Sobota, 19 września 2020
imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

Strona główna

Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec

18.11.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".

 

 

 

Mirzec, dnia 05.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIRZEC

o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XLII/273/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowej edycji "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec", zawiadamiam o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 13 listopada do 4 grudnia 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, pokój nr 313 w godz. od 7.30 do 15.30 (w poniedziałki do 17.00), a także na stronie internetowej http://ugmirzec.sisco.info.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec" odbędzie się w dniu 20 listopada 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (sala konferencyjna Urzędu Gminy) o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium. Uwagi do projektu studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2018r. do Wójta Gminy Mirzec na piśmie:
w kancelarii Urzędu Gminy w Mirzecu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec,
drogą elektroniczną na adres ug_mirzec@poczta.onet.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP,
lub ustnie do protokołu.
Uwaga lub wniosek powinny zawierać: nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mirzec.

Wójt Gminy Mirzec
Mirosław Seweryn

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl