Czwartek, 24 stycznia 2019
imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Aktualności

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych gminy Mirzec w 2017r.

30.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje

Stan realizacji na dzień 14 października 2017r.

 

 

 

 

1.Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła - II etap
Łączne nakłady finansowe – 272 500 zł. Okres realizacji – 2016 – 2018, inwestycja wieloletnia. Nakłady do poniesienia w 2017 r. – 2500 zł
Źródło finansowania: budżet gminy + budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, (złożono wniosek o dofinansowanie w wysokości 50 % tj. 134 894 zł na rok 2018).
Opracowano w okresie marzec - lipiec 2016 r. kompleksowy projekt przebudowy ww. drogi na długości 1, 910 mb. Wartość kosztorysowa zadania – 1 249 650,60 zł obejmująca również drogę o nawierzchni tłuczniowej od cmentarza w Gadce do lasu oraz przebudowę drogi przy remizie OSP, kościele i terenie przy szkole podstawowej. W 2016 roku wykonano w ramach I etapu przebudowę drogi na odcinku od szkoły podstawowej w kierunku zabudowy mieszkalnej wraz z przebudową infrastruktury elektroenergetycznej na dł. 166 mb, wartość I etapu 121 785, 62zł.
Zakres rzeczowy planowany w 2018 r. po ewentualnym uzyskaniu dofinasowania przebudowa drogi na dł. 303 mb od skrzyżowania z drogą powiatową do cmentarza.

2.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Tychów Stary działka nr 356
Łączne nakłady finansowe  - 38 333 zł. Okres realizacji – 2017r., inwestycja roczna. Nakłady do poniesienia w 2017 r. – 38 333 zł. Źródło finansowania: środki z funduszu sołeckiego w kwocie 29308,90 zł. + budżet gminy.
Zadanie zrealizowane, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego 0-31,5 (uzupełnienie), warstwy z masy asfaltowej na dł. 115 mb. i szerokości 3 mb. Pobocza o szerokości 0,75 mb z kruszywa łamanego. Wykonawca Firma DROGMAR Ostrowiec Świętokrzyski za kwotę 35 239,75 zł. Funkcję inspektora nadzoru Mariusz Pająk SPIINWEST Skarżysko Kamienna za kwotę 845,75 zł. Termin realizacji - 30.06.2017 r.

3.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki
Łączne nakłady finansowe: 70 000 zł, okres realizacja: 2017 r. Inwestycja roczna.
Nakłady do poniesienia w 2017 r. – 70 000 zł. Źródło finansowania: środki z budżetu gminy Mirzec + Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – dofinansowanie wg umowy 30 000 zł.
Wyłoniono wykonawcę Firmę Transport Ciężarowy i Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas Tychów Stary 124 za kwotę 68 388,00 zł. Funkcję inspektora Nadzoru Firma VIA Biuro Usług Inżynieryjnych Starachowice za kwotę 1511,32 zł. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o długości 600,0 mb i szerokości 3,0 mb oraz poboczy o szerokości 0,5 mb Termin realizacji 29.09.2017 r.

4.Przebudowa drogi gminnej nr 347029 T Ostrożanka do młyna – II etap

Łączne nakłady finansowe: 36 636zł, okres realizacja: 2017 r., inwestycja roczna Nakłady do poniesienia w 2017r. – 36636 zł.
Źródło finansowania: środki z funduszu sołeckiego sołectwa Ostrożanka – 18 029 zł, pozostała kwota z budżetu gminy.
Opracowano mapy do celów projektowych. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy przez Usługi Budowlano-Projektowe Starachowice ul. Myśliwska 40 Andrzeja Gałę za kwotę 7 995,00 zł. Termin realizacji 15,09.2017 r. Wystąpiono o pozwolenie na budowę. W opracowaniu zapytanie ofertowe na wykonanie drogi. Planowane zakończenie 15.12.2017 r.
Zakres rzeczowy: Wykonanie nakładki asfaltowej na długości 190 mb drogi, szerokości 3mb, wyprofilowanie istniejącej warstwy podbudowy  i uzupełnienie ubytków – 570 m2, wykonanie dolnej warstwy wiążącej z masy asfaltowej grubości 3 cm – 570 m2, wykonanie górnej warstwy ścieralnej z masy asfaltowej grubości 4 cm – 570 m2, uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym – 190 m2.

5.Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w Osinach – II etap, poprawa infrastruktury drogowej

Łączne nakłady finansowe – 1 825 000  zł .  Okres realizacji – 2016- 2017 Nakłady do poniesienia w 2017 r. – 1 810 000 zł.
Źródło finansowania: budżet gminy + środki z budżetu państwa w ramach programu „Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”. Dofinansowanie w wysokości 50 % tj, kwota  803 329 zł.

Podpisano umowę z wykonawcą DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul. Szydłowiecka 14, 26 - 110 Skarżysko-Kamienna na realizację zadania na kwotę 1 791 123,12 zł. Podpisano również umowę na inspektora nadzoru z panem Mariuszem Pająkiem reprezentującym SPIINWEST ul. 1 Maja 34/7 26-110 na przedmiotowej inwestycji na kwotę 8776,51 zł. W dniu 10.05.2017 przekazano wykonawcy plac budowy. termin zakończenia robót ustalono na dzień 30.09.2017. Okres zakończenia robót Aneksem 1 i 2 został przesunięty na dzień 27.11.2017. W dniu 13.11.2017 wpłynęło pismo o zakończeniu robót. Termin odbioru ustalono na dzień 17.11.2017. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 998,0 mb szerokość jezdni 5,50 mb szerokość chodnika 2,0 mb rów kryty, rów otwarty umocniony płytami ażurowymi, znaki D-6 bariery bezpieczeństwa.

6.Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym.

Łączne nakłady finansowe – 60 000 zł. Okres realizacji – 2016 – 2017r. Źródło finansowania: środki budżetu gminy Mirzec. Nakłady do poniesienia w 2017 r. – 50 000 zł. Opracowano mapy do celów projektowych oraz wykonano projekt budowlano-wykonawczy przez Andrzeja Gałę Usługi Budowlano-Projektowe Starachowice ul. Myśliwska 40 za kwotę 5 535,00 zł. Termin realizacji dokumentacji 15.09.2017. Wystąpiono o pozwolenie na budowę.

7.Przebudowa budynku OSP w Jagodnem – wykonanie sanitariatów i systemu CO” – inwestycja realizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jagodnem.

Planowane nakłady – 65 000,00 zł, okres realizacji: 2017 rok.
Źródło finansowania: dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 15 000 zł, dotacja z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – 20 000zł, środki z budżetu gminy Mirzec –
30 000 zł.

Zakres rzeczowy: zadania obejmował rozebranie warstwy posadzkowej celem wymurowania ścianki działowej pod zagospodarowanie sanitariatów. Wykonanie dwóch kabin z płyt HPL gr min 12 mm, zamontowanie drzwi wejściowe do pomieszczeń sanitarnych w piwnicy pod stropem rozprowadzona zostanie instalacja wodna (zimna i ciepła woda) i kanalizacja sanitarna. Na ścianach do wysokości 2 m ułożona będzie glazura. Sanitariaty wyposażone będą w muszle klozetowe, umywalki, kabinę prysznicową. Dla pomieszczeń sanitariatów zaprojektowano o świetlenie ogólne przy u życiu opraw typ Plafoniera lub alternatywnie oprawami o podobnych parametrach. Oprawy zamocowane do konstrukcji sufitu. Dodatkowo zaprojektowano przeniesienie elektrycznej tablicy rozdzielczej. Dodatkowo zamontowane będą dwie jednostki systemu klimatyzacji o mocy 5 kW każda z nich (z funkcją grzania i chłodzenia umożliwiającą prawidłowe działania – grzanie, chłodzenia – dla powierzchni 70 m2) – kwota brutto 10 824 zł – dostawę i montaż przeprowadzi firma Biurex z Kielc. Funkcję inspektora nadzoru pełni firma Agencyjne Biuro Usług Inwestycyjnych Mieczysław Szczodry, Plac Majora Ponurego 18, 27-215 Wąchock, kwota brutto usługi: 615,00 zł. Wykonawca robót: Biuro Obsługi Inwestycji Piotr Głowacz, ul. Paderewskiego 11/7, 27-200 Starachowice. Termin realizacji od dnia: 11.10.2017 do dnia 20.11.2017 r. Wartość zadania brutto: 32 014,92 zł + 10 824,00 + 615,00 = 43 53,92 zł

8.Przebudowa drogi gminnej Nr 347006 T Poduchowne – Korzonek

Łączne nakłady finansowe – 880 500 zł. Okres realizacji – 2016 – 2018, inwestycja wieloletnia. Nakłady do poniesienia w 2017 r. – 18  500 zł,

Źródło finansowania – Budżet Gminy +  Budżetu Państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”( złożono wniosek o dofinansowanie w wysokości 50 % na rok 2018 ) na kwotę 430 630 zł.
Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej Usługi  Projektowo-Budowlane Andrzej Gała Starachowice za kwotę 18 450,00zł termin opracowania dokumentacji 14.08.2017r. Dokumentacja odebrana.

9.Przebudowa drogi powiatowej nr 0561 T Mirzec (Ogrody – Poddąbrowa – drogi woj. nr 744 – obejmująca przebudowę łącznika m. Malcówki, ul. Langiewicza i Poddąbrowa

Łączne nakłady finansowe – 839 550 zł, okres realizacji – 2016 – 2018, inwestycja wieloletnia, nakłady planowane do poniesienia w 2017 r. – 135 000 zł, okres realizacji – 2015-2017. Planowane nakłady do poniesienia przez gminę Mirzec 239 550 zł (w roku 2016 kwota 83 640zł, w roku 2017 – 135 000 zł).Źródło finansowania: 50 % udział środków własnych z budżetu gminy Mirzec jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu starachowickiego. Brak realizacji zadania oczekiwanie na decyzje ZRID – planowanie na rok 2018.

10.Rozbudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokra Niwa – Krupów – Trębowiec Duży – gr woj. świętokrzyskiego – poprawa infrastruktury transportowej

Okres realizacji – 2016 - 2017 r. Źródło finansowania: 50 % udział środków własnych z budżetu gminy Mirzec w wysokości 1 195 042,42 zł jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu starachowickiego. W roku 2016 kwota pomocy – 637 322,82 zł, w 2017 – kwota
557 719,60 zł. Zadanie podzielone na 2 etapy do realizacji w 2016 i 2017 roku.
Zakres rzeczowy: W ramach I etapu wykonano w 2016na  długości drogi 2 574 mb, nakładkę asfaltową gr 12 cm (7 cm warstwa wyrównawcza i 5 cm warstwa ścieralna) szerokość 5,00 m (w miejscu gdzie brak chodnika 5,50 m), chodnik szerokość do 2,0 m na długości 2 240 mb, zjazdy na posesje, rów odwadniający.Wykonawca: BUDROMOST Sp. z o.o. Starachowice. Inwestycja I etapu zakończona i odebrana w planowany terminie tj. do 30.09.2016r. W ramach II etapu realizacja zadania przez powiat starachowicki, Wykonawcą była firma BUDROMOST STARACHOWICE ul. Św. Rocha 31 Wąchock. Funkcje Inspektora Nadzoru pełnił Andrzej Gała Usługi Budowlano-Projektowe Starachowice ul. Myśliwska 40. Zakres rzeczowy robót obejmował poszerzenia jezdni do 6,0 mb na długości 1749 mb, wykonanie chodnika w ilości 2604,0 m2 wykonanie rowów otwartych umocnionych płytami ażurowymi, zjazdów na posesje przepustów pod zjazdami,  oznakowania w aktywne przejść dla pieszych. Inwestycja II etapu odebrana 30.09.2017r.

11.Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny- Etap II

Łączne nakłady finansowe  – 2 279 680 zł, okres realizacji – 2017 – 2019r. Nakłady do poniesienia w 2017 r. – 39 288 zł. Źródło finansowania – środki własne z budżetu gminy Mirzec + ewentualne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podpisano umowę na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z POIŚ  firmą Atsys.pl Sp. z o.o. Sp.K. Katowice na kwotę 19 099,00 zł (zakończenie zadania i złożenie wniosku uzależnione od terminu ogłoszenia naboru – aktualnie brak danych). Zakres rzeczowy: Budowa kanału grawitacyjnego o dł. 2270 mb, kanał tłoczny o dł. 1856 mb, do podłączania 45 odbiorców.

12.Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny

Łączne nakłady finansowe – 2 792 572 zł, okres realizacji – 2017 – 2018r. Nakłady do poniesienia w 2017 r. – 210 000 zł. Źródło finansowania: środki własne z budżetu gminy + środki Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania z ŚBRR PROW na kwotę 1 210 394,00 zł. Ogłoszono przetarg na realizacje zadania i wyłoniono wykonawcę PPHU MAKO s.c.G.&K. Glibowski Ostrowiec Świętokrzyski na kwotę 2 095 0000,00 zł. Funkcję inspektora Nadzoru pełni konsorcjum firm AQUADUCTUS P.U.CAPRISORN Niestachów 294 Daleszyce za kwotę 8 345,93 zł.

Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej o dł. 3 236,00 mb montaż przepompowni ścieków i podłączenie 50 odbiorców. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 28.02.2018 r.

13.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec - sięgacze pod drogami powiatowymi i gminnymi

Łączne nakłady finansowe – 478 920 zł, okres realizacji – 2016-2017r. Nakłady planowane do poniesienia w 2017 r. – 401 420 zł, ( w tym środki własne 66 420 zł) Źródło finansowania: środki własne z budżetu gminy + ewentualne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Podpisano umowę na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z POIŚ z firmą Atsys.pl Sp z o.o. Sp.K. Katowice na kwotę 19 009,00 zł (zakończenie zadania i złożenie wniosku uzależnione od terminu ogłoszenia naboru – aktualnie brak danych). Zakres rzeczowy: Wykonanie sięgaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod drogami powiatowymi i gminnymi o długości około 350 mb oraz 24 szt. przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości Po przeprowadzonych konsultacjach z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach dotyczących określenia warunków przeprojektowania dotychczasowych przyłączy na elementy sieci tzw. sięgaczy ustalono, że aby dotychczasowy projekt przyłącza mógł stać się elementem sieci musi być min. dla dwóch odbiorców. W wielu przypadkach wymóg ten niestety ze względów technicznych nie może być spełniony.

14.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec

Łączne nakłady finansowe – 784 340 zł, okres realizacji 2016 – 2017. Nakłady do poniesienia w 2017r. – 775 917 zł. Źródło finansowania: środki własne z budżetu gminy – 370 117 zł + środki z PROW. Zakres rzeczowy: Zakres zamówienia obejmował wykonanie budowy 48 szt, przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Mirzec wraz z rozwiązaniami podłączenia do budynków oraz rozwiązaniem odpowietrzenia obiektu przed włączeniem do instalacji wewnętrznej budynków wraz z przyłączami kanalizacyjnych do nieruchomości.  W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z realizacji wyłączono 1  projekt indywidualny z uwagi na warunki gruntowe ( Mirzec Podkowalów 7a). Podpisano umowę na dofinansowanie zadania z ŚBRR PROW na kwotę 404 208,00 zł. Po przeprowadzeniu postepowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą EKOFIRMA Boksycka 153 Kunów na kwotę 764 449,92 zł. Funkcje inspektora nadzoru pełni konsorcjum firm AQUADUCTUS P.U.CAPRISORN Niestachów 294 Daleszyce za kwotę 9 322,56 zł. Łącznie do wykonania 47 przydomowych oczyszczalni ścieków. Termin zakończenia 10.11.2017 r.

15.Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka – opracowanie dokumentacji projektowej

Planowane nakłady  – 47 000 zł, okres realizacji 2017 -2019. Nakłady do poniesienia w 2017 r. – 50 000 zł. Źródło finansowania: środki własne z budżetu gminy. Zakres rzeczowy – sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego w miejscowości Ostrożanka na dłg. 2 835 mb ( odcinki od nr 1. do remizy OSP i od nr 51. w kierunku północnym do lasu). Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej z firmą KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Bartłomiej i Katarzyna Kozłowscy Łódź na kwotę 42 312,00 zł. Termin zakończenia opracowania dokumentacji -10.12.2017 r.

16.Budowa siłowni zewnętrznej obok placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Jagodnem.

Planowane nakłady – 22 070,00 zł, okres realizacji: 2017r. Źródło finansowania: środki z funduszu sołeckiego w kwocie- 22 069,60 zł. Zakres rzeczowy: Budowa siłowni w miejscowości Jagodne obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej i montaż następujących urządzeń: surfer/wahadło + pylon + podciąg nóg, twister + pylon +wioślarz, orbitrek eliptyczny  + pylon  + piechur /biegacz, drabinka + pylon + krzesełko /wyciskanie siedząc. Wykonawca robót: APIS Jadwiga Oziębło ul. Kolaniki 1,  37-500 Jarosław. Termin realizacji  do dnia  31.08.2017r. Odbioru dokonano dnia 31.08.2017r.Wartość inwestycji – 19 667,70 zł.

17.Budowa siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie placu szkolnego w Tychowie  Nowym

Planowane nakłady – 29 309,00 zł, okres realizacji: 2017r. Źródło finansowania: środki z funduszu sołeckiego w kwocie- 29 308,90 zł. Zakres rzeczowy: Budowa siłowni w miejscowości Tychów Nowy obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej i montaż następujących urządzeń: stepper + pylon + twister, piechur +pylon +krzesło siedzący przywodziciel nóg, surfer wahadło +pylon+ jeździec, orbitrek eliptyczny+ pylon+ prasa nożna, masażer pleców +pylon +drabinka. Wykonawca robót: APIS Jadwiga Oziębło ul. Kolaniki 19 37-500 Jarosław. Termin realizacji do dnia 31.08.2017r. Odbioru dokonano dnia 31.08.2017r. Wartość inwestycji – 23 554,50 zł.

18.Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na odcinku Osiny-Osiny- Majorat w kierunku Wierzbicy.

Planowane nakłady – 58 617,00 zł, okres realizacji: 2017r.Źródło finansowania: środki z funduszu sołeckiego w kwocie- 29 308,90 zł, pozostała kwota z budżetu gminy Mirzec -29 308,10 zł. Opracowano projekt budowalny za kwotę 7 380,00 zł. Wykonawca projektu - Zakład Elektryczny ZELKO Jarosław Kowalczyk ul. Staszica 18, 26-120 Bliżyn.
Zakres rzeczowy: Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego z przewodem AsXSn 2x25 o długości 595m z zabudowanymi oprawami typu LED o mocy 71W. (17 słupów oświetleniowych , 18 opraw) Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ELDAR” Zbigniew Kiełek 26-600 Radom, ul. Góralska 17m1.
Termin realizacji : 15.11.2017r. Wartość zadania: 56 389,53 zł

19.Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0568T  na odcinku od Małyszyna Górnego do Małyszyna Dolnego.

Planowane nakłady – 58 617,00 zł, okres realizacji: 2017r. Źródło finansowania: środki z funduszu sołeckiego w kwocie- 29 308,90 zł, pozostała kwota z budżetu gminy Mirzec - 29 308,10 zł zł.
Opracowano projekt budowalny za kwotę 7 995,00 zł. Wykonawca projektu - Zakład Elektryczny ZELKO Jarosław Kowalczyk ul. Staszica 18, 26-120 Bliżyn.
Zakres rzeczowy: Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego z przewodem AsXSn 2x25 o długości 690 m z zabudowanymi oprawami typu LED o mocy 71W. (16 słupów oświetleniowych , 16 opraw). Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ELDAR” Zbigniew Kiełek 26-600 Radom, ul. Góralska 17m1.
Termin realizacji:15.11.2017r. Wartość zadania: 53 004,53 zł.

20.Dobudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347021T Mirzec Podborki- Mirzec Majorat (długość ok.650m) - wykonanie dokumentacji projektowej

Planowane nakłady – 16 000,00 zł, okres realizacji: 2017r.
Źródło finansowania: środki budżetu gminy.

Zakres rzeczowy: Opracowano projekt budowalny za kwotę 7 995,00 zł. Wykonawca projektu - Zakład Elektryczny ZELKO Jarosław Kowalczyk ul. Staszica 18, 26-120 Bliżyn. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót do Starostwa Powiatowego w Starachowicach dnia 01.08.2017r.Termin wykonania dokumentacji – 15.07.2017r.

21.Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi gminnej Nr 347005T (Trębowiec Mały).

Planowane nakłady – 8 000,00 zł, okres realizacji: 2017r.
Źródło finansowania: środki z funduszu sołeckiego w kwocie- 8 000,00 zł.
Zakres rzeczowy: Opracowano projekt budowalny za kwotę 5 043,00 zł. Wykonawca projektu - Zakład Elektryczny ZELKO Jarosław Kowalczyk ul. Staszica 18, 26-120 Bliżyn. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót do Starostwa Powiatowego w Starachowicach dnia 01.08.2017r. Termin wykonania dokumentacji – 15.07.2017r.

22.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Planowane nakłady – 5 098 181 zł okres realizacji: 2016 -2018r. Źródło finansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wysokość dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych – 3 248 991 zł.
Zakres rzeczowy: wykonano dokumentacje projektową, oraz uzyskano pozwolenia na budowę. Wykonano audyty energetyczne i studium wykonalności. Złożono wniosek do RPOWŚ na dofinansowanie. Dnia 12 września 2017r podpisano preumowę na dofinansowanie. Wniosek w trakcie oceny na II etapie. Termin realizacji: 30.09.2018r. Całkowita wartość zadania zgodnie z preumową 4 899 191,70 zł, dofinansowanie z RPOWŚ w kwocie 3 248 991,25 zł, środki z budżetu gminy 1 650 200,45zł.

23.Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec.

Planowane nakłady 2017 – 48 000,00 zł, okres realizacji: 2017 - 2019 Źródło finansowania – środki budżetu gminy, Zakres rzeczowy – Podpisanie umowy na wykonanie audytu energetycznego i kosztorysu inwestorskiego z firmą „BDE Energoprofit” Jacek Kaczmarski ul. Bałtowska 145/1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na kwotę 12 300,00zł.Termin realizacji – 12.12.2017r. Podpisanie umowy na wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie z firmą „Rafał Graczkowski Dotacje” Jeleniów 75B, 26-006 Nowa Słupia na kwotę 12 200,00 zł. Termin realizacji – 18.12.2017r. Do dnia 26.12.2017 r. nabór wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia. Działanie 3.4 strategia niskoemisyjna.

24.Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec

Planowane nakłady – 10 000,00 zł, okres realizacji: 2017 r. Źródło finansowania: środki budżetu gminy. Zakres rzeczowy : montaż ok. 60 m przewodu i oprawy oświetleniowej w miejscowości      Tychów Nowy, montaż ok.95 m przewodu i oprawy oświetleniowej w miejscowości Gadka Majorat, montaż ok. 120m przewodu i 3 opraw w centrum miejscowości Mirzec.W przygotowaniu zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy.

25.Mirzec kulturą stoi - dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec

Planowane nakłady – 1 149 494,00 zł, okres realizacji: 2016-2018. Źródło finansowania-Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zakres rzeczowy : przebudowa budynku wielofunkcyjnego Niwy (remizy) w Tychowie Nowym wraz z wyposażeniem, doposażenie CTL w Osinach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Mircu. Aktualnie podpisano preumowę na dofinansowanie w wysokości, wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Wniosek w trakcie oceny na II etapie. Termin realizacji – 2018.

26.Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance

Planowane nakłady – 668 956 zł, okres realizacji: 2016-2018. Źródło finansowania:- środki budżetu gminy. Zakres rzeczowy: Wykonanie robót remontowych tj. Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie ścian zewnętrznych, izolacja fundamentów, remont schodów zewnętrznych, wymiana instalacji c.o., elektrycznej, wod-kan. i gazowej. W chwili obecnej przygotowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysów. Przygotowanie postępowania przetargowego. Termin realizacji – 2018 r.

27.Przebudowa drogi gminnej nr 347015 T Jagodne Stara Wieś

Planowane nakłady – 207 000,00 zł, okres realizacji: 2017 r.
Źródło finansowania: budżet gminy Mirzec. Zakres rzeczowy: zadania obejmował przebudowę drogi gminnej nr 347015 T Jagodne Stara Wieś na długości 321,48 mb. Szerokość drogi – 3,5 mb. Powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej 1165 m2. Utwardzono także pobocza kruszywem 0-31,5 na powierzchni łącznej 338 m2. Ustawiono także bariery ochronne SP-05/2 na długości 14 mb. Funkcję inspektora nadzoru na zadaniu pełniła firma Usługi Projektowo – Budowlane, ul. Myśliwska 40a, 27-200 Starachowice – kwota brutto usługi 1 910,50 zł.

Wykonawca robót: BUDOROMOST – STARACHOWICE Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock.Termin realizacji do dnia  26.04.2017 r. Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 07.07.2017r. Wartość inwestycji brutto – 201 721,01 zł + 1 910,50 zł – łącznie brutto roboty budowlane + nadzór inwestorki – 203 631,51 zł

28.Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym

Planowane nakłady – 1 907 509,00 zł, okres realizacji: 2016 r. – 2018 r.
Źródło finansowania: dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 800 000,00 zł + budżet gminy Mirzec. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z zagospodarowaniem terenu. Charakterystyka obiektu: Długość obiektu: 26,79 m; Szerokość obiektu: 25,02 m; Wysokość w kalenicy: 10,70 m; kąt nachylenia połaci: 6o, 12o; powierzchnia zabudowy: 620,00 m2; powierzchnia użytkowa: 772,03 m2, kubatura 5820,20 m3, ilość kondygnacji: II (na części budynku). Funkcję inspektora nadzoru nad zadaniem pełni: Agencyjne Biuro Usług Inwestycyjnych Mieczysław Szczodry, Plac Majora Ponurego 18, 27-215 Wąchock – kwota brutto usługi: 17 939,33 zł. Na kwotę planowanych nakładów składa się także wykonanie dokumentacji projektowej przez firmę MAXPOL z Radomia w kwocie brutto 20 049,00zł (projekt wykonany w roku 2015). Wykonawca robót: Zakład Remontowo – Budowlany, ul. Łyżwy 32, 26-110 Skarżysko Kamienna. Termin realizacji od dnia 28.06.2017 r. Planowany termin zakończenia zadania: 30.04.2018r., termin rozliczenia dofinansowania do dnia 30.06.2018r. Wartość inwestycji brutto – 1 906 668,43 zł

29.Wykonanie altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Gadce

Planowane nakłady – 29 308,90 zł, okres realizacji: 2017 r. Źródło finansowania: środki z funduszu sołeckiego w kwocie - 29 308,90 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Gadce. Charakterystyka zadania: Altana - słupy nośne 16x16 cm, impregnacja drewna, przód zabudowany krzyżakami na 1 m, dach kopertowy z facjatą pokryty gontem bitumicznym, tylna ściana zabudowana wymiary wiaty 4,5x7 m, Kosta brukowa pod altaną wraz z chodnikami – 55 m2, stół i dwie ławki o długości 1,8m – 2 komplety, Palenisko o średnicy  Ø 1 m wraz z ławkami przenośnymi wokół paleniska w ilości 3 szt. Wykonawca robót: JAN-TO Tomasz Kołek Zbrojów 18, 26-120 Bliżyn. Termin realizacji do dnia: 06.07.2017 do dnia 30.09.2017 r. Zadanie zakończone - protokół odbioru końcowego z dnia 05.10.2017 r. Wartość zadania brutto: – 29 300,00 zł

30.Zagospodarowanie działki gminnej nr 381/2 - łącznik Mirzec ul. Langiewicza - Mirzec Poddąbrowa”.

Planowane nakłady – 58 617 zł, okres realizacji: 2017 rok. Źródło finansowania: środki z funduszu sołeckiego w kwocie – 29 309 zł.+ z budżetu gminy Mirzec 29 308 zł.
Zakres rzeczowy:
Część I – prace związane z wykonaniem ogrodzenia. Charakterystyka ogrodzenia: długość ogrodzenia z siatki powlekanej PCV - 316 mb, podmurówka betonowa + łączniki betonowe na całej długości ogrodzenia, brama wjazdowa o szerokości 4 m wraz z furtką o długości 1 m. Wartość robót brutto 28 432,60 zł.
Część II – prace związane z wykonaniem wiaty biesiadnej. W ramach zadania część II wykonana została wiata biesiadna z drewna (słupy nośne 16x16) o wymiarach 5 m x 10 m i powierzchni 50 m2 na terenie działki gminnej położonej w Mircu I. W zakresie wykonania zadania uwzględnione zostało także ułożenie kostki brukowej wraz z krawężnikami pod wiatą biesiadną oraz wykonanie dwóch kompletów stołu wraz z dwoma ławkami o 1,8 m. Wartość robót brutto 30 100,56 zł. Wykonawca robót:
Część I – KLEINKINDER – Patrycja Drożdżał,  Gadka 42, 27-220 Mirzec
Część II - JAN-TO Tomasz Kołek Zbrojów 18, 26-120 Bliżyn
Termin realizacji od dnia: 13.07.2017 r. do dnia 31.08.2017 r. dla wykonania zadania z części I oraz od dnia 13.07.2017 r. do dnia 30.09.2017 r. dla wykonania zadania z części II. Zadanie zakończone - protokół odbioru końcowego dla zadania części I z dnia 01.09.2017 r. oraz dla zadania części II  z dnia 05.10.2017 r. Wartość zadania łącznie brutto: – 58 533,16 zł

31.Remont strażnicy OSP w Osinach obejmujący swoim zakresem wymianę pokrycia dachowego”

Planowane nakłady – 56 000,00 zł, okres realizacji: 2017 rok.
Źródło finansowani: środki z dotacji w kwocie 28 000,00 zł z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego + środki z budżetu gminy Mirzec w kwocie 28 000,00 zł.
Zakres rzeczowy: zadania obejmuje wykonanie wymianę pokrycia dachowego z płyt azbestowych (w tym ich zdjęcie oraz zabezpieczenie) na blachodachówkę wraz z wymianą skorodowanych oraz uszkodzonych elementów więźby dachowej. Ogólna powierzchnia dachu wynosi 325 m2. W ramach zadania przewidziana jest także wymiana orynnowania na nowe wraz z niezbędnymi jego elementami typu mocowania rynien, łączniki, mufy, kolana, itp., montaż gąsiorów dachowych w ilości 8 szt., montaż przeszklonego włazu dachowego, montaż śniegołapów, wykonanie podbitki, obłożenie kominów blacha trapezową oraz oczyszczenie i zaimpregnowanie dwukrotne wszystkich elementów niewymiennych więźby dachowej. Funkcję inspektora nadzoru nad zadaniem pełniła firma: Agencyjne Biuro Usług Inwestycyjnych Mieczysław Szczodry, Plac Majora Ponurego 18, 27-215 Wąchock – kwota brutto usługi: 615,00 zł.
Wykonawca robót: MAX-BUD Przemysław Gawron, ul. Powstańców W-wy 18/71, 26-110 Skarżysko Kamienna.
Termin realizacji do dnia: 20.11.2017 r. Wykonawca złożył dnia 10.11.2017 r. pismo dotyczące terminu zakończenia. Termin odbioru końcowego wyznaczono na 15.11.2017 r. Wartość zadania łącznie brutto: – 55 712,09 zł

32. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tychów Stary poprzez zakup samochodu   ciężarowego używanego przeznaczonego pod zabudowę pożarniczą

Planowane nakłady – 170 000,00 zł, okres realizacji: 2017 rok.

Źródło finansowania : środki z budżetu gminy Mirzec.
Zakres rzeczowy: Przedmiotem zamówienia był zakup wraz z dostawą do Zamawiającego samochodu pożarniczego dla OSP Tychów Stary – zakup samochodu ciężarowego używanego przeznaczonego pod zabudowę pożarniczą o charakterystyce: pojazd używany z fabryczną kabiną jednomodułową. Rok produkcji podwozia nie starszy niż 2002 r., podwozie samochodu z silnikiem DEISEL o mocy min. 220 KM, maksymalna masa rzeczywista pojazdu gotowego do jazdy nie może przekroczyć 16 000 kg, układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS, nowy akumulator oraz nowe ogumienie szosowe. Wykonawca robót: F.H.U. PROFIS, Tymbark 369, 34-650 Tymbark. Termin realizacji od dnia: 02.10.2017r. zadanie zakończone – protokół odbioru końcowego z dnia 17.10.2017 r. Wartość zadania łącznie brutto: – 153 750,00 zł

33. Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne

Planowane łączne nakłady – 2 586 198,00 zł okres realizacji: 2016 - 2018rok.

Źródła finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej (RPOWŚ) 1 635 862 zł., środki własne gminy 950 336 zł. Nakłady poniesione w 2016 i 2017 roku 254 285 zł, plan 2018 rok - 2 331 913 zł.
Zakres rzeczowy:

1.Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Gadce o wartości  819 680 zł, w tym plan na 2017 rok 800 000 zł, zakres rzeczowy: budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej o wym. 42.5x27 m. i boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu o wym. 32x18 oraz bieżni czterotorowej o dł. 76,5 m ze skocznią, budowa ciągów pieszo jezdnych do poszczególnych obiektów

2.Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Osinach o wartości 880 910 zł , w tym plan na 2017 rok 860 000 zł, zakres rzeczowy: budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej o wym. 60 x 31 m oraz boiska wielofunkcyjnego o wym. 31x 19m o nawierzchni z poliuretanu, bieżnia czterotorowa ze skocznią o dł. 68 mb. nawierzchnia z poliuretanu, ciągi pieszo jezdne do poszczególnych obiektów
3.Wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjum o wartości 195 135,00 zł, w tym plan na 2017 rok 193 135,00 zł.
4. Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu o wartości 303 506,24 zł (kosztorys inwestorski), realizacja w 2018 roku. Dodatkowo istnieje konieczność zabezpieczenia na rok 2018 w budżecie gminy Mirzec kwoty ok. 4 500 zł (1,5% wartości zamówienia) na funkcję pełnienia inspektora nadzoru.
Zakres rzeczowy: remont parteru -  szatni i pomieszczeń sanitarnych, doposażenie w  sprzęt    sportowy i sanitarny, przebudowa wejścia na halę. Podpisano preumowę na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Przeprowadzono I przetarg warunkowy na zadania 1 i 2 ( budowa boisk w Gadce i Osinach) oraz ogłoszono przetarg na zadanie 3 (wyposażenie w sprzęt). Termin otwarcia ofert – 20.11. 2017 r. Aktualnie wniosek o dofinansowanie znajduje się na etapie oceny merytorycznej II etapu i z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą zadań Nr 1 i 2, a także po rozstrzygnięciu wyboru zadania nr 3 (wyposażenie).

34.Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II

Planowane nakłady – 29 308,90 zł, okres realizacji: 2017 rok.
Źródło finansowania: środki z funduszu sołeckiego w kwocie - 29 308,90 zł.
Zakres rzeczowy: zadania obejmował zakup wraz z dostawą czujników czadu (bezprzewodowych detektorów tlenku węgla – czadu) w ilości 199 sztuk wraz do mieszkańców sołectwa Mirzec II. Wykonawca robót: LATPOŻ Handel i Usługi w Zakresie Zabezpieczenia Przeciwpożarowego, ul. Stawowa 1, 27-200 Starachowice. Termin realizacji od dnia: 04.09.2017 do dnia 15.10.2017 r. Zadanie zakończone – protokół odbioru końcowego wraz z wydaniem czujników czadu mieszkańcom z dnia 09.09.2017r. Wartość zadania brutto: – 28 904,89 zł

35.Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Jagodne

Planowane nakłady – 5 000,00 zł, okres realizacji: 2017 rok.
Źródło finansowania środki z budżetu gminy Mirzec – 5 000,00 zł
W opracowaniu zapytanie ofertowe. Termin realizacji 20.12.2017 r.

36. Otwarta Strefa Aktywności na działce gminnej Mirzec Poddąbrowa

Planowane nakłady – 4 000,00 zł, okres realizacji: 2017 rok.
Źródło finansowania środki z budżetu gminy Mirzec – 4 000,00 zł
Zakres opracowania – wybór koncepcji zagospodarowania terenu działki gminnej nr 381/2 - łącznik Mirzec ul. Langiewicza - Mirzec Poddąbrowa”. W przygotowaniu zapytanie ofertowe. Termin opracowania koncepcji – 12.12.2017 r.

37.Zagospodarowanie terenu przed budynkiem OSP w Trębowcu

Planowane nakłady – 5 750,00 zł, okres realizacji: 2017 rok.
Źródło finansowania środki z funduszu sołeckiego w kwocie – 5 750,00 zł (pozostała kwota). Zakres rzeczowy: wykonanie chodnika 35 m2 , wykonanie barierki przy wejściu ewakuacyjnym wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych. Inwestycja w trakcie przygotowywania. Termin realizacji – 10.12.2017 r.

38.Zakup wiaty przystankowej – Mirzec Malcówki

Planowane nakłady – 3 700,00 zł, okres realizacji: 2017 rok. Źródło finansowania – środki budżetu gminy Mirzec – 3 700,00 zł, zadanie zrealizowane - dokonano zakupu wiaty przystankowej o wym. dług. 2,6 m, szer. 1,30 m, wys. 2, 69 m wraz z jej montażem w miejscowości Malcówki Wykonawca: Zakład Wielobranżowy SOPEL , ul. Lipniki Akacjowe 3, Białe Błota

Wartość zadania – 3 690,00 zł. Zadanie odebrano 7.06. 2017 r.

39.Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę  kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)

Łączne planowane nakłady – 3 553 865 zł (poziom roku 2017) okres realizacji: 2016 – 2020. Źródła finansowania: środki z budżetu gminy Mirzec + środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – poziom dofinansowania do 85%.

Nakłady poniesione do 2017 roku kwota 36 075 zł. Zaktualizowano studium wykonalności, wartość planowanych przedsięwziąć, opracowano i złożono wniosek aplikacyjny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość kosztorysowa - 6 349 095 zł. Planowane do pozyskania środki z Unii Europejskiej to kwota 3 885 907 zł, środki własne gminy 2 463 188 zł.
Planowany zakres rzeczowy: Wiata biesiadna, parking , droga wokół zbiornika, skatepark, plac zabaw, renowacja pomnika, zbiornik wodny, plaża, ciągi pieszo-jezdne, witacze, globus granitowy, oświetlenie parkowe, monitoring, wiaty handlowe, 2 szt. toalety publiczne. Zakres realizacji obejmuje teren wokół pomnika w Mircu, parking, remizę OSP, teren za Ośrodkiem Zdrowia w Mircu, teren przy przejściu dla pieszych droga 744 przy szkole w Mircu, teren za Przedszkolem w Mircu.

Sporządził: Ryszard Nowak


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171


Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl