Piątek, 3 lipca 2020
imieniny: Anatola, Jacka, Ottona

Strona główna

Projekt: „TAK dla TIK w gminie Mirzec”

17.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Dofinansowania

Projekt pt. „TAK dla TIK w gminie Mirzec” jest   realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości sp. z o. o.  oraz partnerów - szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Mirzec.

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

Poddziałanie RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)

Projekt pt. „TAK dla TIK w gminie Mirzec” jest   realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości sp. z o. o.  oraz partnerów - szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Mirzec: Szkołę Podstawową im. Świętego Jana Pawła II w Gadce, Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem, Szkołę Podstawową im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie, Szkołę Podstawową im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu, Szkołę Podstawową im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach, Szkołę Podstawową w Trębowcu, Szkołę Podstawową w Tychowie Nowym, Szkołę Podstawową im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym

Okres realizacji projektu:  od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.

PARTNER WIODĄCY:


Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.

 

PARTNERZY:

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem

Szkoła Podstawowa im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie

Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach

Szkoła Podstawowa w Trębowcu

Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJACA
Województwo Świętokrzyskie

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 KielceCEL PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych min. 461 uczniów oraz 73 nauczycieli ze Szkół Podstawowych w Gadce, Jagodnem, Małyszynie, Mircu, Osinach, Trębowcu, Tychowie Nowym i Tychowie Starym w Gminie Mirzec poprzez udział w zajęciach z  wykorzystaniem TIK i doposażenie baz dydaktycznych 8 szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK do końca czerwca 2020 r., zgodnie z potrzebami określonymi w diagnozach.

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do grup docelowych z terenu woj. świętokrzyskiego:

 • 8 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec: Szkoły Podstawowe w Gadce, Jagodnem, Małyszynie, Mircu, Osinach, Trębowcu, Tychowie Nowym i Tychowie Starym;
 • 81 nauczycieli zatrudnionych w ww. szkołach;
 • 576 uczniów ww. szkół podstawowych z klas I-VIII, w tym min. 180 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

DZIAŁANIA

 • Wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK wraz z modernizacją infrastruktury sieciowej.
 • Warsztaty dla nauczycieli z zakresu korzystania z narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym
 • Zajęcia dla uczniów kształtujące kompetencje cyfrowe.

PLANOWANE EFEKTY

 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 461 uczniów
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 73 nauczycieli
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 576 uczniów
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie – 81 naucycieli
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 8 szkół
 • Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 657 osób
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne - 8 podmiotów

WARTOŚĆ PROJEKTU 2 036 521,20 PLN

W tym:

-płatność ze środków europejskich 1 731 043,02 PLN

-dotacja celowa z budżetu krajowego 63 306,18 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

 

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl