Niedziela, 9 sierpnia 2020
imieniny: Romualda, Romana, Ireny

Strona główna

Jednogłośne absolutorium dla wójta gminy

09.07.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 rok.

 

 

 

Sesja absolutoryjna, odbyła się 29 czerwca 2018 roku. Jej najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 rok wójtowi gminy Mirzec Mirosławowi Sewerynowi. Przed głosowaniem skarbnik gminy Wanda Węgrzyn przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby  Obrachunkowej. Wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący udzielenia wójtowi absolutorium odczytał Radosław Koniarz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Radni nie mieli żadnych pytań do wójta dotyczących wykonania budżetu. Za udzieleniem absolutorium Mirosławowi Sewerynowi zagłosowali wszyscy obecni podczas sesji radni. Za zaufanie podziękował im wójt Mirosław Seweryn.

- Dziękuję za udzielone mi absolutorium, za wykonanie budżetu gminy. Jestem przekonany, że jest ono nie tylko odzwierciedleniem pracy wójta, ale także efektywnej pracy Rady Gminy, odpowiedniego planowania i realizacji – powiedział wójt Mirosław Seweryn i dodał, że podziękowania należą się również pracownikom Urzędu Gminy, którzy swoją pracą przyczyniają się do sprawnej realizacji zadań gminy.

Wójt Mirosław Seweryn otrzymał gratulacje i kwiaty od przewodniczącej Rady Gminy Agnieszki Idzik – Napiórkowskiej oraz Jana Raczyńskiego przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury.
Dochody budżetu w 2017 roku wyniosły 35.172.144 złote, wydatki – 37.204.788 złotych.  Różnica między dochodami a wydatkami została pokryta z wolnych środków z 2016 roku w wysokości ponad miliona złotych oraz planowanego kredytu.

W 2017 roku realizowanych było kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich. Zrealizowano również 15 zadań w ramach funduszu sołeckiego i inicjatyw lokalnych. Z funduszu sołeckiego skorzystały wszystkie sołectwa, a łączna wartość sołeckich inwestycji wyniosła 267.567 złotych. Z inicjatyw lokalnych skorzystały cztery sołectwa (Mirzec, Osiny, Tychów Nowy) na kwotę 21.197 złotych.
W 2017 roku realizowano następujące inwestycje:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec
W ramach inwestycji wieloletniej wyłoniony został wykonawca budowy 48 przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 775.917 złotych. Urząd Gminy otrzymał na to zadanie dofinansowanie w wysokości 393.115 złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny
W ramach inwestycji wieloletniej wyłoniono wykonawcę, który wybudował sieć kanalizacyjną o długości 3,236 kilometra. W 2017 roku wydatkowano 205.874 złote. Wartość całej inwestycji to 2.281.779 złotych, w tym dofinansowanie to 1.099.270 złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II

Inwestycja wieloletnia. W 2017 roku wyłoniono wykonawcę na sporządzenie wniosku aplikacyjnego na pozyskanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wydatkowano 1.042 złote.

Przebudowa drogi powiatowej Skarżysko-Kamienna - Mirzec, w Gadce - odbudowa systemu odwodnienia drogowego
Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Gmina dofinansowuje przebudowę w wysokości  50% kosztów. W 2017 roku wydatkowano 52.780 złotych.

Rozbudowa drogi powiatowej Osiny - Osiny Mokra Niwa - Trębowiec Krupów
Gmina Mirzec przekazała dofinansowanie w wysokości 563.334 złote właścicielowi drogi i inwestorowi  - Starostwu Powiatowemu w Starachowicach. Zadanie zakończone.

Przebudowa drogi gminnej w Osinach II etap
Inwestycja wieloletnia. W 2017 roku wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi o długości 998 metrów i szerokości 5 metrów oraz chodnika dla pieszych. Inwestycja zakończona w listopadzie 2017 roku. Budowa kosztowała 1.701.536 złotych, z czego 803.329 złotych to dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym
Za 8.535 złotych opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą na przebudowę drogi dojazdowej.

Przebudowa drogi gminnej Jagodne Stara Wieś
Przebudowana została droga gminna  Jagodne Stara Wieś o szerokości 3,5 metra na długości 321,48 metra. Inwestycja zakończona, prace kosztowały 203.939 złotych.

Przebudowa drogi gminnej Podduchowne - Korzonek
Za 18.450 złotych opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą na przebudowę drogi.

Przebudowa drogi gminnej Ostrożanka do młyna - II etap
Opracowana została dokumentacja budowlano-wykonawcza, a następnie wykonano roboty budowlane. Wyprofilowana została podbudowa drogi, na 190 metrach drogi położono asfalt. Prace zakończono w grudniu 2017 roku, prace kosztowały 36.595 złotych.

Przebudowa drogi gminnej Gadka Kościół - Gadka Szkoła
Za 1.000 złotych została dokonana aktualizacja kosztorysów.

Zakup wiaty przystankowej Mirzec Malcówki
Zakupiona została wiata przystankowa, którą zamontowano w Mircu Malcówkach. Koszt – 3.690 złotych.

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Tychowie Starym na działce nr 356
Wykonano podbudowę z kruszywa i warstwę z masy asfaltowej na długości  115 metrów oraz pobocza z kruszywa. Inwestycja kosztowała 36.760 złotych.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów - Mirzec Podborki
Powstała droga z kruszywa o długości 600 metrów i szerokości 3 metrów oraz pobocze z kruszywa. Inwestycja zakończona, prace kosztowały 69.949 złotych.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
Opracowana została dokumentacja dotycząca termomodernizacji szkół w Mircu, Osinach, Trębowcu, Tychowie Starym, Tychowie Nowym, Małyszynie i Jagodnem oraz Urzędu Gminy w Mircu. Podpisano umowę na dofinansowanie  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 na kwotę 3.248.991,25 złotych. W 2017 roku wydatkowano 164.299 złotych. Obecnie trwają prace przy modernizacji czterech szkół.

Wykonanie odprowadzenia wody opadowej - rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego w Osinach Mokrej Niwie
Wykonano rów o długości 197,5 metrów. Wartość zadania wyniosła 6.204 złote.

Rozwój e-usług w gminie Mirzec
Sporządzono wniosek aplikacyjny do Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego.  W 2017 roku wydatkowano 4.500 złotych. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, wysokość uzyskanego dofinansowania to 710.201 złotych, wartość projektu – 840.031 złotych.

Wykonanie altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Gadce
Wykonano altanę, palenisko, stół i dwie ławki, ułożono kostkę brukową pod altaną, wybudowano chodniki. Koszt to 29.300 złotych.

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tychów Stary
Zakupiono samochód ciężarowy MAN z 2003 roku. Koszt 353.750 złotych, z czego 200.000 złotych to dofinansowanie z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Wkład z budżetu gminy Mirzec wyniósł 153.750 złotych.

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem OSP w Trębowcu
Wykonano chodnik z kostki brukowej oraz barierki. Wartość zadania wyniosła 5. 750 złotych.

Dofinansowanie do zakupu pompy dla OSP Tychów Nowy
Przekazano dotację w wysokości 2.400 złotych dla OSP Tychów Nowy. Kupiona została pompa szlamowa za 6.440 złotych, przy czym 3.997 złotych to dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dofinansowanie do zakupu pompy  dla OSP Tychów Stary
Przekazano dotację w wysokości 1.650 złotych dla OSP Tychów Stary. Zakupiono pompę szlamową za 6.440 złotych, przy czym 4.790 złotych to dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Przebudowa budynku OSP Jagodne - wykonanie sanitariatów i centralnego ogrzewania
Przekazano dotację w wysokości 30.453 złote dla OSP Jagodne.  Wykonano sanitariaty i centralne ogrzewanie za kwotę 45. 453 złote.

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach
Przekazano 16.250 złotych  na zakup samochodu dla KPP w Starachowicach. Komenda zakupiła samochód opel za kwotę 73.895 złotych.

Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach
Przekazano 100.000 złotych  na zakup samochodu dla KPPSP w Starachowicach. Komenda kupiła samochód  pożarniczy za kwotę  957.924 złotych. Pojazd wycofany ze służby w staży zawodowej został w 2018 roku przekazany do OSP Ostrożanka.

Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne
Inwestycja wieloletnia, w ramach której w 2017 roku wyposażone zostały pracownie matematyczno–przyrodnicze we wszystkich szkołach w gminie. W tym roku trwa budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Gadce i Osinach oraz modernizacja sali gimnastycznej w Mircu. W 2017 roku wydatkowano 199.012 złotych. Wartość całego zadania to 2.649.698 złotych, a uzyskane dofinansowanie z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 1.635.861 złotych.

Budowa siłowni zewnętrznej obok placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jagodnem
Zamontowano cztery urządzenia: surfer+podciąg nóg, twister+ wioślarz, orbitrek+ biegacz, drabinka+ wyciskanie siedząc. Wartość zadania wyniosła 19.667 złotych.

Budowa siłowni zewnętrznej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym
Zamontowano pięć urządzeń: stepper + twister, biegacz+ przywodziciel nóg, surfer+jeździec, orbitrek+ prasa nożna, masażer pleców+ drabinka. Wartość zadania wyniosła 23.554 złote.

Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym
Przekazano dotację w wysokości 4.500 złotych dla Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym. Szkoła kupiła kserokopiarkę i drukarkę za 5.700 złotych.

Montaż klimatyzatorów w holu w Szkole Podstawowej w Osinach
Przekazano dotację 7.134 złote na montaż dwóch klimatyzatorów. Wartość zadania to 10.824 złote, 3.690 złotych to wkład własny grupy mieszkańców Osin.

Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkół w Mircu
Gmina przekazała 4.345 złotych na wymianę ogrodzenia przy szkole. Koszt inwestycji to 8.690 złotych, 4.345 złotych to wkład własny grupy inicjatywnej.

Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym
Gmina Mirzec przekazała 4.169 złotych na zakup huśtawki i bujaka sprężynowego na plac zabaw przy szkole w Tychowie Nowym. Wartość inwestycji to 6.057 złotych, 1.888 złotych to wkład własny grupy inicjatywnej.

Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Trębowcu
Wykonano dokumentacje projektową, którą przekazano dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich. Wartość zadania wyniosła 3.110 złotych.

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Mirzec
Opracowano  dokumentację, sporządzono wniosek o dofinansowanie  z RPO. Koszty poniesione w 2017 roku wyniosły 29.248 złotych. Wniosek został złożony wspólne z gminą Pawłów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wartość wniosku dla gminy Mirzec to 1.186.835,70 złotych, dofinansowanie wyniesie 654.646,68 złotych.

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi gminnej w Trębowcu Małym
Opracowano dokumentację projektową oświetlenia drogi  z Trębowca Małego do drogi wojewódzkiej 744. Wartość zadania wyniosła 5.096 złotych. W 2018 roku wykonano oświetlenie.

Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na odcinku Osiny-Osiny Majorat w kierunku Wierzbicy
Wybudowano linię oświetlenia drogowego o długości 633,7 metra, zamontowano 18 opraw LED. Wartość zadania  wyniosła 56.497 złotych.

Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej na odcinku od Małyszyna Górnego do Małyszyna Dolnego
Wybudowano linię oświetlenia drogowego o długości 690 metrów, zamontowano 16 sztuk lamp LED. Wartość zadania wyniosła 53.112 złotych.

Dobudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Mirzec Podborki - Mirzec Majorat
Za 7.995 złotych opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy linii oświetleniowej o długości 650 metrów.

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego ze stacji Trębowiec Czerwona, odcinek  150 metrów
Wybudowano linię oświetlenia drogowego o długości 150 metrów, zamontowano 5 lamp LED. Wartość zadania 20.009 złotych.

Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec
Uzupełniono oprawy oświetleniowe: 3 sztuki w Mircu Majoracie, 2 sztuki w Gadce i 1 sztuka w Tychowie Nowym. Koszt 11.316 złotych.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mirzec
Opracowano audyt energetyczny oraz  studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie. W 2017 roku wydatkowano na ten cel 24.500 złotych. Wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny.

Mirzec kulturą stoi - dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec
Opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysową, wykonano aktualizacje kosztorysów inwestorskich za kwotę 20.491 złotych. Uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 500.000 złotych na przebudowę budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym doposażenie Centrum Twórczości Ludowej w Osinach oraz Biblioteki i Ośrodka Kultury w Mircu. Planowany koszt całości zadania to 1.441.669 złotych. Prace przy przebudowie budynku w Tychowie Nowym rozpoczęły się w lipcu 2018 roku.

Renowacja nagrobka Jadwigi Prendowskiej w Czyżowie Szlacheckim
Za 12.000 złotych odnowiony został nagrobek Jadwigi Prendowskiej w Czyżowie Szlacheckim. Gmina Mirzec na to zadanie pozyskała 9.561,60 złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny gminy wyniósł 2.438,4 złotego.

Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę  kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)
Za kwotę 11.034 złote opracowano studium i wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie jest na pierwszym miejscu listy rezerwowej.

Zagospodarowanie działki gminnej  łacznik Mirzec ul. Langiewicza - Mirzec Poddąbrowa
Wykonano plac rekreacyjny z altaną, stołem, ławkami oraz ogrodzenie z bramą i furtką. Wartość zadania 58.533 złote.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym
W ramach inwestycji wieloletniej wyłoniono wykonawcę prac, który do grudnia 2017 roku wykonał roboty ziemne, fundamenty, mury i podłoża. Wydatkowana w 2017 roku kwota wyniosła 327.254 złote. Obecnie trwa kontynuacja budowali sali gimnastycznej.

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl