Poniedziałek, 17 lutego 2020
imieniny: Donata, Łukasza, Zbigniewa

Strona główna

Nabór wniosków w ramach Inicjatyw Lokalnych

21.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn zaprasza do składania ofert w ramach inicjatyw lokalnych. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 roku (wtorek).

 

 

 

Wójt Gminy Mirzec informuje, że termin składania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z § 5 ust.5 Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej upływa z dniem 30.04.2019r. (wtorek). Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu  (pok. 220), Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec do dnia 30.04.2019r.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy w Mircu  Nr XX/118/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późń. zm.) mieszkańcy Gminy Mirzec bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które mają siedzibę na terenie Gminy Mirzec , mogą złożyć wniosek  o realizację zadania publicznego w następującym zakresie:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania  i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności  na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • ochrony przyrody, w tym zieleni we wsiach;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • rewitalizacji.

Pełna treść informacji >>

Szczegółowe informacje dotyczące trybu i kryteriów oceny wniosków znajdują się  w Załączniku nr 1 >> (Uchwała Nr  XX/118/2012 Rady Gminy w Mircu  z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z dnia 24 kwietnia 2012 roku).

Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej >>

Klauzula informacyjna inicjatywy lokalne >>

 

 

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl