Czwartek, 13 sierpnia 2020
imieniny: Diany, Hipolita, Kasjusza

Strona główna

Gospodarowanie odpadami w gminie Mirzec w 2019 roku

31.12.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Nowe stawki opłat, terminarze i zasady gospodarowania odpadami w 2019 roku.

 

 

 

Rada Gminy w Mircu 14 grudnia 2018 roku podjęła trzy uchwały regulujące sposób gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2019 roku. Wprowadzenie nowych regulacji w gminie Mirzec było konieczne, ponieważ zmieniły się przepisy ustawowe. Wprowadzone zostały dodatkowe frakcje odpadów, które będą zbierane selektywnie tj. odpady biodegradowalne (kolor worka brązowy) i popiół (kolor worka szary). Odpady te będą odbierane raz w miesiącu. Odbiorem odpadów z terenu gminy Mirzec zajmować się będzie nowa firma wyłoniona  w postępowaniu  przetargowym tj. Wywóz Nieczystości Stałych "Bratek" Ryszard Pogorzelski. Zwiększa się także częstotliwości odbioru niektórych odpadów tj. odpadów remontowo-budowlanych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów niebezpiecznych. Od 1 stycznia 2019r. odpady te będą odbierane 3 razy w roku.

Zmiany w opłacie
Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będą – tak jak do tej pory – zależały od tego, czy mieszkańcy danej nieruchomości zdecydują się segregować śmieci. Opłata za odebranie śmieci niesegregowanych będzie na chwilę obecną dwukrotnie wyższa od opłaty za śmieci posegregowane.

Od 1 stycznia 2019r. opłaty za odbiór odpadów komunalnych będą kształtować się następująco:

miesięczne stawki opłaty za odpady segregowane

1)   gospodarstwo domowe  zamieszkałe przez 1 mieszkańca- stawka opłaty miesięcznej wynosi  8 zł;
2)   gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 2 mieszkańców- stawka opłaty miesięcznej wynosi 16 zł;
3)   gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 3 mieszkańców- stawka opłaty miesięcznej wynosi 24 zł;
4)   gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 4 i więcej mieszkańców - stawka opłaty miesięcznej wynosi 32 zł;

miesięczne stawki opłaty za odpady niesegregowane

1)   gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 1 mieszkańca-stawka opłaty miesięcznej wynosi 16 zł;
2)   gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 2 mieszkańców- stawka opłaty miesięcznej wynosi 32 zł;
3)   gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 3 mieszkańców- stawka opłaty miesięcznej wynosi 48 zł;
4)   gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 4 i więcej mieszkańców- stawka opłaty miesięcznej wynosi 64 zł;

Zmiany w stawkach opłat za wywóz odpadów nie będę powodowały obowiązku zmiany deklaracji. Zawiadomienie o wysokości nowej opłaty zostanie dostarczone mieszkańcom.

Dlaczego jest drożej?
System naliczania opłat za gospodarowanie odpadami od gospodarstwa domowego obowiązuje w gminie Mirzec od 1 lipca 2013 roku. W 2018 roku miesięczny koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wynosił 31.433 złote. W 2019 roku, po przetargu koszt znacznie wzrósł i wynosić będzie 46.054 złote. Wysokość stawki została określona przy uwzględnieniu liczby mieszkańców zamieszkujących gminę Mirzec oraz kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokrywa z opłat ponoszonych na ten cel przez mieszkańców. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej, dotyczącej prawidłowego gospodarowania odpadami.

Wzrost cen dotyczy wszystkich gmin i jest spowodowany kilkoma czynnikami. Jest to wzrost opłat za korzystanie ze środowiska, co wynika z rozporządzeń Ministra Środowiska. W 2017 roku opłata wynosiła 100 złotych za tonę odpadów, w 2018 roku – 140 złotych za tonę odpadów, 170 złotych za tonę w 2019 roku i 270 złotych za tonę w 2020 roku. Nie bez znaczenia jest też wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów.

Drożej wszędzie
Gmina Mirzec nie jest wyjątkiem jeśli chodzi o wysokość opłat za wywóz odpadów.
W Starachowicach miesięczna opłata od jednej osoby za śmieci segregowane wyniesie 12 złotych, a za śmieci niesegregowane – 24 złote. Rodzina czteroosobowa segregująca śmieci zapłaci miesięcznie 48 złotych. Opłata miesięczna od czteroosobowej rodziny za śmieci niesegregowane wyniesie 96 złotych.

W gminie Pawłów opłata miesięczna w przypadku śmieci segregowanych wyniesie 10 złotych za 1 osobę, 17 złotych za 2 osoby, 27 złotych za 3 lub 4 osoby i 37 złotych za 5 i więcej osób. Miesięczne opłaty za śmieci niesegregowane wyniosą 20 złotych za jedną osobę, 34 złote za 2 osoby, 54 złote za 3 lub 4 osoby oraz 74 złote za 5 i więcej osób.

W gminie Wąchock wprowadzono system opłat za odbiór odpadów od jednej osoby. I tak osoba segregująca odpady zapłaci 11 złotych miesięcznie, a osoba, która będzie oddawać odpady niesegregowane – 22 złote miesięcznie. Stawka opłaty z gospodarstwa domowego będzie iloczynem liczby mieszkańców i stawki jednostkowej za wywóz odpadów. Rodzina czteroosobowa segregująca śmieci zapłaci 44 złote miesięcznie. Taka sama rodzina, która odpadów nie segreguje, zapłaci 88 złotych miesięcznie.

Terminy opłat bez zmian

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnieść raz na dwa miesiące w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe w następujących terminach:
1. do 20 lutego za miesiące styczeń i luty,
2. do 20 kwietnia za miesiące marzec i kwiecień,
3. do 20 czerwca za miesiące maj i czerwiec,
4. do 20 sierpnia za miesiące lipiec i sierpień,
5. do 20 października za miesiące wrzesień i październik,
6. do 20 grudnia za miesiące listopad i grudzień.

Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy w Mircu, bądź u inkasenta (sołtys w danym sołectwie) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mircu:

BS o/Mirzec 26 8523 0004 0006 0046 2000 0007.

Proszę pamiętać!
W przypadku takich zdarzeń jak: urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny, wyjazd poza granicę kraju itp., właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia korekty deklaracji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zaistnienia powyższego zdarzenia.

Nowe zasady segregacji odpadów:

Od 01.01.2019r. odpady segregowane zbieramy w systemie pięcioworkowym tj.:

- kolor worka niebieski - papier tektura – odbiór z częstotliwością raz w miesiącu;

wrzucamy: gazety, czasopisma, ulotki, książki, zeszyty, torebki papierowe, tekturę. Przed wyrzuceniem usuwamy: zszywki metalowe, spinacze, taśmę klejącą, resztki produktów.

nie wrzucamy: kartonów po napojach, zabrudzonego i zatłuszczonego papieru, papierów higienicznych

- kolor worka żółty - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – z częstotliwością raz w miesiącu;

wrzucamy: opakowania z metali, odpady z metali, plastikowe butelki po napojach, kartony po mleku, sokach, butelki i pojemniki po chemii gospodarczej, folie i torebki foliowe, puszki po napojach, konserwach, metalowe nakrętki i kapsle, folie aluminiowe, inny złom. Przedmioty powinny być puste i zgniecione.

nie wyrzucamy: pojemników z zawartością, tworzyw piankowych i ze styropianu, pojemników po farbach i lakierach oraz środkach ochrony roślin, baterii.

- kolor worka zielony - opakowanie szklane – odbiór z częstotliwością raz na kwartał;

wrzucamy: odpady ze szkła białego, kolorowego oraz stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami i tworzywami. Przed wyrzuceniem do worka usuwamy nakrętki, wieczka, kapsle, resztki produktów.

nie wyrzucamy: szyb, luster, szkła   zbrojonego, naczyń żaroodpornych, świetlówek, żarówek, porcelany, ceramiki.

- kolor worka brązowy - bioodpady – odbiór z częstotliwością raz w miesiącu;

wrzucamy: odpady ulęgające biodegradacji resztki żywności, obierki z owoców i warzyw, fusy po kawie i herbacie,

z wyłączeniem odpadów zielonych takich jak: skoszona trawa, liście, czy gałęzie, które należy zagospodarować we własnym zakresie np. przez kompostowanie

- kolor worka szary - popiół – odbiór z częstotliwością raz w miesiącu.

Firma odbierająca odpady zapewnia bezpłatnie worki do selektywnej zbiórki odpadów  na wymianę przy każdym odbiorze odpadów w ilości nie mniejszej niż wystawionej przez właściciela nieruchomości. Pojemniki i worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 7:00.

Inne odpady komunalne zbierane w sposób selektywny będą odbierane częściej – odbiór odpadów wystawionych przed posesją:
-odpady wielkogabarytowe – z częstotliwością 3 razy w roku
-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – z częstotliwością 3 razy w roku,
-zużyte opony -z częstotliwością 3 razy w roku,
-odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, zużyte baterie, świetlówki, środki ochrony roślin, farby-lakiery itp.) gromadzimy w worku czerwonym z częstotliwością 3 razy w roku, ponadto zużyte baterie  zbierane są w placówkach oświatowych, kulturowych oraz w Urzędzie Gminy w Mircu. W aptekach na terenie gminy Mirzec ustawione są pojemniki, do których można wrzucić przeterminowane leki.

Odpady budowlano – remontowe będą odbierane częściej:
-odpady budowlano-remontowe - odbiór z 10 punktów mobilnych zlokalizowanych po jednym w każdym sołectwie (odpady dostarczone przez  mieszkańców do miejsca ustawienia kontenera)– z częstotliwością 3 razy do rok.

Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) gromadzone w pojemnikach o pojemnościach od 110 l – 240 l lub w przypadku ich braku w czarnych workach (które zapewnia właściciel nieruchomości),
-zmieszane odpady  komunalne - z częstotliwością raz w miesiącu.

Nowy harmonogram odbioru odpadów.
Nowy harmonogram obowiązywać będzie od 1 stycznia 2019r. i zostanie dostarczony mieszkańcom przez firmę odbierającą odpady. Można go też pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Mircu z zakładki gospodarka odpadami lub odebrać osobiście  w Urzędzie Gminy w  Mircu w pokoju 314.

Dodatkowe informacje na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz niezbędne druki i formularze znajdziecie państwo na stronie internetowej: www.mirzec.pl (w zakładce „Gospodarka odpadami”) bądź:

-pod nr. tel. 41 276 71 80;
-e-mailem: gospodarkaodpadami.mirzec@onet.pl ;
-lub osobiście w Urzędzie Gminy w Mircu, pokój 314.

Tekst: Urząd Gminy w Mircu

 

Harmonogram wywozu odpadów w 2019 roku.

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl