Czwartek, 13 sierpnia 2020
imieniny: Diany, Hipolita, Kasjusza

Strona główna

Ważne dla rolników. Będzie można się starać o dofinansowanie na wapnowanie gleby

11.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Od 15 lipca 2019 roku rolnicy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie kosztów kwalifikowanych wapnowania gleby.

 

 


Program priorytetowy "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" wdraża Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program realizowany będzie w latach 2019 – 2023. Planuje się regenerację gleb na powierzchni co najmniej 250 tysięcy hektarów.

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą starać się właściciele gospodarstw o powierzchni do 75 hektarów, którzy udokumentują, że ich grunty mają odczyn PH mniejszy lub równy 5,5.  Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

Ile można dostać?

- do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
- do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
- do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

W przypadku zakupu nawozu w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO+MgO wskazanego w zaleceniach nawozowych, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego składnika. Zakupiona ilość nawozu powyżej zapotrzebowania na CaO+MgO nie zostanie dofinansowana.

Jak to załatwić?

Dotacji udzielać będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Dofinansowana będzie wyłącznie regeneracja gleb o odczynie PH mniejszym lub równym 5,5. Odczyn gleby należy potwierdzić badaniem gleby, które przeprowadza Wojewódzka Stacja Chemiczno – Rolnicza w Kielcach.

Próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 hektary, przy czym obowiązkowo należy podać numer ewidencyjny działki. Jeśli działka ewidencyjna ma więcej niż 4 hektary należy pobrać odpowiednio więcej próbek. Próbkę pobiera rolnik według instrukcji zamieszczonej na stronie Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej a następnie dostarcza do Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej (ul. Wapiennikowa 21, 25-112 Kielce, tel. 41 361-01-51). Na podstawie próbki Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza ustala dawkę środka wapnującego.

Za analizę jednej próbki i ustalenie dawki wapna rolnik zapłaci 15,25 złotego. Honorowane są badania próbek wykonane po 1 stycznia 2017 roku, o ile podano numer ewidencyjny działki, z której pochodziła próbka.

Na podstawie zaleconej dawki wapna rolnik kupuje wapno lub środek wapnujący, wypełnia wniosek, który od 15 lipca będzie dostępny na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz stronie Urzędu Gminy w Mircu. Wniosek wraz z załącznikami:

- informacją o zalecanej dawce wapna
- fakturą za zakup wapna lub środka wapnującego
- oświadczeniem de minimis

dostarcza do Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Kielcach.

Wniosek weryfikuje Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza, która po pozytywnym zatwierdzeniu prześle dokumenty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Płatności na konto rolnika realizować będzie WFOŚiGW.

Informacje dodatkowe

Dopłata będzie przysługiwała do wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229), oraz środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów. Potwierdzeniem spełnienia ww. warunków jest umieszczenie na fakturze informacji o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO.

Przykładowe informacje na fakturze przy zakupie wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229):

wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%,
wapno nawozowe typ: z produkcji ubocznej, odmiana 07, minimalna zawartość CaO 30%,
wapno nawozowe zawierające magnez typ: węglanowe, odmiana 05, minimalna zawartość CaO+MgO 45%.

Przykładowe informacje na fakturze przy zakupie środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów:

G.1. Wapień naturalny, typ: wapień - standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego,
2) G.2. wapno tlenkowe i wodorotlenkowe pochodzenia naturalnego, typ: wapno magnezowe palone - jakość pierwsza oraz zawartość CaO+MgO deklarowana przez producenta środka wapnującego,
G.3. wapno uzyskiwane w procesach przemysłowych, typ: wapno defekacyjne oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego.

Instrukcja pobierania próbek glebowych

Foto: Urząd Gminy w Mircu
Widok znad cmentarza w Gadce w kierunku południowym, na środku zdjęcia na horyzoncie Łysica.

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl