2020 rok na zadanie „Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie gminy Mirzec”.

Wójt Mirosław Seweryn informował o działalności Gminnej Spółki Wodnej w Mircu na przestrzeni ostatnich kilku lat. Podkreślił, że w okresie poprzedzającym ostatnie trzy lata GSW praktycznie zaniechała swojej działalności. Zaprzestanie działalności sprowadzało się do wstrzymania jakiejkolwiek ściągalności składki członkowskiej, braku środków, a tym samym braku realizacji jakiejkolwiek konserwacji urządzeń melioracyjnych. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, że rejestry GSW obejmujące stan własności gruntów zmeliorowanych zdezaktualizowały się, w szczególności jeśli chodzi o stan własności gruntów. Następowało to wskutek zmian własnościowych gruntów i braku stosownej aktualizacji w papierowych rejestrach Gminnej Spółki Wodnej.

GSW niejednokrotnie zwracała się do ówczesnych władz gminy Mirzec z prośbą o dokonanie stosownej aktualizacji w przedmiotowych rejestrach, jednak ówczesne stanowisko władz gminy w tym zakresie było takie, iż nie leży to w gestii urzędu gminy. Wójt podkreślił, że w tamtym czasie, będąc jeszcze przewodniczącym Rady Gminy w Mircu, doprowadził do spotkania zainteresowanych stron czyli GSW, wójta gminy Mirzec, przedstawicieli Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Usług Wodnych w Starachowicach, władz Powiatu Starachowickiego. Podczas spotkania podjęta została próba wskazania instytucji, która zajęłaby się dokonaniem aktualizacji rejestrów. Niestety, żadna z instytucji nie wzięła na siebie tego obowiązku. Wobec tego ówczesne rozmowy zakończyły się niepowodzeniem i nadal rejestry GSW pozostały bez aktualizacji.

Wójt Mirosław Seweryn zaznaczył, że w chwili kiedy objął urząd wójta w 2016 roku, rozpoznał możliwość aktualizacji rejestrów spółki wodnej i ustalił, że jest to możliwe do przeprowadzenia przy pomocy służb Urzędu Gminy w Mircu oraz w oparciu o rejestry gruntów zmeliorowanych, które zostały pozyskane z Zarządu Melioracji Usług Wodnych w Starachowicach. Proces aktualizacji rejestrów zlecony przez wójta pracownikom Urzędu Gminy w Mircu trwał około trzech miesięcy. Po dokonaniu aktualizacji rejestry zostały przekazane do gminnej spółki wodnej. Wójt Mirosław Seweryn na pierwszych zebraniach sołeckich we wrześniu 2016 roku zwrócił się z prośbą do mieszkańców poszczególnych sołectw, delegowanych przedstawicieli tych sołectw oraz do Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Mircu. Wszystkie sołectwa zgłosiły swoich przedstawicieli, co w efekcie umożliwiło zebranie pierwszego Walnego Zgromadzenia nowych członków Gminnej Spółki Wodnej w Mircu oraz wyboru nowego zarządu tej spółki i jej prezesa.

Na pierwszym walnym zgromadzeniu delegaci podjęli też decyzję o umorzeniu wszystkich dotychczasowych zaległości w poborze składki za poprzednie lata. Ustalono, że opłata na rzecz GSW będzie pobierana nie tak jak dotychczas od powierzchni gruntów zmeliorowanych tylko od powierzchni całościowej gospodarstwa. Wysokość składki ustalono na 2 złote od 1 hektara. Skutkowało to tym, że rejestry spółki na nowo musiały zostać zaktualizowane przez pracowników Urzędu Gminy w Mircu z uwzględnieniem nie tylko powierzchni gruntów zmeliorowanych lecz całościowej powierzchni gospodarstwa. Trwało to około dwóch miesięcy, po czym zaktualizowane rejestry zostały przekazane Gminnej Spółce Wodnej w Mircu. Poprzez sołtysów poszczególnych sołectw rozpoczął się proces zbierania składki.

Wójt podkreślił w tym miejscu, że w jego ocenie bardzo istotna była reaktywacja działalności Gminnej Spółki Wodnej w Mircu, ponieważ wcześniejszy stan zawieszenia skutkował tym, że GSW nie prowadziła konserwacji urządzeń melioracyjnych z uwagi na brak środków. Gmina Mirzec także nie mogła wykonywać tych działań, ponieważ nie była właścicielem urządzeń melioracyjnych. Gmina w takim stanie prawnym mogła jedynie przekazać na rzecz konserwacji rowów melioracyjnych dotację dla spółki. Rada Gminy w Mircu podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę, która dawała możliwość przekazania przez gminę dotacji wysokości 50 procent w stosunku do wysokości zebranej składki. Ponadto istniała możliwość pozyskania dotacji w wysokości 50 procent z powiatu starachowickiego. Można było także starać się o dofinansowanie w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Aby jednak aplikować o środki do urzędu wojewódzkiego, trzeba było wykazać się ściągalnością składki spółki za okres ostatnich 2 lat. W praktyce aplikowanie o dofinansowanie byłoby możliwe w trzecim roku działalności spółki licząc od jej reaktywacji.

Ściągalność składki po pierwszym roku wynosiła około 50 procent, dlatego też podjęto decyzję, aby dotację ze strony gminy Mirzec zwiększyć do 95 procent. W oparciu o składkę, dotację gminy mirzec i dotację powiatu starachowickiego w roku 2017 zrealizowano prace melioracyjne za kwotę około 28 000 złotych, a w roku 2018 za kwotę ponad 36 000 złotych. Wówczas wydawało się, że z roku na rok sytuacja będzie się poprawiać i tych prac będzie można wykonywać coraz więcej. Jednakże delegaci GSW na jednym z walnych zgromadzeń, analizując stan prawny spółki, podjęli decyzję o jej rozwiązaniu. Jako główną przyczynę wskazano nie konieczność przeprowadzenia samej rejestracji spółki od nowa (czyli uchwalenia nowego statutu), gdyż wójt zadeklarował ze strony Urzędu Gminy w Mircu pomoc w tym zakresie. Delegacji wskazali, że w świetle nowych przepisów prawnych minimalna wysokość składki członkowskiej powinna wynosić 20 złotych od powierzchni gruntów zmeliorowanych. Dlatego też delegaci, uznając że będzie trudno taką składkę ściągnąć, podjęli decyzję o rozwiązaniu Gminnej Spółki Wodnej w Mircu.

Jak podkreślił wójt, stało się jasne, że obowiązek konserwacji rowów melioracyjnych wraz z prawem do ich posiadania przejdzie na gminę Mirzec. Dlatego też wójt zdecydował, aby nie odkładać tego tematu na kolejne lata i podjąć kroki zmierzające do tego, aby w jednym roku przeznaczyć znaczące środki na wykonanie prac melioracyjnych, które nadgoniłyby zapóźnienia w tym zakresie, a następnie z roku na rok przeznaczać już mniejsze kwoty na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych. Z uwagi na fakt, iż ciężko w budżecie gminy wygospodarować kwotę około 300 000 złotych (znaczna część środków budżetu gminy przekazywana jest jako wkład własny na realizację inwestycji dofinansowanych środkami zewnętrznymi) analizowano, czy na rok 2020 nie zrezygnować z wydzielania środków budżetowych na fundusz sołecki i pieniądze przeznaczyć na konserwacje urządzeń melioracyjnych. Ostatecznie jednak nie podjęto takiej decyzji. Dzięki realizacji funduszu sołeckiego można pozyskać jeszcze podstawowe środki z budżetu państwa jako częściowy zwrot kosztów funduszu sołeckiego.

Wójt gminy Mirosław Seweryn zwrócił się z prośbą do mieszkańców poszczególnych sołectw gminy, aby w tym roku solidarnie podeszli do funduszu sołeckiego i przeznaczyli go prace konserwacyjne na urządzeniach melioracyjnych. Dzięki zgodzie mieszkańców na takie rozwiązanie możliwe będzie kompleksowe wykonanie tych prac w całej gminie.

Tekst i fot. Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl